Версия за печат

BG-Върбица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Териториално поделение "ДГС Върбица" - "Североизточно държавно предприятие" ДП Шумен, ул. "Септемврийско въстание" N133, За: Емил Димов, Р.България 9870, Върбица, Тел.: 05391 2106, E-mail: dgs.varbitca@dpshumen.bg

Място/места за контакт: ТП "ДГС Върбица"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: www.dpshumen.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на компютри и други периферни компютърни устройства, описани в Приложение №1 към документацията за участие към настоящата публична покана и сервизно обслужване в срока на гаранцията на същите”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30000000, 30200000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Компютърно оборудване и принадлежности


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозният срок за изпълнение на доставките е до края на 2014 г. а сервизното обслужване - в срока на предоставената гаранцията на същите”. Прогнозните количества на предвидените за закупуване уреди и минималните критерии на които трябва да отговарят са подробно описани в Приложение №1, което може да бъде намерено на интернет страницата на "СИДП" ДП - Шумен: www.dpshumen.bg, "Профил на купувача".

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

7400 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Върбица, ул. "Септемврийско въстание" N133

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнение на поръчката са описани в Техническата спецификация, която е част от документацията за участие в публичната покана с предмет:„Закупуване на компютри и периферни устройства, за нуждите на ТП “ДГС Върбица” през 2014 г. и сервизно обслужване в срока на гаранцията на същите”, достъпна на www.dpshumen.bg, "Профил на купувача".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/12/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/12/2014