Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, бул. "Шести септември" № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/?category=2.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на смазочни масла и препарати, греси, антифриз, спирачна течност, екстракционен бензин и други продукти за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив, периодично, след заявка, за срок от 1 (една) година след датата на подписване на договора, франко складова база в гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250. Възложителят ще заплаща всяка доставка по банков път, до 30 (тридесет) календарни дни след извършване на доставката, представяне на приемо-предавателен протокол и данъчна фактура. Примерните номенклатурни позиции са описани в Примерна техническа спецификация. Възложителят си запазва правото да променя номенклатурните позиции в зависимост от своите нужди и възможности. При подаване на офертата да се приложи декларация от представляващия, че при всяка доставка продуктите ще се придружават със сертификат за качество и произход, протокол за изпитване (където е приложим), документ за гаранционен срок, както и че продуктите отговарят на посочените в Примерната техническа спецификация стандарти. Участниците да разполагат с магазин и/или складова база на територията на гр. Пловдив – собствени или наети, за което да представят документ за собственост и/или договор за наем.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09211000, 24951000, 24951311

Описание:

Смазочни масла и препарати
Греси и смазочни препарати
Антифриз


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Точните количества не могат да бъдат посочени към момента, тъй като заявките ще бъдат периодични и съобразно потребностите на Възложителя. Посочената прогнозна стойност не задължава Възложителя да я потреби в пълен размер.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Франко складова база в гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250.

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в поканата за участие, която може да бъде намерена в интернет адреса на Възложителя www.vik.bg, раздел ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА, категория "Публични покани". 2. При сключване на договор определеният за изпълнител участник представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 - Цена в лв., без ДДС – тежест 80 точки. Да се предложат единични цени за опаковка, в лева, без ДДС, за всяка номенклатурна позиция посочена в Примерната техническа спецификация и по начина указан в Образец 2, франко складова база в гр. Пловдив, бул. „Шести септември” 250. Този критерий се оценява по следната формула: К1 = (К1 мин/К1конкретна)*80 На оценка подлежи крайната обща стойност на офертата получена като обща сума от единичните цени по всяка номенклатурна позиция от приложената Примерна техническа спецификация. Ако няма предложени единични цени за всяка номенклатурна позиция, офертата няма да подлежи на разглеждане и оценка. К2 – Срок на доставка – тежест 20 точки Срокът на доставка не може да бъде по-кратък от 1 (един) работен ден. В случай, че офертата не отговаря на това изискване, същата няма да бъде разглеждана. Този критерий се оценява по следната формула: К2 = (К2 мин/К2 конкретен)*20 КО = К1 + К2 Крайната комплексна оценка КО не може да бъде по-висока от 100 точки. Офертата, събрала най-висок брой точки, ще бъде класирана на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/12/2014 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 301 на Административната сграда на Дружеството, на горепосочените телефони, както и на телефон 032/605-657 - н-к "Автобаза" - Красимир Щерев. Офертите на участниците ще бъдат отворени в Заседателната зала на Дружеството, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, на 05.12.2014 г. (петък) в 14,00 часа. В случай на промяна на посочената дата и час, съобщение ще бъде публикувано в "Профил на купувача", категория Публични покани, раздел "Доставка на смазочни масла и препарати, греси, антифриз, спирачна течност, екстракционен бензин и други продукти за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив”.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/12/2014