Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения, ул. "Дякон Игнатий" № 9, За: Мая Тодорова – старши експерт в отдел „Мониторинг, информация и комуникация“, Република България 1000, София, Тел.: 02 9409313, E-mail: mail@mtitc.government.bg, Факс: 02 9885094

Място/места за контакт: дирекция „Координация на програми и проекти“

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.mtitc.government.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.mtitc.government.bg/page.php?category=693&id=7898.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Осигуряване на хостинг и системна поддръжка на интернет страницата на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72415000

Описание:

Услуги за хостинг на уебстраници


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изпълнителят трябва да осигури изпълнението на следните дейности за хостинг и поддръжка на сайта на ОПТ: • Инсталиране, конфигуриране и трансфериране на всичките данни от съществуващия до момента сървър на сървър на Изпълнителя; • След трансфера на сървър на Изпълнителя, сайтът трябва да запази цялата си функционалност, съществуваща до момента (т. 8 от Техническата спецификация) и да предостави непрекъснат достъп към сайта в интернет пространство не по-късно от 45 календарни дни от датата на сключване на договора; • Изпълнителят трябва да поддържа достатъчно свободно дисково пространство на сървъра си за нормална работа на сайта; • Изпълнителят трябва да осигури консултации, свързани с поддръжката и използването на системата, консултации за работа със система за управление на съдържанието. • Ежедневно архивиране и осигуряване на резервни копия на цялата информация на сайта; • Антивирусна защита; • Защита от външни пробиви и атаки в системата; • Екип за реакция по схема 24/7; • Непрекъсната интернет връзка; • Непрекъснато електрозахранване; • Непрекъсната връзка със системен администратор; • Възстановяване на сайта от архив при срив или загуба на информация; • Визуализиране на пълната информация за конкретна страница за не повече от 5 секунди; • Представяне на сайта без загуба на дизайн, функционалност и информация при използване на различни интернет браузъри: Internet Explorer, на Microsoft, Mozilla, Chrome; • Поддръжка на съвременни средства при публикуване на снимки, графични изображения, видео файлове, банери; • Поддръжка на съвременни средства за създаване, редактиране и визуализация на карти за всички проекти, включени в обхвата на Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г.; • Достъп до подробна статистическа информация за посещения на сайта; • Осигуряване на информационна сигурност чрез използване на съвременни средства за криптиране (чрез SSL/TSL протокол) на персонален достъп за целия период на договора. SSL сертификатът ще се предостави от Възложителя. • Поддръжка на цялата разработена до момента функционалност, която се използва на сайта; • Поддръжка на съдържание на български и английски езици. • Осигурен достъп към информацията на сайта за хора с намалено зрение, съгласно W3C стандарт. • Осигуряване на квалифицирани лектори, които да проведат две обучения на служителите от ОПТ относно работа с информационна система за управление на сайта на Оперативна програма „Транспорт“ 2007 - 2013 г. Логистиката на обученията е за сметка на Възложителя. Хостинг и дейности, свързани с информационната сигурност трябва да отговарят на Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност. Информацията, която ще се публикува в раздел „Профил на купувача“ трябва да отговаря на изискванията на Закона за обществените поръчки и Закона за електронното управление. Изпълнителят трябва да осигури системна поддръжка на софтуера, която включва: • Отстраняване - до 4 часа на критичен проблем, който води до пълна загуба на функционалността на сайта; • Отстраняване на некритичен проблем, при който има забавяне или частична загуба на функционалността на сайта – до 24 часа; • Отстраняване на неизправности в работата на сайта, ако възникнат проблеми поради неизправност/пробив в обслужващия софтуер; • Периодично синхронизиране на информацията/данните между сървър на Изпълнителя и сървър на Възложителя (МТИТС), на който е конфигурирано огледално копие на сайта; • Изпълнителят трябва да гарантира интегритет, надеждност и сигурност на информационната среда; • Изпълнителят трябва да актуализира и променя банерите на индексната страница на сайта, при необходимост; • Изпълнителят следва да съдейства за подобряване на дизайна на сайта при поискване от страна на Възложителя; Изпълнителят трябва да може при необходимост да направи корекции в програмния код или в конфигурация на сайта без да нарушава съществуващата функционалност. Заплащане на домейн за периода до декември 2017 г.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

