Версия за печат

BG-Трявна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СОУ"Петко Рачев Славейков", ул."Ангел Кънчев"№19, За: Гергана Ганчева, Република България 5 350, Трявна, Тел.: 0677 62377, E-mail: souprs@sou-tryavna.org

Място/места за контакт: Канцелария на СОУ "П.Р.Славейков" Трявна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sou-tryavna.info.

Адрес на профила на купувача: http://www.sou-tryavna.info.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на газьол за отопление 0,001 % S /маркиран в червено/ за нуждите на СОУ "П.Р.Славейков“, гр. Трявна, през периода 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г., по заявка. Прогнозно количество - общо 25 000 литра, като за възложителя не се поражда задължение да го поръча в пълен обем, но си запазва правото да увеличава количеството в рамките на максимално определената в чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП стойност или да го намалява по необходимост и съобразно бюджетните си средства.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09134200 (FG04)

Описание:

Дизелово гориво (За отопление )


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозно количество 25 000 (двадесет и пет хиляди литра) газьол за отопление 0,001 % S /маркиран в червено/.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

35000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СОУ""Петко Рачев Славейков", гр.Трявна, ул."Ангел Кънчев"№19

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставката следва да включва всички транспортни разходи за сметка на изпълнителя и да отговаря на всички изисквания на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол /приета с ПМС №156 от 15.07.2003 г. и последващите й изменения/, като всяка доставка да се придружава със заверено копие от декларация за съответствие издадена на основание чл. 10 от Наредбата. Квалификационни изисквания към участниците - да са физически или юридически лица, както и техни обединения. Кандидатите да са производители или надлежно упълномощени с права за продажба на съответния търговски продукт. Предложеното гориво да е сертифицирано за произход и качество от производителя и да отговаря на стандартите на Европейския съюз. Горивото предмет на поръчката, се доставя в специализирани превозни средства, осигурени от изпълнителя, оборудвани със стандартни дозатори за автоматично отчитане, замерени и пломбирани от ДАМТН. Кандидатите да имат действащ към момента на провеждане на процедурата лиценз за транспорт на горива с ADR валидни свидетелства или еквивалент, освен ако не докажат, че не са длъжни да притежават такива.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/12/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Подадените оферти ще бъдат разгледани от комисия назначена със заповед на директора на училището на 23.12.2014 г. от 10 часа в музея на училището. Технически спецификации, условия за участие, указания за подаване на офертите и документи могат да бъдат намерени на Интернет адреса на СОУ "Петко Рачов Славейков":http://www.sou-tryavna.info

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/12/2014