Версия за печат

BG-Сандански

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Земеделска професионална гимназия "Климент Тимирязев", ул. Георги Казепов" 1, За: Емил Иванов Терзийски, Република България 2800, Сандански, Тел.: 0746 32448, E-mail: mail@zpg-sandanski.com, Факс: 0746 32448

Място/места за контакт: Земеделска професионална гимназия "Климент Тимирязев"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.zpg-sandanski.com.

Адрес на профила на купувача: www.zpg-sandanski.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

1. Обследване на учебната сграда за установяване на техническите им характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1-3 от ЗУТ, съгласно изискванията на глава трета - Обследване на съществуващи строежи от Наредба № 5 от 28 Декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите, включително екзекутивно заснемане – във всички необходими части, с оглед функцията на сградата; 2. Съставяне на технически паспорти по реда на чл. 14 от Наредба № 5 от 28.12.2006 год. за техническите паспорти на строежите за всеки от обектите; 3. Регистриране на техническите паспорти - дейности по представяне на техническите паспорти по реда на чл. 15 от Наредба № 5 от 28.12.2006 год. за техническите паспорти на строежите. Максималната стойност на поръчката не може да надхвърля – 10956,00 лева без ДДС за обследване, съставяне и регистриране на технически паспорт и 5478,00 лева без ДДС за екзекутивно заснемане.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

70000000, 71250000

Описание:

Услуги, свързани с недвижими имоти
Архитектурни и инженерни услуги по измервания и заснемания


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

16434 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Земеделска професионална гимназия "Климент Тимирязев"

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията към кандидатите са в приложената документация на профила на купувача www.zpg-sandanski.com

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/12/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/12/2014