BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", бул. "Княз Александър Дондуков" №3, За: Цветелина Сарандева, началник на отдел "ОП", Петър Станулов - младши експерт в отдел "ОП", Република България 1000, София, Тел.: 02 8101737, E-mail: tsarandeva@gli.government.bg, Факс: 02 8101757

Място/места за контакт: Дирекция "ОПУС"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://gli.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://gli.government.bg/page.php?c=184.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Почистване на помещенията, предоставени за стопанисване и управление от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90900000, 90911200, 90911300

Описание:

Услуги по почистване и хигиенизиране
Услуги по почистване на сгради, без жилищните
Услуги по почистване на прозорци


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Услугата ще се извършва в помещенията предоставени за стопанисване и управление от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда". Помещенията се намират в административни сгради на територията на всички областни центрове в Република България (като само в град Стара Загора услугата няма да се извършва) както и в град София, като мястото на изпълнение е Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” – Централна администрация и дирекции „Инспекция по труда”. Общата квадратура, на която са разположени помещенията и ще бъде обект на почистване е 8342 кв. м.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предмет на поръчката: Почистване и хигиенизиране на помещенията, предоставени за стопанисване и управление на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Списък на помещенията с точен адрес и квадратура са посочени подробно в Техническата спецификация към публичната покана публикувана в Профила на Купувача на ИА ГИТ. Срокът за изпълнение на поръчката: 01.01.2015 година до 31.12.2015 година. Срокът на валидност на офертата следва да бъде най-малко: 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. Изисквания към участниците: да отговарят на изискванията на чл.47, ал.1, т.1 буква а-д и чл. 47, ал.5, т. 1 и 2 от Закона за обществените поръчки. В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка не могат да участват физически или юридически лица, както и техни обединения, за които са налице някои от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви „а” до „д”, и ал. 5 от ЗОП. Участниците трябва да са български или чуждестранни физически или юридически лица, за което следва да представят копие от документа за регистрация или да посочат ЕИК, съгласно чл. 23 от ТРЗ. За физически лица следва да се представи копие от документ за самоличност на участника. При участници обединения се представя документ за създаване на обединението, подписан от всички лица участващи в него, в който задължително се посочва представляващият. Изисквания за технически възможности: участникът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата 1 (една) или повече услуги, които са еднакви или със сходни с предмета на настоящата обществена поръчка за стойност равна или по-висока от стойността на настоящата обществена поръчка. Като доказателство участникът трябва да представи Списък на услугите съгласно Приложение №6 (в оригинал, подписан от представляващия участника), които са еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Списъкът следва да съдържа подробно описание на предмета на съответната услуга, стойност, начална и крайна дата на изпълнението й и получателите. Списъкът следва да е придружен от доказателства за извършените услуги под формата на удостоверение, издадено от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата, включени в списъка. Всяка оферта трябва да съдържа: данни за лицето, което прави предложението, документ за регистрация или посочване на ЕИК когато лицето е ЕТ или юр. лице и копие от документ за самоличност за физ. лица. При участници обединения – документ за създаване на обединението, подписан от лицата участващи в него, в който задължително се посочва представляващият; техническо предложение по образец изготвено съгласно изискванията на Възложителя посочено в техническата спецификация; ценово предложение по образец; срок на валидност на офертата; административни сведения по образец; декларация по чл. 47, ал. 9 за отсъствие на обстоятелства по чл.47 ал.1, т.1, буква а) – д) и чл.47, ал.5, т.1 и 2 от Закона за обществените поръчки; декларация по чл.56, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки по образец; Всички изискуеми от възложителя документи се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на ИА ГИТ.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/12/2014 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялостната документация свързана с настоящата публична покана, включително указанията за участие и образците на документи могат да бъдат намерени на интернет страницата на Възложителя, в раздел Профил на Купувача, подраздел "Публични покани" - http://gli.government.bg/page.php?c=184 . За допълнителна информация, както и огледи на помещенията тел: 02 8101760, 02 8101737 от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден. Офертите на участниците ще се приемат в Деловодството на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, находящо се в гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков № 3, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа до крайната дата за получаване на оферти, посочена в публичната покана. Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, или скъсан плик, не се приемат и не се разглеждат. Отварянето на офертите ще се състой на 16 декември 2014г. от 10:00 часа, в административната сграда на ИА ГИТ, находяща се на бул. "Княз Ал. Дондуков" 3, град София. Отварянето на офертите е публично и ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/12/2014