Версия за печат

BG-с. Черноочене

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Черноочене, ул. "Шеста" № 9, За: Кенан Нешад - Директор на Дирекция "Специализирана администрация", Република България 6701, с. Черноочене, Тел.: 03691 6225, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6265

Място/места за контакт: с. Черноочене, обл. Кърджали, ул. "Шеста" № 9

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chernoochene.com.

Адрес на профила на купувача: www.chernoochene.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на поръчката е насочена към избор на изпълнител за специализирани обучения на служители от Община Черноочене за усъвършенстване на техните умения и на индивидуалния им потенциал за развитие, съгласно проект „Компетентни служители – ефективна администрация”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд, съгласно Договор № М13-22-168 / 21.08.2014, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051РО002/13/2.2-14, включващи следните обособени позиции: Обособена позиция 1. Обучение на тема „Стрес на работното място и техники за справяне със стреса. Антистрес култура”; Обособена позиция 2. Обучение на тема „Организационна култура. Повишаване мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация”; Обособена позиция 3. Обучение на тема „Комуникационни и презентационни умения”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80500000

Описание:

Услуги по обучение


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обособена позиция 1. Организиране и провеждане на обучение на тема „Стрес на работното място и техники за справяне със стреса. Антистрес култура” за 40 броя общински служители Обособена позиция 2. Организиране и провеждане на обучение на тема „Организационна култура. Повишаване мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация” за 40 броя общински служители Обособена позиция 3. Организиране и провеждане на обучение на тема „Комуникационни и презентационни умения” за 20 броя общински служители

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Черноочене

NUTS:

BG425

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. В рамките на настоящата процедура Изпълнителят следва да извърши дейности по една, няколко или всички изброени обособени позиции: Обособена позиция 1. Организиране и провеждане на обучение на тема „Стрес на работното място и техники за справяне със стреса. Антистрес култура” – за 40 участника, изнесено обучение в населено място до 350 км. от с. Черноочене, продължителност: 3 дни, общ хорариум: минимум 24 учебни часа; Обособена позиция 2. Организиране и провеждане на обучение на тема „Организационна култура. Повишаване мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация” – за 40 участника, изнесено обучение в населено място до 350 км. от с. Черноочене, продължителност: 3 дни, общ хорариум: минимум 24 учебни часа; Обособена позиция 3. Организиране и провеждане на обучение на тема „Комуникационни и презентационни умения” – за 20 участника, изнесено обучение в населено място до 350 км. от с. Черноочене, продължителност: 3 дни, общ хорариум: минимум 24 учебни часа. 2. Обученията по всяка обособена позиция следва да бъдат съобразени с работните задължения на служителите в Община Черноочене и организирани и провеждани като отделни обучения (на различни дати) на групи от максимум 20 участника, по съответната тема и програма за конкретното обучение. 2.1. Изпълнителят следва да предвиди всички необходими административни, технически, финансови и човешки ресурси за провеждане на обученията. 3. При провеждането на обученията трябва да бъдат изпълнени поддейности, които са подробно описани в техническата спецификация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели за оценка и относителната им тежест: 1. Предложена цена – (П1), максимално възможен брой точки - 100, относителна тежест в комплексната оценка - 40% 2. Предложен обоснован срок за реализиране на дейностите по организиране на обученията – (П2), максимално възможен брой точки - 100, относителна тежест в комплексната оценка - 15% 3. Предложение за изпълнение на поръчката – (П3), максимално възможен брой точки - 100, относителна тежест в комплексната оценка - 45% Класирането на офертите се извършва във възходящ ред на получената комплексна оценка, изчислена по формулата: КО = (П1х40%) + (П2х15%) + (П3х45%) За всяка обособена позиция се прави отделна оценка и отделно класиране на участниците.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/12/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана за откриване на процедурата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки към Агенция по обществени поръчки. Всяко заинтересовано лице може да се запознае с документацията за участие в процедурата на адрес www.chernoochene.com в раздел "Профил на купувача". Отварянето на получените оферти ще извърши на публично заседание, което ще се проведе на 09.12.2014 г. от 10:30 часа в стая № 9 в сградата на общинска администрация на Община Черноочене, с. Черноочене, ул. „Шеста” № 9.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/12/2014