Версия за печат

BG-Пазарджик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ /ЦСМП/, ул."Болнична" № 17, За: Колина Стоянова Тилова, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 444564, E-mail: csmppz@dir.bg, Факс: 034 444574

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.csmppz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на лекарствени продукти, медицински консумативи и дезинфектанти за нуждите на Център за спешна медицинска помощ - гр. Пазарджик, по обособени позиции, както следва : Обособена позиция №1 - " Доставка на лекарствени продукти"; Обособена позиция № 2 - " Доставка на медицински консумативи"; Обособена позиция № 3 - " Доставка на дезинфектанти".

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33690000, 33140000, 24000000

Описание:

Разни медикаменти
Медицински консумативи
Химически продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Приблизителна стойност на доставките общо - 66000.00 лв. без ДДС, като по обособени позиции, приблизителна стойност е както следва : По обособена позиция № 1 - " Доставка на лекарствени продукти" - 46000.00 лв. без ДДС; По обособена позизиция № 2 - " Доставка на медицински консумативи " - 17000.00 лв. без ДДС и по обособена позиция № 3 " Доставка на дезинфектанти" - 3000.00 лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Пазарджик 4400,ул." Болнична" № 17, ет. IV- ти.

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съгласно посочените в приложенията, публикувани в профила на купувача / www.csmppz.com/.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/12/2014 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Приложенията към настоящата публична покана са публикувани на профила на купувача / посочен по-горе/. Офертите се получават всеки работен ден от 7.30 часа до 16.00 часа на адрес град Пазарджик, ул."Болнична" № 17, ет.IV- ти. Отварянето на постъпилите оферти ще се извърши на 10.12.2014 г. от 10.30 часа в административната сграда на възложителя на посочения адрес в раздел I от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/12/2014