Версия за печат

BG-гр.Генерал Тошево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТП Държавно горско стопанство "Генерал Тошево " към ДП "СИДП" Шумен, ул."Трети март" №42, За: Златан Денчев- ръководител счетоводен отдел при ТП ДГС Генерал Тошево, РБългария 9500, гр.Генерал Тошево, Тел.: 05731 2105, E-mail: dgs.g_toshevo@dpshumen.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС "Генерал Тошево" , гр.Генерал Тошево, обл.Добрич, ул."Трети март" №42

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgsgtoshevo.dpshumen.bg/публична-покана-за-услуга-с-предметаб.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Абонаментна услуга по охрана на обекти на ТП "ДГС Генерал Тошево" чрез сигнално-охранителна техника (СОТ) за 2015 г. , с включена доставка и монтаж на техническото оборудване , както следва: 1. Административна сграда на ТП "ДГС Генерал Тошево" с административен адрес: гр. Генерал Тошево, ул. "Трети март" № 42; 2. Кантон, находящ се на административен адрес: гр. Генерал Тошево, ул. "Трети март" № 55; 3. Склад за оръжие, находящ се на административен адрес: гр. Генерал Тошево, ул. "Трети март" № 42

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

35120000

Описание:

Системи и уреди за наблюдение и безопасност


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Абонаментна услуга по охрана на обекти на ТП "ДГС Генерал Тошево" чрез сигнално-охранителна техника (СОТ) , с включена доставка и монтаж на техническото оборудване ,в обекти на Възложителя, както следва 1. Административна сграда на ТП "ДГС Генерал Тошево" с административен адрес: гр. Генерал Тошево, ул. "Трети март" № 42; 2. Кантон, находящ се на административен адрес: гр. Генерал Тошево, ул. "Трети март" № 55; 3. Склад за оръжие, находящ се на административен адрес: гр. Генерал Тошево, ул. "Трети март" № 42 Услугите ще се извършват според определените от възложителя условия в документацията за участие, която може да бъде намерена на интернет страницата на СИДП ДП гр.Шумен - www.dpshumen.bg., Профил на купувача. Финансиране от стопанската дейност на стопанството. Стойността на услугата се заплаща в левове по банков път с платежно нареждане,) в 10( десет) дневен срок след издаване на фактура от изпълнителя. Дължимите суми са в лева, платими по банков път с платежно нареждане

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1600 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Обекти на ТП ДГС "Генерал Тошево", както следва:1. Административна сграда на ТП "ДГС Генерал Тошево" с административен адрес: гр. Генерал Тошево, ул. "Трети март" № 42; 2. Кантон, находящ се на административен адрес: гр. Генерал Тошево, ул. "Трети март" № 55; 3. Склад за оръжие, находящ се на административен адрес: гр. Генерал Тошево, ул. "Трети март" № 42

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнител може да бъде всяко физическо лице или търговец по смисъла на Търговския закон, както и техни обединения , които притежават валиден лиценз за охранителна дейност и лицензия за чистота..До участие не се допускат кандидати, за които не е налице валиден лиценз за охранителна дейност и лицензия за чистота..Отстраняване на участници от процедурата: при изготвяне на офертата не е изпълнил обявените от възложителя условия; представил е непълна и/или несъответстваща на изискванията на Възложителя оферта и/или ценовото му предложение надвишава посочения пределен финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на поръчката. Срок на договора- до края на 2015 година.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/12/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА СЕ ПРИЕМАТ в деловодството на ТП „ДГС Генерал Тошево” , гр.Генерал Тошево, обл.Добрич, ул. „Трети март“ №42 всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа , в срок до 19.12.2014г. в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост върху който участникът посочва предмета на поръчката и идентификационни данни за подателя: наименование на участника, ЕИК/Булстат, адрес за кореспонденция, електронен адрес. Комуникацията между страните ще се осъществява по ел. път по реда на закона за електронните съобщения и ел. подпис, по пощата чрез писмо с обратна разписка или връчване на участника. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: Офертата на участника следва да съдържа всички документи по чл. 101в от ЗОП : данни за лицето, което прави предложението, , както и следните писмени доказателства: 1. Административни сведения за кандидата, който прави предложението ( по образец) 2. Заверено копие на документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Чуждестранни юридически лица представят съответен еквивалентен документ за регистрация или идентификационен номер, издаден от компетентния съдебен или административен орган в държавата, в която са установени и документ за самоличност на физическо лице. 3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката . 4. Лиценз за извършване на охранителна дейност, съответстващ на предмета на поръчката и лицензия за чистота.; 5. Ценово предложение . Цената на предложението трябва да окончателна и да се определи на базата на приложените към документацията образец на ценово предложение. Ценовото предложение не може да надхвърля пределната стойност , посочена от възложителя в техническата спецификация и следва да включва всички разходи по изпълнението на поръчката 6. Декларация за запознаване с условията в документацията по приложен образец СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА-. Срок на валидност на офертата не по-малко от 30 дни. ОТВАРЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Офертите ще бъдат разгледани от Комисия на 22.12.2014г. от 10.00 часа в административната сграда на ТП ДГС Генерал Тошево ,гр.Генерал Тошево, обл.Добрич , ул.”Трети март” №42. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ: Преди подписване на договор за възлагане на обществена поръчка участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 , т.1 и декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП , в срок от 7 /седем/ календарни дни от уведомяването му, че е определен за изпълнител.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/12/2014