Версия за печат

BG-Исперих

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Исперих, ул. "Дунав" №2, За: Айлин Шукриева, Р България 7400, Исперих, Тел.: 0882 555637, E-mail: op_isperih@abv.bg, Факс: 08431 4712

Място/места за контакт: Община Исперих

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.isperih.bg.

Адрес на профила на купувача: http://isperih.bg/obporachki/tekushti.htm.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Закупуване на оборудване и обзавеждане на Център за отдих, свободно време и социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39121000, 39710000, 39711000, 39141000, 39143000

Описание:

Бюра и маси
Електродомакински уреди
Електродомакински кухненски уреди
Кухненска мебел и оборудване
Мебелировка за спални, трапезарии и дневни стаи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Гардеробчета за работни и цивилни дрехи на кухненския персонал- 16 бр. 2. Бюра с контейнери и с компютри-комплект- 5 бр. 3. Ергономични столове – 5 бр. 4. Обикновенни столове- 12 бр. 5. Шкаф за почистващи средства и препарати- 2 бр. 6. Решетъчна маса за дефростиране на замразени продукти- 3 бр. 7. Кухненски работен термоплот- 1 бр. 8. Хладилници 250л. за дн.дажба от 0 до +4 С – 4 бр. 9. Дървен пън за насичане на месо- 1 бр. 10. Фурни конвектомати, по три една над друга (комплект) – 2 бр. 11. Долен ред шкафове за кухненски съдове – 7 бр. 12. Горен ред шкафове за кухненски съдове – 7 бр. 13. Работна маса от алпака с рафт под нея – 8 бр. 14. Двойни котлони на газ метан – 4 бр. 15. Скара на газ метан с 2 гладки плочи – 1 бр. 16. Скара на газ метан с ребрест плот – 1 бр. 17. Тригнезден фритюрник на газ метан – 1 бр. 18. Готварската печка с 4 котлона и фурна на природен газ – 1 бр. 19. Изцедници за измитите и дезинфекцирани съдинки и кухненски съдове – 4 бр. 20. Стелажи за нареждане на напълнените съдинки в рvс касетките – 3 бр. 21. Мека мебел (дивани) ъглови, 9 местни – 2 бр. 22. Ниски холни маси – 2 бр. 23. Секционни офис мебели – 8 бр. 24. Шкаф за хляб – вграден – 1 бр. 25. Ширм с реборд за улавяне на конденза над готварския кухненски блок – 1 бр. 26. Маса за хранене – 1 бр. 27. Сглобяеми метални складови стелажи за хрнителни продукти – 15 бр. 28. Вeртикален хладилник 350л. - от 0 до +4 с – 2 бр. 29. Вертикален нискотемпературен хладилник 350л. - от -14 до -16 С – 2 бр. 30. Вертикален нискотемпературен хладилник 350л. - от -18 до -20 С – 2 бр. 31. Електронна везна до 100 кг – 1 бр. 32. Високи маси за 4 човека с 4 стола (комплект) – 18 бр. 33. Високи маси без столове – 4 бр. 34. Тапицирани столове за актова зала – 37 бр. 35. Автомат за топла и студена вода - 20л. – 2 бр. 36. Кафе (чай) машина –четиригнездна – 1 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

42288 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Исперих

NUTS:

