Версия за печат

BG-Попво

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Попово, ул. " Александър Стамболийски" №1, За: Звно " Обществени поръчки"; Пламен Пенчев- звено " Инфраструктура и благоустрояване", Република България 7800, Попво, Тел.: 0608 40234; 0608 40286, E-mail: ob_porachki@popovo.bg, Факс: 0608 40024

Място/места за контакт: стая 211

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.popovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.popovo.bg/bg/uslugi/obiavi/profilkupuvach.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на ел. материали и радио части за нуждите на община Попово и бюджетните звена” съгласно техническа спецификация и приложен списък части и материали.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31000000, 32000000

Описание:

Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление
Радио-, телевизионно, съобщително, далекосъобщително и сродни видове оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Техническата спецификация, публикувана в профила на купувача на сайта на Възложителя: www.popovo.bg.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Попово

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към участниците: 1. Дейността на участника да е специализирана в сферата на търговия и инженеринг с електроматериали, апаратура и съоръжения, свързана с електрообзавеждането и автоматизацията и да притежава минимум 5 (пет) годишен опит. 2. Да е партньор/представител на фирми свързани с електрообзавеждането 3. Да притежава ISO 9001:2008 4. Да е изпълнил минимум една доставка с предмет, който е сходен или еднакъв с предмета на настоящата поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Участниците трябва да представят оферта в запечатан, надписан и непрозрачен плик. Тя следва да съдържа: 1.Списък на документите съдържащи се в офертата, подписан от участника 2. Представяне на участника, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата 3.Декларация-списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата; 4. Декларация по чл. 56, ал.1, т.6 от ЗОП; 5. Декларация по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП; 6.Декларация за участие на подизпълнител; 7. Декларация от подизпълнител за съгласие за участие като подизпълнител; 8.Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 9. При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 10. Декларация, че е спазено изискването за минимална цена на труда; 11. Декларация-списък на фирмите, на които е партньор или представител; 12. Копие на сертификат ISO 9001:2008; 13. Техническо предложение; 14. Ценовото предложение - представя се на електронен и хартиен носител.Изисквания за изпълнение на поръчката - съгласно указанията за провеждане на поръчката и Техническата спецификация, публикувани на интернет адрес www.popovo.bg.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К 1 - цена за изпълнение на поръчката – 60% относителна тежест; К 2 - срок на доставка след искане на Възложителя не по голям от 24 часа – 40 % относителна тежест;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/12/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всички изисквания към изпълнение на поръчката и към участника, както и техническата спецификация, проект на договор и образците на документите са включени в документацията за участие. Документацията и образците към нея може да бъде открита на сайта на община Попово: www.popovo.bg. В посочения от Възложителя срок, Участникът следва да представи оферта, изготвена по образеца от документацията за участие. Същата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по поща с препоръчано писмо с обратна разписка до крайния срок за получаване на офертите. Върху плика участникът посочва предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Офертите се подават в сградата на Община Попово, етаж 1, ЦАУИ, работно място №1 и №2. Прогнозната стойност посочена по-горе се явява максимална стойност на поръчката. Срок на валидност на офертата - 90 /деветдесет/ дни. Отварянето на офертите ще бъде публично на 22.12.2014г.от 10:30ч. в сградата на община Попово.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/12/2014