Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ", ЖК "Владислав Варненчик" , Втори микрорайон, За: Павлина Мандажиева, Йовка Миткова, РБългария 9023, Варна, Тел.: 052 510357/7/, E-mail: oustmihaylovski@abv.bg

Място/места за контакт: гр.Варна, жк"Вл.Варненчик", Втори микрорайон

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://oustmihaylovski.org/.

Адрес на профила на купувача: http://oustmihaylovski.org/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНАТА ГРУПА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС НА ОУ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ” - ГР.ВАРНА-2015Г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15813000

Описание:

Хранителни продукти, използвани за закуска


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

закуски за общо 288 деца от подготвителна група и ученици от първи до четвърти клас - 160 учебни дни, до 31.12.2015г.Възложителят увеличава или намалява количеството на закуските, в зависимост от посещаемостта на учениците.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25677 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Варна, жк"Вл.Варненчик", Втори микрорайон-ОУ"Стоян Михайловски"

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Закуските да се приготвят в деня на доставката. 2. Закуските трябва да отговаря на следните изисквания: 2.2. Да се приготвят в обекти, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните; 2.3.Да са приготвени от хранителни продукти, които отговарят на изискванията, предвидени в Закона за храните и свързаните с него подзаконови нормативни актове; 2.4. Да отговарят на изискванията, посочени в : - Наредба № 37/21.07.2009 на Министерство на здравеопазването за здравословното хранене на учениците; - Наредба № 9/16.09.2011 г. на Министерство на земеделието и храните за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата; - Наредба № 23/19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението на Министерство на здравеопазването; - Наредба № 5 за хигиената на храните от 25.05.2006 на Министерство на земеделието и храните. 2.5. Закуските следва да бъдат приготвяни съгласно сборника рецепти за ученическо столово хранене, издателство Техника, 2012 г., одобрен с писмо № 74-01-73/28.06.2012 г. на МЗ и да се спазват изискванията за съответната възрастова група на учениците. .Участникът, определен за изпълнител трябва ежедневно до 8,30 ч да доставя заявения от Възложителя брой закуски на следния адрес: град Варна , жк”Вл.Варненчик”, ІІмикрорайон в корпус „ В „ 4.Закуската, която се доставя, трябва да е опакована така, че опаковката й да предпазва продукта от външно замърсяване. 5.Доставките на закуска да се осъществяват с транспорт на изпълнителя. При транспортирането на храните се спазват изискванията на глава трета, раздел IV на Наредба № 5 от 2006 г. за хигиената на храните (ДВ, бр. 55 от 2006 г.). 6.Участника следва да предтави премерни менюта за един месец. 7.Възложителят си запазва правото да увеличава или намалява количеството на закуските, в зависимост от посещаемостта на учениците.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/12/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/12/2014