Версия за печат

BG-Карнобат

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Карнобат, бул. "България" № 12, За: Маргарита Падарева; Събина Колева, Република България 8400, Карнобат, Тел.: 0559 29126; 0559 29133, E-mail: municipality_karnobat@abv.bg, Факс: 0559 27165

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://karnobat.acstre.com.

Адрес на профила на купувача: http://karnobat.acstre.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата процедура е: възлагане на услуги по управление на отпадъците по смисъла на Закон за управление на отпадъците, включващи операциите по: Събиране - е натрупването на отпадъци, включително предварителното сортиране и предварителното съхраняване на отпадъци, с цел транспортирането им до съоръжение за третиране на отпадъци; Транспортиране – превозът на отпадъци, включително съпътстващите го дейности по товарене, претоварване и разтоварване, когато се извършва от оператора като самостоятелна дейност; Обезвреждане – е всяка дейност, която не е оползотворяване, дори когато дейността има като вторична последица възстановяването на вещества или енергия; Депониране на отпадъци - метод, при който не се предвижда последващо третиране на отпадъците и представлява складиране на отпадъци за срок, по-дълъг от три години - за отпадъци, предназначени за оползотворяване, и една година - за отпадъци, предназначени за обезвреждане, по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната среда. Предмет на настоящата процедура е и осигуряване на съдове за събиране и временно съхранение на битови отпадъци – контейнери, съдове за събиране на строителни отпадъци – контейнери, компостери, както и други подходящи.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90511000, 44613800

Описание:

Услуги по събиране на битови отпадъци
Контейнери за отпадъци


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предоставянето на услугите по събиране, транспортиране и обезвреждане на битови и други отпадъци, които нямат опасни свойства се извършва в границите на урбанизираните територии – строителните граници на територията на 31 (тридесет и едно) населени места в община Карнобат, промишлена зона „Север”, Промишлена зона „Юг”, Петролна база – североизточната част на гр. Карнобат, Гаров район - извън регулация, и други. Общ брой на обслужваното население по постоянен адрес - 28 310 (двадесет и осем хиляди триста и десет) души. Транспортирането на събраните в контейнери отпадъци, включително съпътствуващите го дейности по товарене, претоварване и разтоварване, се извършва при честота, както следва: •за гр. Карнобат – два пъти седмично; •за селата на територията на общината – веднъж седмично; •за Промишлени зони и други – веднъж седмично; Минимално необходимото количество контейнери е 1 050 (хиляда и петдесет) бр., контейнери за строителни отпадъци и компостери - по заявка на възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

територията на община Карнобат - гр. Карнобат и 30 населени места

NUTS:

BG34

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за технически възможности към участниците Участниците следва да представят: а)списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата процедура, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата – по образец, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга; участникът следва да е изпълнявал услуги еднакви или сходни с предмета на настоящата процедура на стойност не по-малка от прогнозната й стойност; Под предмет „сходен с предмета на поръчката” да се разбира извършване на дейности по събиране, транспортиране, обезвреждане чрез депониране на отпадъци на битови и други отпадъци, които нямат опасни свойства. б) декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът, необходимо за комплексно изпълнение на услугата; в) разрешение по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците; г)доказателства за наличие на собствена или наета административна, складова и гаражна база Гаранция за изпълнение на договора - в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС. Срок на валидност на офертата - 90 (деветдесет) календарни дни, от крайният срок за подаване на офертата. Срок за изпълнение на договора: до 28.02.2015 г.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта” Крайното класиране на участниците ще се извърши с комплексна оценка по следната формула: КО = ФО х 5,0 + ТО х 5,0, където: КО – комплексна оценка ФО – финансова оценка ТО – техническа оценка 5,0 – коефициент за тежест Финансова оценка на офертата: Финансовата оценка се получава по следната формула: ФО = (Цmin / Цi) х 100, където: Цmin е най-ниското ценово предложение за изпълнение на услугата без включен ДДС Цi е ценовото предложение на съответния участник за изпълнение на услугата без включен ДДС Цi се получава, като сборът от единичните цени за машиносмяна (лв./час) за всички транспортни средства и машини, посочени в декларацията за техническото оборудване, с което разполага участникът, необходимо за комплексно изпълнение на услугата, се раздели на броя им; Техническа оценка на офертата се определя по следната формула: ТО = (Тmin / Тi) х 100, където: Тmin е най-краткият срок за стартиране на услугата, който започва да тече от датата на подписване на договора. Тi е предложен от съответвия участник срок за стартиране на услугата, който започва да тече от датата на подписване на договора. Избраният от възложителя критерий за оценка на офертите се прилага само по отношение на офертите на участниците, които не са предложени за отстраняване от участие в процедурата и които отговарят на обявените от възложителя изисквания.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/12/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация е публикувана в профила на купувача на интернет адрес: http://karnobat.acstre.com Офертата се представя в Център за административно-информационно обслужване и местни приходи (ЦАИОМП) при община Карнобат в срок до 17,00 часа на 19.12.2014 г., в непрозрачен, запечатан плик, с посочен адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес. Адрес: община Карнобат, Център за административно-информационно обслужване и местни приходи, бул. „България” № 12, гр. Карнобат, п. код 8400 За участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битови и други отпадъци, които нямат опасни свойства” Представената оферта трябва да съдържа: 1. Представяне на участника, с посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата – по образец. 2. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата процедура, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата – по образец, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга; участникът следва да е изпълнявал услуги еднакви или сходни с предмета на настоящата процедура на стойност не по-малка от прогнозната й стойност; 3. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът, необходимо за комплексно изпълнение на услугата; 4. Разрешение по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците; 5. Доказателства за наличие на собствена или наета административна, складова и гаражна база; 6.Техническо предложение за изпълнение, с посочен срок за изпълнение и срок на валидност на офертата. Техническото предложение трябва да съдържа предложенията на участника, свързани с организацията на услугите по сметоъбиране, сметоизвозване и депониране на отпадъците. 7.Ценово предложение. На основание чл. 101г, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви съобщаваме, че Отварянето на офертите, подадени за участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битови и други отпадъци, които нямат опасни свойства”, е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Място на отваряне на офертите е: административната сграда на община Карнобат, находяща се на бул. „България” № 12, ет. 2, Конферентна зала. Дата и час на отваряне на офертите: 22.12.2014 г. от 10:00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/12/2014