BG324

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Технически възможности: Минимални изисквания: 1. Участникът следва да е изпълнил доставки с предмет сходен с описаните дейности по предмета на поръчката. 2. Участникът да разполага с екип от специалисти притежаващи квалификация и опит в изпълнението на подобни поръчки. 3. Участникът да притежава Сертификат ISO 9001 /или еквиваленти/, 4. Участникът да притежава Сертификат OHSAS 18001 /или еквиваленти/. Изискуеми документи и информация: 1.Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнение през последните три години, считано от датата на подавен на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. Сходни с предмета на поръчката са доставка на мебелно и/или кухненско и/или ел. оборудване. 2. Списък на техническите лица, които ще участват в изпълнението на поръчката, включително и тези отговарящи за контрола на качеството, с посочване на образованието и професионалната квалификация или професионалния опит на участника, на ръководните му служители или на лицата, отговорни за изпълнението на доставката. 2.1. Участникът да разполага с минимум три технически лица, които да имат необходимата образователна и/или професионална квалификация (да притежават висше образование в следните специалности „Дървообработване”, „Дизайн”, „Технология на дървесината/ метала” или еквивалентни). Участникът да разполага с технически лица с опит най-малко две години в производството и/или монтажа на мебелно и/или кухненско, и/или ел. оборудване. 3. Копие на сертификат ISO 9001 /или еквиваленти/, 4. Копие на сертификат OHSAS 18001 /или еквиваленти/. В случай, че някои от исканите документи се отнасят за обстоятелства, вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията към датата на представяне на офертата, участниците могат да не ги представят. Участниците - чуждестранни лица, представят съответен валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство - заверено от участника копие. Когато участникът в процедурата е декларирал използванвето на подизпълнител/и, посочените документи се представят за всеки от подизпълнителите, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие, с изключение на документите по т. 3 и 4. Когато участникът е обединение документите се представят от участника в обединението, чрез който се доказват минималните изисквания, с изключение на документите по т. 3 и 4, които се представят от всеки член на обединението.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Изборът на изпълнител по настоящата процедура, ще се определи по критерий „икономически най-изгодна оферта”. Икономически най-изгодна оферта за Възложителя е офертата получила най-висока комплексна оценка (КО) от максимално възможни 100 (сто) точки, като сума от индивидуалните оценки по отделните показатели, изчислени по следната формула: КО= Т1+Т2 1. Показател 1 - Цена на поръчката (Т1)-максимална възможна оценка 70т. Оценката по критерия ще се изчислява на база предложената от участниците обща цена за изпълнение на СМР по следната формула: Т1= Сц min / Сц п х 70, където: Сц min – най-ниска предложена цена, от всички предложени стойности за изпълнение на поръчката на допуснатите до участие оферти; Сц п – предложената от участника обща цена; 70 – максимален брой точки за критерия; Т1 – точки, които получава участника по оценявания критерий. 2. Показател 2 - Срок на изпълнение (Т2) - максимална възможна оценка 30 т. Оценката на офертата по критерия ще се изчислява на база предложеният от участниците срок за изпълнение в календарни дни, по следната формула: Т2=Сс min / Сс n х 30, където: Сс min – най-кратък предложен срок, от всички предложени срокове за изпълнение на поръчката на допуснатите до участие оферти; Сс п – предложения от участника срок; 30 – максимален брой точки за критерия; Т2 – точките, които получава участникът по оценявания критерий. С цел недопускане на предложения с нереалистично кратък срок за изпълнение, участниците да не предлагат по-кратък срок за изпълнение от 30 (тридесет) календарни дни. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията ще изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/12/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик, с надпис: "Оферта за участие за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на оборудване и обзавеждане на Център за отдих, свободно време и социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания”, име на участника, пълен адрес за кореспонденция - улица, номер, град, код, държава, лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес.Офертите се разглеждат по реда на тяхното постъпване от назначена комисия, която съставя протокол от своята работа, съгласно чл.101г от ЗОП. Резултатите от оценяването ще бъдат обявени в раздел « Профил на купувача -Обществени поръчки» на официалния сайт на Община Исперих.С класирания на първо място и определен за изпълнител участник, възложителят сключва писмен договор. Договорът с определения изпълнител ще се сключи след утвърждаване на протокола за работа на длъжностните лица от Възложителя. Преди подписване на договор, участникът, определен за изпълнител, следва да представи свидетелство за съдимост на представляващия/щите дружеството и декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП. Образците, проекта на договора и техническата спецификация е публикувана на профила на купувача на Община Исперих Офертите се представят в деловодството на Община Исперих от участника или от упълномощено от него лице, лично или по пощата (куриер) с обратна разписка на адрес: гр. Исперих, пк 7400, ул. "Дунав" № 2, Център за информационно обслужване. Дата на отваряне на офертите - 15.12.2014г. от 08:30 часа в Заседателната зала на Община Исперих, ул. "Дунав" № 2 ет. 1, при условията на чл. 68, ал.3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/12/2014