Database error encountered

This script cannot continue. Съдържание на документ

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална спортна академия „Васил Левски”, София, Студентски град, Национална спортна академия „Васил Левски”, За: Красимир Деливерски, Република България 1700, София, Тел.: 0898 776603, E-mail: nsa2005@abv.bg, Факс: 02 4007505

Място/места за контакт: НСА „Васил Левски” – Закрити спортни съоръжения, София, Студентски град

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

1.1. Обект на поръчката: Доставка на стоки, по чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП, с основен код 44 100 000 съгласно общия терминологичен речник CPV. 1.2.Предмет на поръчката:Доставка на материали за строителство, ремонт и поддръжка за 2015 г. 1.3. Лице за контакти и допълнителна информация 0898 776603 Красимир Деливерски, НСА „Васил Левски” – Закрити спортни съоръжения, София, Студентски град, п.к.1700, deliverski@nsa.bg. 1.4. Материалите предмет на доставка са подробно описани в Документацията за участие публикувана в профила на купувача на Възложителя http://www.nsa.bg/bg/page,1677

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно т.1.4.1. от документация за участие публикувана на http://www.nsa.bg/bg/page,1677;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

складове на Национална спортна академия „Васил Левски”, находящи се в сгради на висшето училище в гр.София: Студентски град – Ректорат, ЗСС и ОСС; общежития бл.15, 61 и 70; ул.Гургулят 1 и Плувен басейн НСА, бул.Прага 21

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Договорът се сключва за срок от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г., до която дата избраният изпълнител ще е задължен за своя сметка и на свой риск да доставя заявените материали до 48 /четиридесет и осем/ часа, считано от часа на получаване на заявката, до всички сгради на Възложителя находящи на територията на гр.София. Да поддържа складова наличност на посочените в документацията за участие материали Да отстрани за своя сметка всички дефекти, липси, несъответствия и недостатъци по количеството, вида и качеството на доставената стока. Да отговаря солидарно за всички действия и бездействия на свои служители и подизпълнители, при и по повод изпълнение на договора, от които са настъпили вреди за НСА „Васил Левски”. Да поддържа ценова оферта на собствен сайт в интернет, магазинна мрежа, склад или друг вид търговски обект, за предлаганите от него други материали като предостави на Възложителя допълнителна отстъпка от цените в размер на минимум 7 % (седем процента) И други съгласно проект на договор и документация за участие публикувана на http://www.nsa.bg/bg/page,1677;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/12/2014 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Избрания изпълнител следва да представи гаранция за добро изпълнение на договора в размер – 1500 /хиляда и петстотин/ лева или банкова гаранция за същата сума по образец и при условията на Документацията за участие. И други съгласно Документацията за участие, която е публикувана на Профила на купувача на Национална спортна академия Васил Левски, http://www.nsa.bg/bg/page,1677;

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/12/2014