Версия за печат

BG-Враца

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Северозападно държавно предприятие, бул. "Христо Ботев" № 2, За: Тошко Брайков, Петрана Петрова, Светлана Монова, Република България 3000, Враца, Тел.: 092 620032, E-mail: szdp@abv.bg

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20141203bFfP1998231.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Абонаментно поддържане и актуализация на програмен продукт за граждански договори и работни заплати "Омега Тим" за срок от 12 месеца за нуждите на "Северозападно държавно предприятие" ДП – ТП ДГС Белоградчик, ТП ДГС Видин, ТП ДГС Говежда, ТП ДГС Годеч и ТП ДГС Лом“. Изпълнението на поръчката включва- Актуализация на програмен продукт за граждански договори и работни заплати "Омега Тим"; Оказване на системна помощ при необходимост, запознаване с новостите при работата със софтуера и пренасяне на информация от различните прилежащи модули в системата чрез технически носител в рамките на абонаментната поддръжка; Периодично обновяване на програмния продукт вследствие на изменение на законодателството и друга нормативна уредба, в рамките на абонаментната поддръжка; Инсталиране, обучение за работа и поддръжка на нови версии на програмен продукт за граждански договори и работни заплати "Омега Тим" и прилежащите му модули. Уникален номер на поръчката: 20141203bFfP1998231

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72220000, 72600000

Описание:

Системни и технически консултантски услуги
Услуги по оказване на помощ и консултации в областта на компютърните системи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Абонаментно поддържане и актуализация на програмен продукт за граждански договори и работни заплати "Омега Тим" за срок от 12 месеца за нуждите на "Северозападно държавно предприятие" ДП – ТП ДГС Белоградчик, ТП ДГС Видин, ТП ДГС Говежда, ТП ДГС Годеч и ТП ДГС Лом“

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административните сгради на петте ТП ДГС - в гр. Белоградчик, гр. Видин, с. Говежда, гр. Годеч, гр. Лом.

NUTS:

BG31

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Кандидатите трябва да представят следните документи: 1. Документ в оригинал или с надлежна нотариална заверка, удостоверяващ факта, че съответния кандидат притежава надлежна оторизация да поддържа, работи и обновява програмен продукт за граждански договори и работни заплати "Омега Тим", и прилежащите модули, издадена от авторите и/или производител на продукта. Забележка: В случай, че в процедурата участва авторът или производителят на продукта, същият представя декларация за авторство или други доказателства за авторство на програмите. 2. Техническо предложение – по образец. 3. Ценово предложение – по образец. 4. Документ за ЕИК – по образец. 5. Административни сведения за кандидата – по образец. 6. Декларация за приемане условията на проекто-договора – по образец.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/12/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, свъзрани с поръчката, могат да се видят и изтеглят безплатно на посочения в тази покана интернет адрес. Офертите ще се отварят на 15.12.2014г. от 09.00 часа в административната сграда на ЦУ на СЗДП ДП гр.Враца, бул. „Христо Ботев“ № 2, ет.3. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която ще се извърши отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/12/2014