BG-Благоевград2

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“, 2700, гр. Благоевград, ул. "Осогово" 9, За: Илиян Георгиев Чапкънов, България 2700, Благоевград2, Тел.: 073 885379, E-mail: school@chetvurtoblg.com, Факс: 073 885379

Място/места за контакт: ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“, ДИРЕКТОРСКИ КАБИНЕТ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://chetvurtoblg.com.

Адрес на профила на купувача: http://chetvurtoblg.com/информация/профил-на-купувача/публични-покани.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Всички хранителни продукти, от които се приготва храната трябва да отговарят на изискванията предвидени в Закона за храните, Наредба № 37 от 21.07.2009 година за здравословното хранене на учениците, Наредба № 9 от 16.09.2011 година за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, прилагани в детските заведения и училищата, Наредба № 108 от 12.09.2008 година за изискванията за качество и контрол за съотвествие на пресни плодове и зеленчуци, Наредба №5 от 25.05.2006 година за хигиена храните и др. Храната, за която участниците могат да подават предложение е разделена на две позиции: -Закуска, която може да бъде: - тестена закуска - студен сандвич -Топъл обяд, включващ: - първо и второ ястия, или - второ и трето ястия. 9.1.Всички хранителни продукти, от които се приготва храната трябва да отговарят на изискванията предвидени в Закона за храните, Наредба № 37 от 21.07.2009 година за здравословното хранене на учениците, Наредба № 9 от 16.09.2011 година за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, прилагани в детските заведения и училищата, Наредба № 108 от 12.09.2008 година за изискванията за качество и контрол за съотвествие на пресни плодове и зеленчуци, Наредба №5 от 25.05.2006 година за хигиена храните и др. 9.2.Храната, за която участниците могат да подават предложение е разделена на две позиции: 9.2.1.Закуска, която може да бъде: - тестена закуска - студен сандвич 9.2.2.Топъл обяд, включващ: - първо и второ ястия, или - второ и трето ястия. 9.3.Предлаганото меню трябва да бъде съобразено със менюто предвидено в „Сборник рецепти за ученически столове и бюфети” 2012 година. 9.4.Количеството на продуктите в готовата храна трябва да бъде съобразено със количествата предвидени в „Сборник рецепти за ученически столове и бюфети” 2012 година и другите нормативни актове. 9.5.Готовата храна трябва да бъде пакетирана в индивидуална опаковка за всеки отделен ученик. 9.6.Доставките на храната се извършват по следния начин: - закуска – най- късно до 09.00 часа - обяд – най – късно до 12.00 часа 9.7.Прогнозен брой хранодни за една година-171 дни. 9.8.Общ брой ученици на ученици- 254 ученика, от които: - целодневно обучение – 198 ученика. - пътуващи ученици-44 ученика. - ученици I-IV клас-151 ученика.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72319000

Описание:

Услуги по доставка на данни


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

9.10. Прогнозен брой закуски и обяди-38 646 броя, от които: - за позиция „Закуска“-23 598 броя закуски. - за позиция „Топъл обяд“-15 048 броя обяди.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40715 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

9.2.Храната, за която участниците могат да подават предложение е разделена на две позиции: 9.2.1.Закуска, която може да бъде: - тестена закуска - студен сандвич 9.2.2.Топъл обяд, включващ: - първо и второ ястия, или - второ и трето ястия. 9.3.Предлаганото меню трябва да бъде съобразено със менюто предвидено в „Сборник рецепти за ученически столове и бюфети” 2012 година. 9.4.Количеството на продуктите в готовата храна трябва да бъде съобразено със количествата предвидени в „Сборник рецепти за ученически столове и бюфети” 2012 година и другите нормативни актове. 9.5.Готовата храна трябва да бъде пакетирана в индивидуална опаковка за всеки отделен ученик. 9.6.Доставките на храната се извършват по следния начин: - закуска – най- късно до 09.00 часа - обяд – най – късно до 12.00 часа 9.7.Прогнозен брой хранодни за една година-171 дни. 9.8.Общ брой ученици на ученици- 254 ученика, от които: - целодневно обучение – 198 ученика. - пътуващи ученици-44 ученика. - ученици I-IV клас-151 ученика.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Предлагана цена- КТ-0.6 2.Срок за доставка на извънредна поръчка на храна- КТ-0.4

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/12/2014 14:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

http://chetvurtoblg.com/информация/профил-на-купувача/публични-покани

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/12/2014