Версия за печат

BG-Айтос

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СОУ "Никола Вапцаров", ул. "Диитър Зехирев" 58, За: Анка Желязкова, Република България 8500, Айтос, Тел.: 0558 22610, E-mail: analog@abv.bg, Факс: 0558 22610

Място/места за контакт: Директор на СОУ "Никола Вапцаров"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://vaptsarov.org.

Адрес на профила на купувача: http://vaptsarov.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на готови единично опаковани закуски и готов топъл обяд всеки учебен ден за ученици от СОУ "Никола Вапцаров" гр.Айтос по позиции: Позиция № 1: Приготвяне и доставка на сутрешна закуска за ученици от I до IV клас, и Позиция № 2: Приготвяне и доставка на топъл обяд, включващ: супа, основно ястие и десерт, за учениците от ПИГ при целодневното обучение от I до VII клас.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55524000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на готови единично опаковани закуски и готов топъл обяд всеки учебен ден за ученици от СОУ "Никола Вапцаров" гр.Айтос по позиции, както следва: Позиция № 1: Приготвяне и доставка на сутрешна закуска за ученици от I до IV клас, съгласно ПМС 308/2010 год. за осигуряване и разпределяне на средства за подпомагане на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от I до IV клас. Прогнозната стойност за Позиция № 1 е 18 088,11 (осемнадесет хиляди осемдесет и осем лева и единадесет стотинки) лева без ДДС. Прогнозен брой ученици и учебни дни както следва: – за периода от 01.01.15г. до 24.05.15г. – 277 ученици за прогнозен брой на учебните дни в този период - 84; - за периода от 24.05.15г. до 31.05.15г. – 205 ученици за прогнозен брой учебни дни в този период – 4; – за периода 15.09.2015г. до 23.12.2015г. – 280 ученици за прогнозен брой учебни дни в този период – 69; Позиция № 2: Приготвяне и доставка на топъл обяд, включващ предястие, основно ястие и десерт, за учениците от ПИГ при целодневното обучение от I до VII клас по проект BG051PO001-3.1.06 "Подобряване качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" по ОП "РЧР", съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС. Прогнозната стойност за Позиция № 2 е 36 482 (тридесет и шест хиляди четиристотин осемдесет и два) лева без ДДС. Прогнозен брой ученици и учебни дни както следва: – за периода от 01.01.15г. до 24.05.15г. – 246 ученици за прогнозен брой на учебните дни в този период - 84; -за периода от 24.05.15г. до 31.05.15г. – 174 ученици за прогнозен брой учебни дни в този период – 4; -за периода от 01.06.2015 до 15.06.2015г. – 10 ученици за прогнозен брой учебни дни за периода – 10; Конкретният брой деца и ученици за всяка ежедневна (за учебен ден) доставка ще се заявява предварително. Един участник може да участва само за една от позициите или и за двете едновременно. Място на изпълнение на поръчката: СОУ "Никола Вапцаров" гр.Айтос, ул. Дим. Зехирев” № 58; Срок за изпълнение на поръчката: • Позиция № 1: Всеки учебен ден през периода от 01.01.2015 год. до 23.12.2015 год. включително; • Позиция № 2: Всеки учебен ден през периода от 01.01.2015 год. до 15.06.2015 год. включително.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

54570 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Столова в СОУ "Никола Вапцаров" гр.Айтос, ул. Дим. Зехирев” № 58;

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия и разпоредбите на Закона за обществените поръчки. Офертата се подава на български език и всички документи в нея следва да са на български език. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност. Всяка оферта следва задължително да съдържа следните документи: 1. Административни сведения; 2. Актуално правно състояние в оригинал, издадено от Търговския регистър, Агенция по вписванията, в случай, че кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец, или еквивалент. Ако кандидатът е физическо лице следва да представи копие на личната си карта или еквивалент; 3. Попълнена, подписана и подпечатана образец – оферта; 4. Подписан и подпечатан проекто-договор; 5. Попълнена, подписана и подпечатана декларация по образец за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал.5 от Закона за обществените поръчки; 6. Попълнена, подписана и подпечатана декларация по образец за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки; 7. Попълнена, подписана и подпечатана декларация по образец за приемане на условията в проекто-договора; 8. Попълнена, подписана и подпечатана декларация по образец по Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения; 9. Попълнена, подписана и подпечатана декларация по образец по Наредба № 5/ 25.05.2006 г. за хигиената на храните; 10. Попълнена, подписана и подпечатана декларация по образец по чл.6 от Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните; 11. Попълнена, подписана и подпечатана декларация по образец, че изпълнителят е в състояние да доставя конкретно заявени количества до крайния получател; 12. Документ за внесена гаранция за участие – заверен препис; 13. Доказателства за технически възможности и квалификация по чл.51 от ЗОП: • Референции/препоръки за осъществени от участника доставки, еднакви или подобни на предмета на настоящата поръчка. Представят се заверени и подпечатани копия; • Договори или надлежни документи, от които да е видно, че участникът е извършвал дейности по приготвянето и/или доставката на храни през последните две години, считано от датата на обявяване на поръчката. Представят се заверени и подпечатани копия; • Списък на лица, които ще отговарят за осъществяване на поръчката, в който се посочват техните имена и длъжност, в оригинал, подписан и подпечатана от участника; • Трудови и/или граждански договори или други надлежни документи, от които да е видно, че участникът е осигурил необходимите лица за осъществяване на поръчката. Представят се заверени и подпечатани копия; • Документ за собственост, договор за наем и/или друг надлежен документ, от който да е видно, че участникът разполага разполага минимум с един обект за производство и търговия с храни. Представят се заверени и подпечатани копия; • Удостоверение за регистрация на обект за производство и търговия с храни по реда на чл.12 от Закона за храните. Представят се заверени и подпечатани копия; • Регистрационен талон на МПС за изпълнение на поръчката, в случай, че същото не е собствено на участника се представя, договор за наем, лизинг и/или друг надлежен документ. Представят се заверени и подпечатани копия; • Документ, удостоверяващ регистрация на МПС за изпълнение на в ОДБХ, респективно в РЗИ. Представят се заверени и подпечатани копия; 14. Пълномощно, ако офертата се подава чрез упълномощен предствител; 15. Техническо предложение за изпълнение на поръчката. Документът се представя в оригинал, подписан от представителя на кандидата и подпечатан; • Предложение за време за реакция след рекламация, не по-малко от 40 минути и не повече от 60 минути (срокът се определя в минути). Документът е в свободен текст и с

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

На първо място се класира кандидатът, чиято оферта е получила най-много точки. К = К1 + К2 + К3 К е общият брой точки, който ще получи всеки кандидат; К1 са точките, които канидатът е получил по Показател 1:“Предлагана цена, но не повече 0.4167 лв. без ДДС за закуска на един ученик и не повече от 1,70 лв. без ДДС за топъл обяд за един ученик” ; К2 са точките, които канидатът е получил по Показател 2: “Време за реакция след рекламация, не по-малко от 45 минути и не повече от 60 минути (срокът се определя в минути)” ; К3 са точките, които канидатът е получил по Показател 3: „Брой закуски/обяди ежедневно, безвъзмездно предоставени за деца в неравностойно положение„ ;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/12/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/12/2014