BG-Твърдица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Твърдица, пл. Свобода 1, За: Атанас Христов Атанасов, Р. България 8890, Твърдица, Тел.: 0454 42311, E-mail: oba_tv@abv.bg, Факс: 0454 44049

Място/места за контакт: Община Твърдица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tvarditsa.org/.

Адрес на профила на купувача: http://www.profilnakupuvacha.com/1483,10060.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Община Твърдица реализира проект: „Община Твърдица - компетентна общинска администрация”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., по Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14. Общата цел на проектното предложение е повишаване квалификацията на общинските служители за ефективно и качествено изпълнение на служебните им задължения. Постигането на целта ще спомогне за постигане и целта на процедурата, а именно "Повишаване на квалификацията на служителите в администрациите на общинско ниво чрез обучение в страната", както за постигане на приоритетна ос 2 на ОП "Административен капацитет": "Подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на квалификацията на служителите в държавната администрация, съдебната система и структурите на гражданското общество". В изпълнение на: Дейност №2: „Обучения по ключови компетентности”; Дейност №3: „Обучение по английски език”; Дейност №4 - "Обучение по информационни технологии", Община Твърдица възлага поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители за организация и провеждане на обучения по проект "Община Твърдица - компетентна общинска администрация", по обособени позиции: Обособена позиция №1: Обучения по ключови компетентности; Обособена позиция №2: Обучение по английски език; Обособена позиция №3 Обучение по информационни технологии", по Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Обществената поръчка включва следните обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „Обучения по ключови компетентности”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „Обучение по английски език”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: "Обучение по информационни технологии" Всеки участник може да подаде оферта за една или повече обособени позиции.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80500000, 80570000, 80580000, 80533100

Описание:

Услуги по обучение
Услуги по обучение за повишаване квалификацията на персонала
Осигуряване на курсове по чужди езици
Услуги по компютърно обучение


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Стойността на поръчката се изчислява в лева без ДДС (данък върху добавената стойност) и се предлага от участника в Ценовото предложение - Приложение №7-1 и/или Приложение №7-2 и/или Приложение № 7-3(в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта). Прогнозната стойност на поръчката е 56 166,67 лв. (петдесет и шест хиляди сто шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) без ДДС, която се явява и максимална обща стойност за офериране от участниците при подаване на оферта. В случай че участникът е подал оферта за повече от една обособена позиция, той изготвя отделно Ценово предложение по всяка позиция като отбелязва за коя обособена позиция е предложението. Данните в ценовото предложение се отпечатват или попълват с неизтриваемо мастило и се подписват от лице или лица, надлежно упълномощени за това от името на участника. Всички страници на ценовото предложение с направените по тях поправки се парафират от лицето или лицата, подписали ценовото предложение. Предлаганата цена по всяка обособена позиция не може да надхвърля следните пределни стойности без ДДС: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „Обучения по ключови компетентности” – 38 666,67 лв. (тридесет и осем хиляди шестотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) без ДДС.Предлаганата цена за всяка отделна поддейност, включена в обособена позиция №1, не бива да надвишава максималните общи стойности без ДДС както следва: 1. Обучение на тема „Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация” - Прогнозна ед. цена (лева) без ДДС за 1 участник - 591,66лв, и Максимална обща сума без ДДС - 23666,67лв. 2. Обучение на тема „Лидерски умения и екипна ефективност” - Прогнозна ед. цена (лева) без ДДС за 1 участник - 600,00лв, и Максимална обща сума без ДДС - 9 000,00лв. 3. Обучение на тема „Работа с хора със специфични потребности” - Прогнозна ед. цена (лева) без ДДС за 1 участник - 600,00лв, и Максимална обща сума без ДДС - 6 000,00лв. Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля горепосочените максимални общи стойности на поръчката, както като цяло, така и по отделните обособени позиции и/или на някоя от посочените поддейности към обособена позиция №1. Оферти, надвишаващи посочените общи стойности на обществената поръчка, както като цяло, така и по отделните обособени позиции и/или на някоя от поддейностите към обособена позиция №1, ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат допуснати до оценка. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „Обучение по английски език” – 10 000,00 лв. (десет хиляди лева) без ДДС, като прогнозната единична цена без ДДС за един участник - 500,00лв. Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля горепосочената максимална обща стойност за обособената позиция. Оферти, надвишаващи посочената обща стойност на обособената позиция, ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат допуснати до оценка. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: „Обучение по информационни технологии" - 7 500,00 лв. (седем хиляди и петстотин лева) без ДДС, като прогнозната единична цена без ДДС за един участник - 375,00лв.Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля горепосочената максимална обща стойност за обособената позиция. Оферти, надвишаващи посочената обща стойност на обособената позиция, ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат допуснати до оценка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

