Версия за печат

BG-Свищов

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Свищов, ул. "Цанко Церковски" №2, За: Даниела Станкова - Нач. отдел "ОП", Мирослава Иванова - ст. експерт "ОП", Цветелина Георгиева - ст. експерт "ОП", Република България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: op@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Място/места за контакт: Община Свищов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.svishtov.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?category=6.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Закупуване на компютърна и периферна техника в изпълнение на Договор за финансиране № 40412/03.06.2014 г. по Проект 2(4i)-2.2-16, MIS ETC code 361”, „Подобряване на управлението на извънредни ситуации в трансграничния регион (ПУИС) (Improving the management of emergency situations in the cross border region (IMES)”. Изпълнителят следва да достави нови, неупотребявани лаптопи – 2 броя; принтер – 1 брой; мобилни телефони – 2 броя; мултимедиен проектор и екран – 1 брой във връзка с изпълнението на Договор за финансиране № 40412/03.06.2014 г. по Проект 2(4i)-2.2-16, MIS ETC code 361”, „Подобряване на управлението на извънредни ситуации в трансграничния регион (ПУИС) (Improving the management of emergency situations in the cross border region (IMES)”, съгласно Бюджета на проекта, Бюджетно перо V – „Съоръжения и стоки“ Пълно описание на предмета на обществената поръчка - съгласно Техническата спецификация, част от документацията за участие, която е публикувана и в Профила на купувача на интернет страницата на Община Свищов – www.svishtov.bg.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30000000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност и максимален разполагаем финансов ресурс на обществената поръчка: в размер до 8 307,00 лв. (словом: осем хиляди триста и седем лева) без ДДС. Изпълнителят следва да достави нови, неупотребявани лаптопи – 2 броя; принтер – 1 брой; мобилни телефони – 2 броя; мултимедиен проектор и екран – 1 брой във връзка с изпълнението на Договор за финансиране № 40412/03.06.2014 г. по Проект 2(4i)-2.2-16, MIS ETC code 361”, „Подобряване на управлението на извънредни ситуации в трансграничния регион (ПУИС) (Improving the management of emergency situations in the cross border region (IMES)”, съгласно Бюджета на проекта, Бюджетно перо V – „Съоръжения и стоки“. Източник на финансиране: Бюджета на проекта, Бюджетно перо V – „Съоръжения и стоки“ по Договор за финансиране № 40412/03.06.2014 г. по Проект 2(4i)-2.2-16, MIS ETC code 361”, „Подобряване на управлението на извънредни ситуации в трансграничния регион (ПУИС) (Improving the management of emergency situations in the cross border region (IMES)”.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

8307 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Място на доставка: гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски”, №2.

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

8. Предварителни условия за участие и изисквания към участниците. 8.1. Участникът да отговаря на изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от Закона за обществените поръчки. 8.1.1. Не може да участва във възлагането на поръчката лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК; б) при който лице по чл.47, ал.4 от ЗОП, е свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. *** "Свързани лица" по смисъла на § 1, т.23а, от допълнителните разпоредби на ЗОП са: роднини по права линия без ограничения; роднини по съребрена линия - до четвърта степен включително, роднините по сватовство - до втора степен включително, съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство, съдружници лицата едното от които участва в управлението на дружеството на другото, дружество или лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите издадени с право на глас в дружеството;в) е сключило договор с лице по чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. *** Когато участниците са юридически лица изискванията на буква а) се прилагат, както следва: 1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;6. при едноличен търговец – за физическото лице – търговец;7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.8.1.2. Когато участникът предвижда участието на подизпълнител при изпълнение на поръчката, изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителя. 9. Участникът в обществената поръчка трябва задължително да отговаря на следното минимално изискване за технически възможности и квалификация:9.1. Участникът да е изпълнил минимум една доставка, която е еднаква или сходна с предмета на поръчката, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Под „доставка, която е еднаква или сходна с предмета на поръчката”, следва да се разбира доставка на компютърна и периферна техника. 10. Уч-кът доказва минималното изискване за технически възможности и квалификация посочено в т.9 със следн.документи: 10.1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, придружен с доказателство за извършената доставка – по образец №2.* Съгл. чл.51, ал.4 от ЗОП за доказателство за извършената доставка се приема удостоверение от получателя или компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката”.*Уч-ник може да докаже съответствието си с изискван. за техн. възможности и/или квалиф. с възможностите на едно или повече трети лица съгл. изиск. на чл.51 а от ЗОП

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. П1 - Общ гаранционен срок на компютърната и периферна техника - 50 точки. Оценката се определя съгласно формула: П1 = П1 съотв./П1 макс. x 100 Където: П1 съотв. - предложеният общ гаранционен срок от съответния оценяван участник; П1 макс. - най-дългият предложен общ гаранционен срок. 2. П2 - Цена - 50 точки. Оценката се определя съгласно формула: П2 = П2 мин./П2 съотв. x 100 Където: П2 мин. - най-ниската предложена цена в лева без ДДС за изпълнение на поръчката; П2 съотв. - предложената цена в лева без ДДС на съответния участник.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/12/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на Община Свищов на адрес гр. Свищов 5250, ул. "Цанко Церковски" №2, всеки работен ден до датата и часа посочени в публичната покана. Документацията за участие в процедурата може да бъде намерена на интернет адреса на Възложителя www.svishtov.bg в раздел "Профил на купувача" (Обществени поръчки). Отварянето на офертите ще се извърши на 15.12.2014 г. в 10.00 часа в Зала №18 на административната сграда на Община Свищов на ул. „Цанко Церковски” №2. Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/12/2014