15380 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Участникът да има опит в изпълнението на услуги с предмет, сходни на предмета на настоящата поръчка, а именно: осигуряване на хостинг и системна поддръжка на интернет страница и работа със съвременни информационни уеб базирани системи при спазване на необходимите изисквания за информационна сигурност, отговарящи на Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност. Опитът на участникa се доказва чрез посочване (Пр №6–Списък на услугите) на услугите, изпълнени през последните 3 г., считано от датата на подаване на настоящата оферта, сходни с предмета на настоящата поръчка. Към списъка се прилагат и доказателства за извършените услуги. 2.Изискване за техническо оборудване И-лят трябва да осигури сървър с не по-малко от 200GB свободно пространство за данни, 4 ядрен процесор с честота не по-малко от 2400 MHz, оперативна памет не по-малко от 4GB RAM, RAID контролер и Интернет връзка, която да осигури минимално време за зареждане на съдържанието (до 5 сек.) в Р. България и извън Р. България. 3.Начин на плащане 3.1.Плащането се извършва по банковата сметка на и-ля, по следния начин: 3.1.1.Първо междинно плащане в размер на 70% от общата сума. 3.1.2.Окончателно плащане в размер на 30% от общата сума. 3.2.Първото междинно плащане по договора се извършва в срок до 20 работни дни след представяне на одобрен с писмо на директора на дирекция „Координация на програми и проекти” Междинен отчет в МТИТС и фактура (оригинал) за стойността на предоставената през отчетния период услуга. Писмото по предходното изречение се изпраща до И-Я не по-късно от 3 работни дни от одобряване на междинния отчет. Междинният отчет е необходимо да бъде представен от И-Я не по-късно от 10 работни дни след приключване на дейността по осигуряване на достъп до сайта на сървъра на И-Я и да съдържа информация за следните извършени дейности: -характеристики на осигурен сървър; -подробна информация за инсталиран софтуер, необходим за поддръжка и хостинг на сайта на ОПТ; -дейностите, извършени от Изпълнителя по запазване на съществуващия дизайн, функциалност, данни и информация на сайта; -документ, потвърждаващ заплащане на домейн за периода до декември 2017г. с име www.optransport.bg.; -описание на предприети действия по осигуряване на информационна сигурност на сайта на ОПТ 3.3.Окончателното плащане по договора се заплаща в срок до 20 работни дни след представяне на: 3.3.1.Одобрен Окончателен отчет с писмо на директора на дирекция „Координация на програми и проекти” в МТИТС. Писмото по предходното изречение се изпраща до И-Я не по-късно от 3 работни дни от одобряване на Окончателния отчет. Окончателният отчет е необходимо да бъде представен от И-Я не по-късно от 3 работни дни след 30.11.2015г. Окончателният отчет е необходимо да съдържа информация за следните извършени дейности: -подробно описание за системно администриране на сървъра и на сайта, отговарящи на всички изисквания за сигурност и актуалност на данните. -подробно описание на дейностите, свързани с хостване на сайта на ОПТ; -описание на дейности, свързани с отстраняване на възникнали проблеми за периода на изпълнение на договора; -дейности, свързани с актуализация на дизайн, конфигурация на сайта и други програмни корекции при възникване на такива за периода на изпълнение на договора; -дейности, свързани с архивиране, осигуряване на резервни копия на цялата информация и синхронизиране на данни със сървъра на В-я. 3.3.2.Фактура (оригинал) за стойността на предоставената през отчетния период услуга. 3.4.Плащанията се извършват в български лева по банков път, срещу представяне на оригинална данъчна фактура от И-Я. 4.Избраният И-Л предоставя гаранция за изпълнение на задълженията си в уговорените за това срокове, включително и за гарантиране на техническите параметри и качество на извършените дейности, предмет на договора, в размер на 5% от възнаграждението. Валидност на офертите-60 дни от датата на крайния срок за получаване на офертите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/01/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

І. Приложения към публичната покана • Приложение № 1 – Техническа спецификация за процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на хостинг и системна поддръжка на интернет страницата на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.” • Приложение № 2 – Идентификация на участника (образец) • Приложение № 3 – Техническа оферта • Приложение № 4 - Образец на ценово предложение • Приложение № 5 – Проект на договор • Приложение № 6 – Списък на услугите ІІ. Офертите да съдържат: 1. Данни за лицето, което прави предложението - Приложение № 2; 2. Техническа оферта – Приложение № 3; 3. Ценово предложение – Приложение № 4; 4. Списък на услугите – Приложение № 6. ІІІ. Офертите се предават в затворен, запечатан плик в отдел "Деловодство" на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, София, ул."Дякон Игнатий" № 11 всеки работен ден от 09:30 до 17:30 часа в срок до датата за получаване на офертите. Върху плика с офертата да бъде надписано името на участника и координати за обратна връзка, както и предмета на настоящата публична покана. Отварянето на офертите ще се състои на дата: 07.01.2015 г., час: 11:00, място: в сградата на МТИТС. ІV. При подписване на договор за възлагане на поръчката, определеният за изпълнител участник да представи документите и декларациите по чл. 101е, ал. 2 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/01/2015