Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства /НГХНИ/ "Константин Преславски" гр. Варна, ул. "Атанас Георгиев" № 20, За: Марин Костов, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 622334, E-mail: nghni_varna@abv.bg, Факс: 052 622303

Място/места за контакт: НГХНИ "Константин Преславски" - Варна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://nghni-varna.com.

Адрес на профила на купувача: http://nghni-varna.com/novini/kupuvach.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка и монтаж на дюшеме за нуждите на НГХНИ „Константин Преславски” – Варна, в изпълнение на Национална програма „Модернизация на материалната база в училище” за 2014 г., Модул „Подобряване на училищната среда

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45432110

Описание:

Работи по поставяне на подови настилки


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

http://nghni-varna.com/novini/kupuvach.html

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

7333 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

НГХНИ "Константин Преславски" - Варна

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участниците подават оферта с включени всички компоненти и отговаряща на техническата спецификация публикувана на http://nghni-varna.com/novini/kupuvach.html. 2. Предлаганите стоки и монтажа следва да отговарят на изискванията по действащите стандарти. 3. Плащането се извършва в лева, въз основа на фактура, след извършена доставка и монтаж. 4. Участниците следва да предложат цена, която остава непроменена за срока на договора . 5. Доставката се извършва в срок не по-голям от 7 работни дни от датата на сключване на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/12/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

сяка оферта трябва да съдържа посоченети в Указание за подготовка на офертата документи. От участие в процедурата се отстраняват кандидати при наличие на някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 и ал. 5 от ЗОП. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично в канцеларията на НГХНИ „Константин Преславски”, град Варна, ул. "Атанас Георгиев" 20, до 16.30 часа на 02.12.2014 г. или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участника посочва име, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и наименованието на поръчката. В случай, че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя до 16.30 часа на 02.12.2014 г. Заседанието на комисията ще се проведе на 03.12.2014 г. от 11.30 часа в сградата на НГХНИ "Константин Преславски" - Варна.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/12/2014