56167 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Твърдица, обласст Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предметът на поръчката следва да бъде изпълнен в пълно съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя.Изисквания към участниците в процедурата:Общи условия за участие:1. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно ФЛ или ЮЛ, както и техни обединения. Всеки от участниците в процедурата на настоящата поръчка се представлява от управителя/управителите си или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. 2. Преди сключване на договора определеният изпълнител следва да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП, освен когато законодателството на д-вата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно за възложителя, и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 3. Технически възможности- 3.1. Участникът следва да е изпълнил, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, услуги за организиране и провеждане, както следва:За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – на минимум 1 (едно) обучение на възрастни (лица над 18-годишна възраст).За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - на минимум 1 (едно) обучение на възрастни (лица над 18-годишна възраст);За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 - на минимум 1 (едно) обучение на възрастни (лица над 18-годишна възраст). Ако участникът участва за всички обособени позиции, минималният изискуем брой обучения се изчислява сумарно като сбор от минималния брой за всяка от позициите, а именно: ако участник подава оферта за всички обособени позиции, същият следва да докаже изпълнението на най-малко 3 (три) различни обучения за възрастни и Приложение №5 се попълва отделно за всяка от позициите, за които се подава оферта.В случай че участникът участва като обединение, което не е ЮЛ, изискването за проведени обучения се доказва от един или повече от участниците в обединението. 3.2. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 с обхват организиране и/или провеждане на обучения и/или публични събития. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Изискването се прилага и за трите обособени позиции.В случай че участникът участва като обединение/консорциум, което не е юридическо лице минималното изискване за внедрена система за управление на: качеството по ISO 9001:2008 с обхват организиране и/или провеждане на обучения и/или публични събития, се отнася за обединението като цяло. 4. Изисквания във връзка с вписването в професионални регистри - Участникът следва да притежава удостоверение за регистрация като туроператор по смисъла на Закона за туризма. ВАЖНО!!!Изискването се прилага само при участие по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „Обучения по ключови компетентности”. Горното изискване не се прилага към участник подал оферта за участие само по Обособена позиция №2 и/или Обособена позиция №3. В случай че участникът участва като обединение/консорциум, което не е ЮЛ, мин. изискване за притежаване на удостоверение за регистрация по смисъла на Закона за туризма, се отнася за всеки член от обединението/консорциума, който ще извършва превоза и/или настаняването на участниците в обучението, а не за всяко от лицата, включени в него.Съгласно чл. 49 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в някой от професионалните или търговски регистри на д-вата, в която са установени, или да представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно нац. им закони. В случай на участие на чуждестранни лица възложителят ще приеме еквивалентен документ, или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация, издаден от компетентните органи съгласно нац. му закон

