Версия за печат

BG-град Сливо поле

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливо поле, площад Демокрация № 1, За: Юлия Методиева Николова, РБългария 7060, град Сливо поле, Тел.: 08131 2795, E-mail: slivopole@ruse.com, Факс: 08131 2876

Място/места за контакт: област Русе, община Сливо поле, град Сливо поле, площад Демокрация № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.slivopole.ru-se.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=87&selected=157&parent_id=138.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

ДОСТАВКА на хранителни продукти, вкл. хляб и хлебни изделия за Домашен социален патронаж – град Сливо поле и за ОДЗ „Мечо Пух”, град Сливо поле, за календарната 2015 година”, по обособени позиции. Необходимите продукти са: Тестени изделия, Хляб и хлебни изделия; Захар и захарни изделия; Риба и рибни изделия; Месо и месни изделия; Мляко и млечни продукти; Плодове и зеленчуци – пресни; Плодове и зеленчуци – консервирани, замразени; Мазнини и подправки и Варива. Доставките са периодични въз основа на заявки за срок календарната 2015 година, като отделните доставки ще се осъществяват съгласно заявка от страна на възложителя, по посочени от него видове и количества, със срок на доставката от заявяването й – до три работни дни. Конкретното място за изпълнение на доставките е: По обособена позиция І - Домашен социален патронаж - град Сливо поле; По обособена позиция ІІ - ОДЗ „Мечо Пух”, град Сливо поле. Сумите по направените доставки ще се плащат в лева, по посочена от изпълнителя банкова сметка след осъществяване на доставката, за съответните количества и представяне на фактура.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000, 15131000, 15431000, 15800000, 15851100, 15851210, 15870000, 15890000, 15897000, 15830000, 15833000, 15842000, 15842400

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Приготвени храни и консерви от месо
Маргарин и други подобни хранителни мазнини
Различни хранителни продукти
Тестени храни, неварени
Обработени тестени храни
Хранителни подправки и сосове
Различни видове хранителни продукти и сухи продукти
Консервирани хранителни продукти и полеви дажби
Захар и свързани с нея продукти
Захарни изделия
Шоколадови и захарни изделия
Плодове, кори от плодове и други части от растения, варени в захарен сироп


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обща прогнозна стойност на поръчката без ДДС е 19880,00 лева за обособена позиция І и 46120,00 лева – за обособена позиция ІІ. Максимално допустимата за финансиране стойност, която участниците могат да предлагат е 66000,00 лева, от които за обособена позиция І - до 19880,00 лева без включен ДДС и за обособена позиция ІІ - 46120,00 лева без включен ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливо поле, град Сливо поле

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Кандидати за изпълнение на поръчката могат да бъдат физически и юридически лица. Към момента на сключване на договора за съответната обособена позиция, доставчикът трябва да притежава актуална регистрация за производство или за търговия с храни, съгласно изискванията на Закона за храните. Изпълнителят е длъжен да изпълнява доставките по сключения договор с транспортни средства, които са регистрирани за транспортиране на хранителни продукти, съгласно изискванията на РЗИ и Агенцията по храните. В деня на доставката, хранителните продукти трябва да имат остатъчен срок на годност не по-малък от 65 % от целия им срок на годност посочен от производителя и да бъдат в разфасовки и опаковки, съгласно изискванията на Възложителя. За всички видове и количества продукти, ще се сключи един договор за доставка за съответната обособена позиция, за срок календарната 2015 година. При сключване на договора, определеният изпълнител за съответната обособена позиция, трябва да представи документ, издаден от компетентен орган за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя и декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП. Плащането на доставките ще се извършва от бюджета на общината. Условията на плащане са уредени в проекта на договор, който е на разположение в профила на купувача на адреса, посочен в настоящата покана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/12/2014 09:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 1. Доставките се изпълняват въз основа на подавани от Възложителя заявки в срок не по – дълъг от 3 раб.дни. 2. Срокът на договора за доставка за всяка об.позиция е календарната 2015 г. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 1. Цените на продуктите включват всички разходи за стоката и доставката й до адреса на съотв.обект. 2. Възложителят заплаща доставените продукти в срок до 10 дни след съотв. доставка, за която Изпълнителят е представил всички първични платежни документи (стокова разписка, фактура и документи за произход и качество). 3. Плащането на сумите за доставените продукти става по банков път, въз основа на издадената от Изпълнителя фактура и изпълнението на другите предпоставки. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: Всеки участник има право да подаде само една оферта, която да съдържа следните документи: а/ Оригинал на Оферта по образец, с включено предложение за срок на валидност на офертата и съдържаща админ.данни за участника – попълнена, подписана и подпечатана от участника; б/ Посочване на ЕИК за регистрация по чл.23 от Закона за търг. регистър; в/ Заверено копие от рег-я по ЗДДС (ако има такава); г/ Заверено копие на удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни, съгл. изискванията на Закона за храните; д/ Оригинал на Списък на трансп. средства, с които ще се изпълняват заявките на Възложителя, придружен със заверени от уч-ка копия на съответното им удостоверение, изд. от компетентните органи за превоз на продуктите, с които ще се извършват доставките до адреса на съответния обект; е/ Оригинал на Техническо предложение, съгл. изискв.на Възложителя – по обр. – попълнено, подписано и подпечатано от участника; ж/ Оригинал на Ценово предложение – по обр. – попълнено, подписано и подпечатано от участника. Забележка: В случай, че офертата е подписана от упълномощено лице към посочените документи се прилага и заверено копие от пълномощното. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА - не по-кратък от 20 календарни дни, посочен в Образеца на офертата за участие. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ Всеки кандидат представя своята оферта в срок до 09:00 ч. на 23.12.2014 г. в деловодството на Община Сливо поле на адрес: град Сливо поле, площад Демокрация № 1, ляв страничен вход, етаж I, фронт - офис. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик, върху който е изписано наименованието на поръчката, наименованието на участника, адрес за кореспонденция, лица и телефони за контакт и по възм-ст факс и електр. адрес. Оферти, представени в прозрачни, незапечатани или скъсани пликове се връщат обратно и не се приемат. Оферти, които са изпратени по пощата или с куриер, следва да имат предупредителен текст: „Да не се отваря преди заседанието на комисията”. Оферти, получени или представени след изтичане на крайния срок не се приемат. В профила на купувача на интернет страницата на Община Сливо поле - http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=87&selected=157&parent_id=138, се публикува настоящата покана, непосредствено след публикуването й в ПОП. Неразд. част от нея е Техническо задание, вкл. описание на поръчката, изискванията към участниците, техническа спецификация, оценяване и информация за съдържанието и представянето на офертите и др. със следните приложения: Подробна техническа спецификация – Прил. № 1; Образец на оферта за участие с включено предложение за срок на валидност на офертата – Прил. № 2; Образец на техническо предложение – Прил. № 3; Образец на ценово предложение – Прил. № 4; Проект на договор – Прил. № 5. Посочените документи могат да бъдат изтеглени от даденият интернет адрес, както и са на разположение за предоставяне на заинтересованите лица в деловодството на Община Сливо поле на адрес: град Сливо поле, площад Демокрация № 1, ляв страничен вход, етаж I, фронт - офис. Не подлежат на разглеждане и оценяване оферти, които са непълни и/или не отговарят на изискванията на Възложителя. Отварянето на офертите ще се извърши на 23.12.2014 г. от 10.00 ч. в гр.Сливо поле, пл.Демокрация № 1, в Заседат. зала на II ет.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/12/2014