Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Военномедицинска академия, бул."Св.Георги Софийски"№3, За: Елисавета Михайлова, Александър Паскалев, България 1606, София, Тел.: 02 9225214, E-mail: elisaveta@vma.bg, Факс: 02 9225504

Място/места за контакт: ВМА- отдел Логистика

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача: www.vma.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Сметосъбиране и извозване на смесени битови отпадъци от Тунела на минус 2-ри етаж (мазето) на ВМА- София, Гаража на ВМА и НЕБ „Овча купел” на абонаментен принцип. Услугите, предоставени на абонаментен принцип включват:•основна дейност- сметосъбиране на смесените битови отпадъци, генерирани в резултат на ежедневната дейност на лечебното заведение и транспортирането им до станция за сепариране на отпадъци или депо за отпадъци със специализирана автомобилна техника;•допълнителна дейност - почистване на площадката в мазето на болницата, включително и около железните контейнери, намиращи се в Гаража на ВМА и в Научно експерименталната база „Овча купел” след натоварване; периодичен ремонт и профилактика, поддръжка и хигиенизиране на съдовете съобразно санитарните изисквания. Код на смесените битови отпадъци е 20 03 01 от Наредбата за класифициране на отпадъците. Предметът на поръчката не съдържа обособени позиции. Срок на валидност на офертите е 60 /шестдесет/ дни, считано от крайния срок за подаване на оферти. Срок за изпълнение на поръчката: 1 /една/ година или 12 /дванадесет/ месеца, считано от 01.01.2015 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90511400, 90513000

Описание:

Услуги по събиране на смет
Услуги по превозване на отпадъци


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Техническото задание- Приложение №1 местата за сметосъбиране са: 1. Тунел на минус 2-ри етаж /мазе/ на ВМА: ориентировъчно количество 10 куб.м дневно; 2. Гараж на ВМА- София- ориентировъчно количество 4 куб.м на 2 седмици; 3. Научно -експериментална База „Овча купел” :ориентировъчно количество 4 куб.м на 1 седмица. Количествата са ориентировъчни и зависят от дейността на лечебното заведение. Смесените битови отпадъци се генерират от ежедневната дейност на всички клиники и административния блок в основната сграда на МБАЛ- ВМА- София, както и от околните сгради в двора на ВМА, Гаража на ВМА и НЕБ "Овча купел". Месечната цена по договора за услугата е постоянна и не се променя за срока на договора. Прогнозната стойност на поръчката възлиза на 20 000 лв. без вкл. ДДС и не може да бъде надвишавана в предложението на участниците. Участник, предложил по-висока обща стойност в ценовото си предложение, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията на ВМА София, Гаража на ВМА на адрес: София, бул."Г.Софийски" №3 и на територията на филиала на ВМА НЕБ "Овча купел" гр.София, кв.Овча купел, ул.”Букет”, сграда 2

