Версия за печат

BG-Кърджали

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов", гр. Кърджали, кв. „Веселчане”, За: КЕРА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА, България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 62479, E-mail: pgi_2004@abv.bg, Факс: 0361 62479

Място/места за контакт: гр. Кърджали, кв. „Веселчане”

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pgikj.com.

Адрес на профила на купувача: http://pgikj.com/?page_id=2957.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ за обект : Професионална гимназия по икономика “Алеко Константинов”, гр. Кърджали.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71251000

Описание:

Архитектурни услуги по измервания и заснемания на сгради


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

РЗП на сграда за образование – 10 030 м2

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30090 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов”, гр. Кърджали, кв. „Веселчане”

NUTS:

BG425

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът следва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата поне две услуги, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка. Под сходни дейности се разбира обследвания на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ. 2. Участникът следва да разполага с екип от минимум шестима експерти, както следва: 2.1. Архитект - висше образование, магистърска степен по архитектура; валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/; валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството”; минимум 5 г. професионален опит по специалността; участие в обследванията на минимум 2 сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 , ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ. 2.2. Строителен инженер - висше образование, магистърска степен, строителен инженер (ПГС или еквивалент); валидно удостоверение за ППП; валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството”; минимум 5 г. професионален опит по специалността; участие в обследванията на минимум 2 сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ. 2.3. Електроинженер - висше образование, магистърска степен, електроинженер (или еквивалент); валидно удостоверение за ППП; валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството”; минимум 5 г. професионален опит по специалността; участие в обследванията на минимум 2 сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ. 2.4. Инженер в областта на отоплението, вентилацията и климатизацията на сгради и системи за поддържане на микроклимата в сгради - висше образование, магистърска степен, отопление, вентилация и климатизация (или еквивалент); валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност; валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството”; минимум 5 г. опит в инвестиционния процес; участие в обследванията на минимум 2 сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 , ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ. 2.5. Инженер ВиK - висше образование, магистър степен, инженер ВиК; валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност; валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството”; минимум 5 г. опит в инвестиционния процес; участие в обследванията на минимум 2 сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 ЗУТ. 2.6. Инженер, който ще осъществява технически контрол по част „Конструктивна” - включен в списъка, който се изготвя и ежегодно се актуализира от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Забележка: членовете на екипа на участника не могат да бъдат включени в повече от една оферта за участие. Ако Възложителят установи, че едни и същи членове на екипа са предложени в офертите на повече от един участник, Възложителят отстранява всички тези участници. 3. Изпълнителят трябва да разполага със собствени или наети калибрирани уреди и инструменти за обследване на строителните конструкции и инсталации, измервателна и изпитателна апаратура и техника - уреди и инструменти за измерване на осветеност, шум, електроизмервания и др. или да декларират възможност за използване на строителни и други специализирани лаборатории, необходими за проверката на съществените изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ. 3.1.Изискванията се доказват с :

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/12/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

3.1.1 списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката /обследване на сгради за установяване на техническите характеристики и изготвяне на технически паспорти/, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Списъкът съдържа посочване на стойностите, датите и получателите, както и доказателство за извършената услуга. 3.1.2. удостоверения за добро изпълнение, съгласно изискването на чл. 51, ал. 1, т. 2б от ЗОП. В случай, че участникът в процедурата е обединение на физически и/или юридически лица, изискването се прилага за обединението като цяло. 3.1.3 Списък на екипа от ключови експерти с информация за притежаваното от тях образование, заемана позиция в екипа и професионален опит. 3.1.4 Декларация /свободен текст/ за наличие на собствени или наети уреди и инструменти за извършване на обследване за доказване на конструктивните, якостни и технически характеристики на сградата или декларация за наемане на строителни и други специализирани лаборатории, необходими за проверката на съществените изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ. Публичната покана заедно с одобрените документи за участие и образци са публикувани на сайта www.pgikj.com на Професионална гимназия по икономика “Алеко Константинов”, гр. Кърджали в частта профил на купувача. Място на отваряне на офертите - в Професионална гимназия по икономика “Алеко Константинов”, гр. Кърджали, кв. „Веселчане” на 05.12.2014 година, час - 09.00 часа, като отварянето на офертите се извършва при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП и могат да присъстват лицата участниците, техните упълномощени представители, средствата за масово осведомяване и всички лица при спазване на установения режим на достъп до сградите.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/12/2014