Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Химикотехнологичен и металургичен университет, Република България, бул. Свети Климнент Охридски 8, За: доц. д-р инж Нина Пенкова, Доц. д-р инж. Емил Михайлов, Република България 1756, София, Тел.: 02 8163120; 088 608466; 087 9356548, E-mail: nina_ir@mail.bg, Факс: 02 8685488

Място/места за контакт: Деловодство на ХТМУ сгр. А ет. 2 ст. 205

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.uctm.edu.

Адрес на профила на купувача: www.uctm.edu.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

1.Предмет на процедурата: Доставка на софтуер през 2015г. за нуждите на договор BG051PO001-3.3.06-0014: “Център по математично моделиране и компютърна симулация за подготовка и развитие на млади изследователи” с бенефициент ХТМУ- гр.София. 2.Обектът на настоящата процедура е услугата за доставка на софтуер през 2015 г. за нуждите на договор BG051PO001-3.3.06-0014: “Център по математично моделиране и компютърна симулация за подготовка и развитие на млади изследователи” с бенефициент ХТМУ- гр.София, обхващащ: 2.1. Обособена позиция №1: Доставка на лиценз за Maple Academic + Global Optimization Toolbox for Maple за нуждите на договор BG051PO001-3.3.06-0014: “Център по математично моделиране и компютърна симулация за подготовка и развитие на млади изследователи” с бенефициент ХТМУ, гр. София. 2.2. Обособена позиция №2: Доставка на лиценз за Match/ Phase Identification from Powder Diffraction за нуждите на договор BG051PO001-3.3.06-0014: “Център по математично моделиране и компютърна симулация за подготовка и развитие на млади изследователи” с бенефициент ХТМУ, гр. София.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48000000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

2.1. Обособена позиция №1: Доставка на лиценз за Maple Academic + Global Optimization Toolbox for Maple за нуждите на договор BG051PO001-3.3.06-0014: “Център по математично моделиране и компютърна симулация за подготовка и развитие на млади изследователи” с бенефициент ХТМУ, гр. София. - 4500 лв. без ДДС. 2.2. Обособена позиция №2: Доставка на лиценз за Match/ Phase Identification from Powder Diffraction за нуждите на договор BG051PO001-3.3.06-0014: “Център по математично моделиране и компютърна симулация за подготовка и развитие на млади изследователи” с бенефициент ХТМУ, гр. София - 1400 лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

5900 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България, бул. Свети Климнент Охридски 8, Библиотечно информационния център на ХТМУ

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

- Срок за изпълнение на поръчката: от 01.01.2015 до 30.01.2015 - Място на изпълнение: гр. София, бул. „Св. Климент Охридски” №8, ХТМУ - Участниците следва да нямат неизпълнени договорни задължения с ХТМУ гр. София

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/12/2014 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Целия пакет с документи за кандидатстване по публичната покана е качен на сайта на университета: www.uctm.edu, Профил на купувача, Публични покани. Документите не се закупуват и достъпа до тях е свободен. На 19.12.2014г. от 13.00 часът в стая 210 на втория етаж в сгр. А на ХТМУ ще се проведе заседание на комисията по отваряне и оценка на постъпилите оферти. Всички желаещи могат да присъстват.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/12/2014