Версия за печат

BG-Бяла Слатина

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Бяла Слатина, ул."Климент Охрдски" 68, За: Цветелина Страшимирова и Цветелина Андровска, Република България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: гр.Бяла Слатина ул."Климент Охрдски" 68

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: http://81.161.246.81/bp/ByalaSlatina.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия по утвърдена транспортна схема, съгласно маршрутно разписание” гр. Бяла Слатина –с.Върбица"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34121100

Описание:

Автобуси за обществен транспорт


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия по утвърдена транспортна схема, съгласно маршрутно разписание” гр. Бяла Слатина –с.Върбица"

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1905 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията на Област Враца

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Общественият превоз на пътници трябва да се извършва при спазване на условията за безопасност и с технически изправни автобуси, като: а) Автобусите подлежат на задължителен преглед за проверка на техническата им изправност на всеки 6 месеца, както е предвидено в чл.147, ал.3 и ал.6 от Закона за движение по пътищата. Прегледът се извършва по реда, предвиден в Наредба № 32 за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, като автобусите следва да отговарят и на изискванията, включени в Карта за допълнителен преглед на автобус – приложение № 6Б от Наредбата. б) Преди началото на всеки работен ден водачите на автобуси следва да преминат на предпътен медицински преглед за здравословно състояние и наличие на алкохол в кръвта, а автобусите – на предпътен технически преглед. в) Съгласно разпоредбата на чл.78 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП), при извършване на превози на пътници с автобуси трябва да се спазват изискванията на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт. 2. Минималната възраст на водачите, осъществяващи превози на пътници, трябва да бъде съобразена с изискванията на чл.87 от ЗАвП. 3. Превозът се извършва в почистени и добре проветрени автобуси при спазване на всички санитарни и хигиенни изисквания. 4. През зимния сезон следва превозните средства да се отопляват Офертата трябва да съдържа следните документите: •Списък – опис на документите – свободен формат. •Административни сведения по образец Приложение №1 •Копие от документ за регистрация или ЕИК на участника. •Копия от Удостоверение за актуално състояние на участника •Споразумение за създаване на обединението; •Декларация по чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП – Приложение №2 •Техническата оферта - Приложение №4 •Ценовото предложение на участника по образец Приложение №5. •Застрахователни полици «Гражданска отговорност» на автобусите и «Злополука на пътници в обществения транспорт» на пътниците, придружени от Декларация за представяне на валидни застрахователни полици за целия срок на договора - Приложение № 7; •Списък-декларация на собствени, лизингови или наети автобуси за извършване на услугата (Образец № 8), придружен от следните документи: а) копие от регистрационен талон на моторно превозно средство, с което ще се извършва поръчката; б) копие от договор за лизинг/ договор за наем, валиден към датата на подаване на офертата и със срок не по-кратък от срока за изпълнение на поръчката; в) копие от Протокол за периодичен преглед за техническа изправност на ППС; г) карта за допълнителен преглед на автобус за превоз на пътници. •Списък - декларация на собствена или наета база за сервизно обслужване и поддържане в изправност на автобусите и за местодомуването им - Приложение № 9. Към него участникът прилага копие от Документ за собственост или договор за наем; •Списък - декларация на персонала, ангажиран с изпълнението на обществената поръчка - Приложение № 10, придружен от декларация, че водачите на автобусите за обществен превоз на пътници на участника към момента на подаване на офертата, отговарят на изискванията на чл. 33 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси - Образец № 11, както и трудови, граждански договори и договори за услуги, доказващи правоотношенията на декларирания персонал с участника (копия, заверени от участника); •Копие от валиден лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз на Общността по чл. 2 от НАРЕДБА № 2 от 15.03.2002 г., придружен от удостоверения на ППС за обществен превоз на пътници на територията на РБългария. •Приложение №13 – Декларация за приемане условията на проекто-договора и за спазване правилата на процедурата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Възрастов състав на автобусите(включително и резервните) -Т1- 40 т. 1.1. Нови и до 5 г. - 40 т. 1.2. От пет до десет години- 30 т. 1.3. От десет до поетнадесет години- 20 т. 1.4. От петнадесет до двадесет години- 10 т. 2.Цена на билета за единично пътуване по цялото направление – Т2 - 60 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/12/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата документация е публикувана в електронен вид и може да бъде намерена и изтеглена свободно, на електронен адрес както следва: http://www.byala-slatina.com в „Профил на купувача“ от датата на публикуване на публичната покана.Също така, всяко лице може да разгледа и получи безплатно документацията за участие на хартиен носител в Община Бяла Слатина, Дирекция „Местно развитие и обществени поръчки“, II етаж, стая 207. Освен на място, всяко лице може да поиска с писмо до Възложителя документацията за участие на хартиен носител да му бъде изпратена на посочен от него адрес за негова сметка по пощата или с куриерска пратка. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА: Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация при спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му.Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител.Участниците предават офертите си в запечатан непрозрачен плик с надпис: ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА град Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” № 68 За участие в обществена поръчка, възложена чрез публична покана по реда на глава VІІІ „А” и чл.14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия по утвърдена транспортна схема, съгласно маршрутно разписание” гр. Бяла Слатина –с.Върбица" име на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Отварянето на офертите на участниците ще се извърши публично пред явилите се участници или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване на 17.12.2014г. от 10:15 ч. в стая 304, ет.3 в административната сграда на Община Бяла Слатина.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/12/2014