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

I. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: Класирането на офертите се извършва във възходящ ред на получената комплексна оценка по формулата: КО = О х 35% + Р х 35% + Ц х 30% Всеки един от показателите на техническата оценка се формира по следния начин и при следните условия. 1. Показател: Предложен срок за организация за провеждане на конкретното обучение (за поддейност №1, №2 и №3) - (О) - Максимална оценка - 100 точки. Тегловен коефициент в оценката – 35%. Подпоказатели по показател срок за организация: Подпоказател: Обучение на тема „Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация” X1 - с тегл. коеф. 30т. Подпоказател: Обучение на тема „Лидерски умения и екипна ефективност” X2 - с тегл. коеф. 40т. Подпоказател: Обучение на тема „Работа с хора със специфични потребности”X3- с тегл. коеф. 30т. Числов израз на оценката по този подпоказател (X1,2,3) са точките, които се изчисляват по следната формула – X1,2,3 = К1,2,3 х Т1,2,3, където: К1,2,3 = Оmin/Оi; Оmin - най-кратък срок в офертите на участниците; Оi - предложен срок на оценяваната оферта; Т1,2,3 = тегловен коефициент отделната поддейност. Показателят се изчислява по формулата:О = X1 + X2 +Х3 2. Показател Срок за реакция при установени грешки в материалите и документите, както и установени нередности, свързани с провеждането на обучението (Р) - Максимална оценка – 100 точки. Тегловен коефициент в оценката– 35%. Като Р = (Рmin/Рi) x 100, където Рi e предложеният срок за реакция, в календарни дни, съгласно Предложението за изпълнение на съответния участник Рmin e минималният предложен срок за реакция, в календарни дни, съгласно Предложението за изпълнение на участника, предложил най-кратък срок. 3. Предложена цена (Ц) - с тежест 30% в комплексната оценка - представлява предложена от участника крайна цена и оценката се формира по следния начин :Ц= (Цmin / Цi) x 100, където Цi e предложената крайна цена (в лева без ДДС), съгласно Ценовото предложение на съответния участник. Цmin e минималната предложена крайна цена (лева без ДДС) съгласно Ценовото предложение на участника, предложил най-ниска цена. II. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 „Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: Класирането на офертите се извършва във възходящ ред на получената комплексна оценка по формулата: КО = О х 35% + Р х 35% + Ц х 30% Всеки един от показателите на техническата оценка се формира по следния начин и при следните условия. 1. Предложен срок на организация за провеждане на конкретното обучение (О) - Максимална оценка - 100 точки. Тегловен коефициент в оценката – 35%. Като О = (Оmin/Оi) x 100, където Оi e предложен срок в календарни дни за организация в предложението за изпълнение на поръчката на съответния участник Оmin e минималния предложен срок в календарни дни за организация, съгласно предложението за изпълнение на поръчката на участника предложил най-кратък срок. 2. Срок за реакция при установени грешки в материалите и документите, както и установени нередности, свързани с провеждането на обучението (Р) - Максимална оценка – 100 точки. Тегловен коефициент в оценката– 35%. Като Р = (Рmin/Рi) x 100, където Рi e предложеният срок за реакция, в календарни дни, съгласно Предложението за изпълнение на съответния участник Рmin e минималният предложен срок за реакция, в календарни дни, съгласно Предложението за изпълнение на участника, предложил най-кратък срок. 3. Предложена цена (Ц) - с тежест 30% в комплексната оценка - представлява предложена от участника крайна цена и оценката се формира по следния начин :Ц (Цmin / Цi) x 100, където Цi e предложената крайна цена (в лева без ДДС), съгласно Ценовото предложение на съответния участник. Цmin e минималната предложена крайна цена.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/12/2014 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пликът трябва да съдържа следните документи: •Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника;•Представяне на участника – Пр. №1, което включва посочване на ЕИК по чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на д-вата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.Пр.: Копие на Удостоверение за регистрация като туроператор по смисъла на Закона за туризма;Документът - удост. за рег. като туроператор е изискуем и следва да се представи при участие по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „Обучения по ключови компетентности”.Документът не е изискуем от участник подал оферта за участие само по ОП №2 и/или ОП №3.•Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата - оригинал; •При участник обединение - Копие на договора за обединение, в който е предвидено разпределението на дейностите на членовете на обединението по изпълнение на поръчката, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.•Декларация от членовете на обединението/консорциума за ангажираност към поръчката– Пр. №2; •Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители – Пр. №3; •Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор - Пр. №4; •Списък на услуги за организиране и провеждане на обучение на възрастни (лица над 18-годишна възраст), за последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на настоящата офертата от съответния участник - Пр. №5. Списъкът трябва да бъде придружен от документите, посочени в чл. 51, ал. 4 от ЗОП, а именно:а) доказателство за извършените услуги под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или б) доказателство за извършените услуги чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугите.•Копие на Сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 с обхват организиране и/или провеждане на обучения и/или публични събития. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.•Предложение за изпълнение на поръчката - Пр. №6-1 и/или Пр. №6-2 и/или Пр. № 6-3 (в зависимост от това за коя обособена позиция се подава оферта);Предложението за изпълнение на поръчката трябва да включва попълнено и подписано Пр. №6-1 и/или Пр. №6-2 и/или Пр. №6-3- оригинал.Към Предложението за изпълнение на поръчката - Пр. №6-1 и/или Пр. №6-2 и/или Пр. №6-3 участникът прилага и Обяснителната записка, в съответствие с Техническите спецификации. •Ценово предложение - Пр. №7-1 и/или Пр. №7-2 и/или Пр. №7-3 (в зависимост от това за коя обособена позиция се подава оферта). Оферти се подават до 23.12.2014г. до 12:00ч. в деловодството на Община Твърдица. ВАЖНО!Назначената от възложителя комисия ще извърши публично отваряне на подадените по настоящата публична покана оферти на 23.12.2014 г. от 13:00ч. в сградата на Община Твърдица - гр. Твърдица, пл. "Свобода" №1. На това публично заседание могат да присъстват участниците в публичната покана или техни упълномощени представили, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката могат да бъдат намерени на сайта на Община Твърдица в раздел профил на купувача: http://www.tvarditsa.org/index2.php?lang=bg&page=76.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/12/2014