Версия за печат

BG-гр. Омуртаг

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"ДГС Омуртаг" ТП на "Североизточно държавно предприятие" ДП гр. Шумен, ул." Г. С.Раковски" № 21, За: Валентина Георгиева, Република България 7900, гр. Омуртаг, Тел.: 0605 62154, E-mail: dgs.омurtag@dpshumen.bg, Факс: 0605 63581

Място/места за контакт: ТП "ДГ Омуртаг"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dgsomurtag.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgsomurtag.dpshumen.bg/wp-admin/post-new.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Абонаментна услуга по охрана на две помещения в административната сграда на ТП „Държавно горско стопанство Омуртаг” чрез сигнално-охранителна техника (СОТ) за 2015 г., с включена доставка и монтаж на техническото оборудване”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79711000

Описание:

Услуги чрез сигнално-охранителни системи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата цена за извършване на услугата не трябва да надвишава 600,00 лв. без ДДС. Финансирането е със средства от стопанската дейност на ТП "ДГС Омуртаг".

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

600 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Омуртаг, адм. сграда на ТП "ДГС Омуртаг"

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Техническо предложение - по образец; 2. Ценово предложение-по образец ; 3. Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър-по образец; 4. Административни сведения за кандидата - по образец ; 5.Декларация за приемане условията от проектодоговора - по образец; 6.Заверено копие от лиценз /разрешение/ за извършване на охранителна дейност чрез СОТ, издадено от компетентен орган;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/12/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи свързани с поръчката, като Техническа спецификация; Техническо предложение- по образец, Ценово предложение-образец и Проект на договор и други документи, могат да се получат на посочения в тази покана интернет адрес - профил на купувача. Разглеждането на документите от комисията ще се извърши на 23.12.2014 г. от 10:00 часа в заседателната зала на административната сграда на стопанството - гр.Омуртаг, ул. "Г. С. Раковски" № 21 .

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/12/2014