Версия за печат

BG-Ракитово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Ракитово, област Пазарджик, община Ракитово, град Ракитово, ул. „Иван Клинчаров” №: 57;, За: Анна Мацанова - младши експерт "ДОУ и ОП", Република България 4640, Ракитово, Тел.: 03542 2044, E-mail: rakitovo@abv.bg, Факс: 03542 2253

Място/места за контакт: Дирекция "ДОУ и ОП"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://rakitovo.info/.

Адрес на профила на купувача: http://rakitovo.info/index.php/2012-07-27-14-08-02.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Общата цел на настоящата поръчка по реда на Глава осма „а” от Закона за обществени поръчки е определянето на изпълнител, който да изготви работен проект за „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа, тротоари и асфалтиране на улица „Мел” в град Костандово, община Ракитово”; Срокът за изпълнение на настоящата поръчка е по предложение на участника, но не по-малко от 10 (десет) работни дни и не повече от 20 (двадесет) работни дни. Участници, предложили срокове за изпълнение по-кратки от минималния срок, който е 10 (десет) работни дни и по-дълги от максималния, който е 20 (двадесет) работни дни, ще бъдат отстранени от участие в процедурата. Срокът за изпълнение на настоящата поръчка, започва да тече след датата на сключване на договора. Срокът включва единствено и само изготвянето на работния проект, без последващите го съгласувателни процедури съгласно българското законодателство.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71000000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

При разработването на Работния проект да се ползват следните изходни данни: План - екзекутив на съществуващите трасета на гр. Костандово; Регулационен план 1: 1000 с нанесени местата на пресичане на елементи от съществуващи трасета и други; Основни параметри улично платно: Реконструкция и рехабилитация на уличното платно от о.т. 230 до о.т. 26; Дължина на уличното платно - 1300 м.; Обща ширина на уличното платно - 6 м.; Брой платна - 1 бр.; брой ленти – 2 бр.; Двупосочно; Пътната настилка да бъде с плътен асфалт – 5 см; Отводняването на пътя да се проектира с дъждовни шахти за повърхностните води; Основни параметри «В и К»: Дължина на трасето – 1300 м.; Да се извърши геодезично заснемане, след което да се определи наклона и заустването по съществуващите водопровод и канализация. Основни параметри тротоари: Площ на тротоарната настилка - 5200 кв. м. – по 2 600 кв. м. от двете страни на уличното платно на ул. «Мел». Ширина на тротоарната настилка 4,00м. – по 2,00 м. от двете страни на уличното платно на ул. «Мел»;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

9217 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Ракитово

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

•През последните 3 (три) години, назад, считано от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), участникът да е изпълнил дейности/услуги по изготвяне на технически/работни проекти на стойност не по-малка от прогнозната на настоящата поръчка. Дейностите/услугите по изготвяне на технически/работни проекти да са изпълнени преди датата на подаване на офертата от участника. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, горното изискване се отнася за обединението като цяло. Доказва се със: Списък на дейностите/услугите по изготвяне на технически/работни проекти (попълва се образец №: 8), изпълнени от участника през последните 3 (три) години назад, считано от датата на подаване на офертата от съответния участник (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), заедно с доказателство за извършената дейност/услуга. Доказателството за извършената дейност/услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган - заверено от участника копие, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. Участникът следва да предложи екип от експерти за изпълнение на поръчката в зависимост от спецификата на обекта и обхвата на задачите за проектиране (Участникът прилага Списък на експертите по собствен образец, със съответната Декларация по собствен образец за разположение на експерта, собственоръчно подписана от съответния експерт). Всеки един експерт свързан с изготвянето на съответна част от работния проект, следва да притежава: пълна проектантска правоспособност и Застраховка „Професионална отговорност”, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ; Срок на валидност на офертите: Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малко от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите;Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договора за обществената поръчка;Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако след поканата и в определения в нея срок откаже да удължи срока на валидност на офертата или ако представи оферта с по-кратък срок за валидност.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

П1 – Срок за изпълнение на поръчката – с тежест 50 точки П2 – Предлагана цена – с тежест 50 точки Срокът за изпълнение на настоящата поръчка е по предложение на участника, но не по-малко от 10 (десет) работни дни и не повече от 20 (двадесет) работни дни. Участници, предложили срокове за изпълнение по-кратки от минималния срок, който е 10 (десет) работни дни и по-дълги от максималния, който е 20 (двадесет) работни дни, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.Срокът за изпълнение на настоящата поръчка, започва да тече след датата на сключване на договора. Срокът включва единствено и само изготвянето на работния проект, без последващите го съгласувателни процедури съгласно българското законодателство.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/12/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Ако участник или член на обединение или техен управител, респективно член на управителния му органи, а в случай че членовете са юридически лица – техните представители в управителния орган, декларира в съответните декларации или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства, или представи нередовен/подправен/ документ или такъв с невярно съдържание, и това се установи от комисията по чл. 34 ЗОП в хода на процедурата по избор на изпълнител, този участник ще бъде отстранен от по-нататъшно участие. 2. Възложителят ще отстрани от настоящата поръчка, участник при наличие на някое от обстоятелствата по чл.47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП; 3. Възложителят ще отстрани от настоящата поръчка участник при наличие на някое от обстоятелствата по чл.47, ал. 2 от ЗОП, а именно: 3.1. Ако е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 3.2. Ако е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; 3.3. Ако е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 3.4. Ако е лишен от правото да упражнява дейности по изготвяне на работни/технически проекти, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 4. Възложителят ще отстрани от настоящата поръчка участник който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия; 5.От датата на публикуване на Публичната покана в Регистъра на обществените поръчки (РОП), Възложителят - община Ракитово, публикува в профила на купувача документацията за участие и предоставя пълен достъп по електронен път до нея на интернет адрес: http://rakitovo.info/ раздел: „Профил на купувача”, Под раздел "Публични покани": http://rakitovo.info/index.php/2012-07-27-14-08-02 На посоченият интернет адрес, Възложителят ще публикува и писмени разяснения и отговори на постъпили евентуални запитвания. Разясненията се публикуват в профила на купувача най-късно в следващия ден от деня на получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. Искания за предоставяне на разяснения или на допълнителна информация могат да се правят до 3 (три) календарни дни преди изтичането на срока за получаване на офертите. 6.Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер с обратна разписка на адрес: Област Пазарджик, община Ракитово – гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. „Иван Клинчаров” № 57; 7.Офертите ще бъдат отворени, разгледани и оценени от Комисия на 02.12.2014г. от 10:00 часа на адрес: Област Пазарджик, община Ракитово – гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. „Иван Клинчаров” № 57, Заседателна стая;Участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, могат да присъстват при действията на комисията по отварянето на офертите и съобщаването на ценовите предложения. Присъствието ще се осъществява при спазване на установен режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/12/2014