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Услугите обект на поръчката следва да бъдат извършвани, съобразно изискванията на Закона за опазване на околната среда; Закона за управление на отпадъците; действащото законодателство по отношение на събирането, транспортирането и предаването за оползотворяване или обезвреждане на битови отпадъци, като за целта участникът следва да разполага със съответните разрешителни. Специфични изисквания: Смесените битови отпадъци се съхраняват в полиетиленови чували и изнасят от сградата на болницата върху входната площадка на мазето в Тунела на минус 2-ри етаж. Поради спецификата във височината на Тунела, който е три метра, отпадъците се товарят ръчно в специализирания транспорт и цялото количество се извозва всеки работен ден до 14.00 ч., според указанията на Възложителя. Общи изисквания към участниците: В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията на (ЗОП) и на изискванията от Възложителя. Не може да участва в настоящата процедура и ще бъде отстранен участник, за който са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б. „а”-„д”, т.2, т.3 и т.4, и ал.5 от ЗОП. Не могат да бъдат самостоятелни участници в тази процедура свързани лица по смисъла на § 1 т.23а от Доп. разпоредби на ЗОП или свързани предприятия по смисъла на § 1,т.24 от Доп. разпоредби на ЗОП. Не може да участва в процедурата и ще бъде отстранено и чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б. „а”-„д”, т.2, т.3 и т.4 от ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на посочените обстоятелства с една декларация (по Образец № 2.1), подписана от лицето/лицата, които представляват участника. Критерии за подбор на участниците: Възложителят не поставя критерии относно икономическото и финансово състояние на участника и няма минимални изисквания. Възложителят поставя следните минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците:1.Участникът трябва да има опит в изпълнение на услуги, еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, като през последните 3 (три) години /2011, 2012 и 2013/, считано до датата на подаване на съответната оферта, трябва да има най-малко 2 (два) изпълнени или в процес на изпълнение договори с предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката. Доказва се с представен Списък за основните договори,еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка по Образец, към който се прилагат референции за включените в списъка договори (минимум 2 бр.) 2.Участникът трябва да има валидна регистрация за извършване на услуги по събиране и транспортиране на отпадъци, издадени от компетентни органи в съответствие със Закона за управление на отпадъците в Р България, съответно от РИОСВ, МОСВ или еквивалентен документ.3.Участникът трябва да разполага за изпълнение на поръчката най-малко със следния персонал: Ръководител- 1 /един/ бр; Изпълнителен персонал: шофьор-1/един/ и товарачи-2 (двама). Доказва се от участника с представяне на заверено копие от трудов/граждански договор, които придружават попълнената информация по Образец.4.Участникът трябва да разполага с необходимата специализирана техника за извършване на дейностите по предмета на поръчката- не по-малко от два специализирани автомобила за сметосъбиране и сметоизвозване.Доказва се с декларация по Образец за наличие на собствена или наета техника за извършване на дейностите по предмета с приложени заверено/и копие/я от регистрационния/те талон/и. 5.Участникът да има внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008, за опазване на околната среда по ISO 14001:2004 и за безопасни условия на труд по OHSAS 18001:2007 или еквивалентни документи с обхват, включващ предмета на поръчката. Доказва се със заверени копия на действащи сертификати.6.Други документи по преценка на участника.7.Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/12/2014 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Възложителят публикува документацията за участие на своя Профил на купувача в интернет на адрес http://www.vma.bg/ Документацията може да бъде изтеглена безплатно от Профила на купувача. В един и същи ден Възложителят публикува поканата на Портала за обществени поръчки и в Профила си на купувача, където заедно с поканата се публикува и цялата документация, образците и приложенията към нея, на основание чл.101б, ал.2. от ЗОП. Заинтересовано към обявената процедура лице може да направи оглед на обектите на Възложителя по предмета на настоящата поръчка след предварителна уговорка в работното време от 08:00 до 15:30 ч., като се свърже с длъжностно лице от отдел Логистика във ВМА София на посочения по-горе адрес и на телефони: 02/ 92 25300, 02/ 9225214. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация. Офертата задължително трябва да се отнася до пълния обем на поръчката. Всеки участник има право да представи само една оферта.Офертата следва да бъде представена на адрес: гр София, 1606, ул. «Св.Георги Софийски» №3, 2-ри етаж, входящо деловодството, преди датата и часа, посочени в обявлението като краен срок за подаване на офертите, който е до 15 ч. на 19.12.2014 г.Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника на български език.Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, документите по чл.56,ал.1,т.1 от ЗОП се представят в официален превод на български език, а останалите изискуеми документи, които са на чужд език, се представят и в превод на български език. Разяснения по документацията за участие в процедурата, се публикуват само на Профила на купувача на Възложителя, посочен по-горе. Само лица, които са направили писмено искане за разяснение по документацията и са посочили електронен адрес, получават дадените разяснения и по електронна поща в деня на публикуването им в Профила на купувача на Възложителя. Комуникацията между Възложителя и участниците в настоящата процедура се извършва в писмен вид. Информация за деня, часа и мястото на провеждане на публично заседание за отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници: Публичното заседание на комисията ще се проведе на 22.12.2014 г. от 11.00 ч. в административната сграда на ВМА, ет.1, зала №10 от Комисия, назначена със заповед на Възложителя.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/12/2014