Версия за печат

BG-Враца

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Северозападно държавно предприятия, бул. "Христо Ботев" № 2, За: Тошко Брайков, Петрана Петрова, България 3000, Враца, Тел.: 092 620032, E-mail: szdp@abv.bg

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20141203vUYr2008941.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Доставка на два броя употребявани товарни автомобили с висока проходимост тип пикап, брой места 4 + 1, за нуждите на СЗДП – ТП ДЛС Витиня и ТП ДГС Плевен“ Уникален номер на поръчката: 20141203vUYr2008941

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34115300, 34131000

Описание:

Превозни средства втора употреба
Камионетки (пикапи)


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Два броя употребявани товарни автомобили с висока проходимост тип пикап, брой места 4 + 1

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

36000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Седалището на СЗДП Враца - гр. Враца, бул. "Христо Ботев" № 2

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Подадените оферти следва да съдържат два плика: ПЛИК “А” - запечатан непрозрачен плик: •Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Когато участникът в процедурата е чуждестранно юридическо лице се представя съответен еквивалентен документ, съобразно националното му законодателство. Ако участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност; •Административни сведения на участника; •Оферта – образец № 1 •Техническо предложение – образец № 2 - за изпълнение на изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в Публичната покана. Участникът трябва да представи документи, удостоверяващи техническите характеристики на автомобила; •Участникът трябва да представи документ, че разполага с оторизиран сервиз на територията на Република България. •Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – образец № 4. •Декларация за приемане на условията в проекта на договор – образец № 5. Тези от участниците, които предлагат автомобили с технически характеристики, различни от определените от Възложителя с техническата спецификация, ще бъдат отстранени от участие. ПЛИК “Б” - запечатан непрозрачен плик с надпис “Ценово предложение”: •Ценово предложение – образец № 3. Тези от участниците, които предлагат цена за изпълнение на поръчката, надвишаваща 36000.00 лв. без ДДС, ще бъдат отстранени от участие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/12/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, свъзрани с поръчката, могат да се видят и изтеглят безплатно на посочения в тази покана интернет адрес. Офертите ще се отварят на 15.12.2014г. от 11.00 часа в административната сграда на ЦУ на СЗДП ДП гр.Враца, бул. „Христо Ботев“ № 2, ет.3. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която ще се извърши отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/12/2014