Версия за печат

BG-Алфатар

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Дом за стари хора гр. Алфатар, ул. Йордан Петров № 1, За: Нели Маринова Маринова, България 7570, Алфатар, Тел.: 0879 601373, E-mail: dsx_alfatar@abv.bg

Място/места за контакт: Дом за стари хора

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http: / / alfatar.egov.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за стари хора гр. Алфатар за календарната 2015 г. по обособени позиции”: - Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни продукти” - Обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти, риба и яйца” - Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти” - Обособена позиция № 4 „Пресни и консервирани плодове и зеленчуци” - Обособена позиция № 5 „Пакетирани хранителни продукти” В рамките на обществената поръчка, Изпълнителят следва да извърши поредица от доставки на хранителни продукти за нуждите на социалното заведение. Вида, количеството и пределните единични цени на отделните хранителни продукти следва да отговарят на посочените изисквания в Раздел VIII „Технически спецификации“ и на приложената таблица на хранителни продукти, представени в сайта на Община Алфатар, в профила на купувача

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Хранителните продукти, които следва да бъдат доставени са изчерпателно изброени в приложената таблица на хранителни продукти в Раздел VIII „Технически спецификации“. Доставката следва да включва всички видове хранителни продукти от позицията, за която се кандидатства, изрично посочени в таблицата на хранителни продукти, заедно с отразеното количество за всеки от тях. Съдържащите се в таблицата, посочени от Възложителя, единични цени без ДДС са пределните, които могат да бъдат предложени от Участниците в процедурата. Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката е в размер до 42 500.00 лв. (четиридесет и две хиляди и петстотин лева) без вкл. ДДС или до 51 000.00 лв. (петдесет и една хиляди лева) с вкл. ДДС по обособени позиции, както следва: - обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни изделия” – 4 500 лева ; - обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти, риба и яйца”- 13141 лева; - обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти” – 6 633 лева; - обособена позиция № 4 „Пресни и консервирани плодове и зеленчуци” – 10 032 лева; - обособена позиция № 5 „Пакетирани хранителни продукти” – 8 194 лева Изпълнението на поръчката се финансира с бюджетни средства на ДСХ гр.Алфатар.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

42500 GBP

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Дом за стари хора гр. Алфатар

NUTS:

BG325

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Кандидат или участник в настоящата процедура за обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4, т.2, във връзка с разпоредбите на Глава осма „а” от ЗОП, може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията предвидени в чл.47,ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП. За удостоверяване липсата на тези обстоятелства, участникът подава декларация, съгласно чл.47, ал.9 от ЗОП по образец, приложен към настоящата документация за участие и подписана от лицата, които представляват кандидата или участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. За подизпълнителите се прилагат изискванията само на чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП.Участникът трябва да е изпълнил поне един договор с предмет, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, съгласно чл.51, ал.1 от ЗОП.ЗАБЕЛЕЖКА* За доставки с предмет, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка ще се считат извършени доставки на: месо и месни продукти, риба и яйца; мляко и млечни продукти; пресни и консервирани плодове и зеленчуци; пакетирани хранителни продукти; хляб и хлебни изделия.Участникът следва да разполага със сертификат, удостоверяващ съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти за въведена система за безопасност на храните или еквивалент.Участникът следва да разполага със собствен или нает транспорт, удостоверен с разрешително за превоз на хранителни продукти, съобразно предмета на поръчката.Участникът да разполага минимум с едно складово помещение за съхранение на продуктите, оборудвано с хладилна техника. За доказване на тези обстоятелства, участникът следва да представи:- Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, съгласно чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП, който да съдържа стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.- Приложен поне един договор със сходен с настоящата обществена поръчка предмет, придружен с референция за добро изпълнение - Сертификат или друг документ, издадени от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти за въведена система за безопасност на храните – Система за анализ на опасностите и критичните контролни точки (HACCP) на производителя или търговеца на предлаганите изделия по чл.70, ал.1 от Наредба №5/2006г. на МЗХ за хигиена на храните, издадена на основание чл.17, ал.2 от Закона за храните или еквивалент. - „Удостоверение за регистрация” на транспортно средство от ДВСК или еквивалент „Удостоверение за регистрация” на транспортното средство от РИОКОЗ или еквивалент. Заверено от Участника копие на Регистрационни талони на превозните средства , или заверено копие на договор за наем на транспортното средство - Доказателства, че участникът разполага минимум с едно складово помещение (собствено или наето) за съхранение на продуктите, оборудвано с хладилна техника или хладилно помещение, поддържащо постоянна температура, отговарящо на хигиенно-санитарните изисквания (нотариални актове, договори за наем и др. с издадени за съответните сгради /помещения документи, удостоверяващи, че те отговарят на хигиенно-санитарните изисквания за целта).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/12/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

При изготвяне на офертата всеки участник следва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. Офертата следва да бъде представена на български език. Ако участникът представя документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод на български език, а в изрично посочените в ЗОП случаи, преводът следва да бъде официален. Всички документи, които не са оригинали и за които не се изисква нотариална заверка, следва да бъдат заверени от Участника на всяка страница с гриф “Вярно с оригинала”.Офертата трябва да бъде подписана от законния представител на Участника съгласно търговската му ре¬гистрация или от надлежно упълномощено/и лице или лица с нотариално заверено пълномощно. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от участниците в настоящата процедура или от упълномощени техни представители – лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Пликът с офертата на участника, следва да има съответното обозначение, както следва: ДСХ – гр.Алфатар гр. Алфатар 7570, ул. „Йордан Петров” № 1 За участие в процедура по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 и разпоредбите на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за стари хора гр. Алфатар за календарната 2015 г. по обособени позиции”:В долният ляв ъгъл на плика се посочва наименованието на участника, адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и/или e-mail.Съдържащите се в офертата техническо и ценово предложение следва да бъдат представени отделно, без да е необходимо да се поставят в отделни запечатани пликове. Постъпилите оферти се приемат и завеждат във „Входящ регистър“ от ЗАС на ДСХ-гр.Алфатар, като върху плика се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаване, а на приносителя се издава документ. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящ регистър.Съдържание на офертата: Списък на документите;. Копие от документа за регистрация;Административни сведения - Приложение №1;Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП;Списък на доставките-Приложение №3;Поне един договор със сходен с настоящата обществена поръчка предмет, придружен с референция за добро изпълнение; Сертификат или друг документ, издадени от акредитирани лица за управление на качеството;. „Удостоверение за регистрация” на транспортно средство от ДВСК или еквивалент; Доказателства, че участникът разполага минимум с едно складово помещение; Декларация по чл.56, ал1., т.8-Приложение № 4 и Приложение № 5;Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП -Приложение №6;Декларация за срок на валидност на офертата - Приложение №7;Декларация за срок за изпълнение на доставката -Приложение №8;Нотариално заверено пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява Участника в отношенията му с Възложителя, не е негов представител по закон; Техническа оферта на Участника за изпълнение на поръчката, изготвена съгласно образец - Приложение №9;Ценовата оферта Приложение №10; Проект на договор.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Процедурата по отваряне и разглеждане на представените оферти ще се проведе на 23.12.2014г. в 10:00 часа в заседателната зала на ДСХ-гр.Алфатар, ул. „Йордан Петров” № 1 от назначената комисия. Документацията по настоящата процедура не се закупува. Всеки кандидат може да я изтегли от следния интернет адрес: http://alfatar.egov.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/12/2014