Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Военномедицинска академия, бул."Св.Г.Софийски" №3, За: Елисавета Михайлова, майор Васил Василев, Р България 1606, София, Тел.: 02 9225237, E-mail: elisaveta@vma.bg, Факс: 02 9225934

Място/места за контакт: ВМА София- отдел Логистика, сектор Транспортно осигуряване

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача: www.vma.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на обществената поръчка включва застраховките на пътните превозни средства, собственост на ВМА София и подразделенията й в страната, както следва: СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКИ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, СОБСТВЕНОСТ НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯТА Й В СТРАНАТА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБ.ПОЗ. І- ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ” И ДОБРОВОЛНА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА В МПС”; ОБ.ПОЗ. ІІ- ЗАСТРАХОВКА „ПЪЛНО АВТОКАСКО” НА АВТОМОБИЛИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАСТРАХОВАНЕ ПРЕЗ 2015 Г. Сроковете за изпълнение на обществената поръчка се определят за съответната обособена позиция, както следва: ПО ОБ.ПОЗ. І – Застрахователните полици за всички МПС, посочени в Списъка с Рег. № 15153 / 30.10.2014 г.следва да обхващат срок на застраховане 12 /дванадесет/ месеца, считано от 00:00 часа на 01.01.2015 г. до 24:00 часа на 31.12.2015 г. Застрахователните полици за всички МПС по подразделения, посочени в Списъка с Рег. № 15153 / 30.10.2014 г., следва да бъдат сключени до 17.12.2014 г. ПО ОБ.ПОЗ.ІІ – Застрахователните полици за МПС, включени в Списъка с Рег.№ 15154 / 30.10.2014 г., които подлежат на застраховане през 2015 г. се сключват за срок от 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата, на която изтичат действащите полици пълно каско. Застрахователните полици се изготвят до 10 /десет/ дена преди изтичане на предходната полица с начало 00.00 часа съгласно датата, посочена в Списъка на МПС с Рег.№ 15154 / 30.10.2014 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

По об.поз.№І- Общо 115 /сто и петнадесет/ броя ППС, от които: 40/четиридесет/ леки автомобили, 18/осемнадесет/ реанимобила, 4/четири/ линейки, 3/три/ микробуса, 4/четири/ автобуса, 2/два/ сан.автобуса, 7/седем/ товарни до 2т., 4/четири/ леки с пов.проходимост, 15/петнадесет/ товарни, 9/девет/ специални, 7/специални/, 2/два/ спец.товарни. Доброволна застраховка "Злополука на местата в МПС": за 30/тридесет/ леки автомобила с 4+1 места; за 1/един/ лек автомобил с 6+1 места; 6/шест/ реанимобила с 2+1 места, 6/шест/ реанимобила с 4+1 места, 5/пет/ реанимобила с 5+1 места; за 4/четири/ микробуса с 8+1 места, 1/един/ бус с 13+1 места, 2/два/ автобуса с 50+1 места, 1/един/ микробус със 7+1 места. За Обособена поз.№ІІ- Общо 43/четиридесет и три/ броя ППС, подлежащи на застраховка ПЪЛНО КАСКО, от които 23/двадесет и три/ леки автомобила, 18/осемнадесет/ реанимобила- от които 10/десет/ с монтирана медицинска апаратура; 2/два/ микробуса, автобуса. Прогнозната стойност на обществената поръчка е определена по реда на чл.15, ал.1, ал.2, т.2 и т.5 от ЗОП. Прогнозната стойност на поръчката за обособена позиция №І е: 17 500 лв. Прогнозната стойност на поръчката за обособена позиция №ІІ е: 24 500 лв. Общата прогнозна стойност на поръчката /обща прогнозна стойност на застрахователните премии/ възлиза на: 42 000 лв. Ценови предложения със стойности по-високи от обявените прогнозни стойности за отделните позиции, както и с обща стойност по-висока от обявената от Възложителя обща прогнозна стойност, няма да бъдат разглеждани и класирани.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

42000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията на ВМА- София и подразделенията й в страната във Варна, Пловдив, Плевен, Сливен и Хисаря.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТДЕЛНИТЕ ПОЗИЦИИ са описани подробно в документацията на Възложителя и публикувани в Профила на купувача. Копия с пълните СПИСЪЦИ на МПС, подлежащи на застраховане и по двете позиции се предоставят на посочения адрес на Възложителя.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ за участие в процедурата: В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и на изискванията от възложителя. Не може да участва в настоящата процедура и ще бъде отстранен участник, за който са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б. „а”-„д”, т.2, т.3 и т.4, и ал.5 от ЗОП. Обстоятелствата по т.1 и по т.5 (съгласно номерацията по-горе) се отнасят до лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП на съответния участник. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всички посочени по-горе обстоятелства се отнасят до всеки от участниците в обединението и подлежат на деклариране. Не могат да бъдат самостоятелни участници в тази процедура свързани лица по смисъла на § 1, т.23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП или свързани предприятия по смисъла на § 1,т.24 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. Не може да участва в процедурата и ще бъде отстранено и чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1,б.„а”-„д”,т.2,т.3 и т.4 от ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на посочените обстоятелства с една декларация (по Образец № 2), подписана от лицето/лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. За подизпълнителите се прилагат само изискванията по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП.КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР на участниците: Възложителят не поставя критерии относно икономическото и финансово състояние на участника и няма минимални изисквания. Възложителят поставя изисквания относно представяне на доказателства за упражняване на професионална дейност по чл.49, ал.1 и 2 от ЗОП- документ, разрешаващ извършване на застрахователна дейност, касаеща предмета на застраховките от поръчката. За Република България този документ се издава от Комисията за финансов надзор. Съответствието с критериите за подбор се доказва с представяне на следните документи: •нотариално заверено копие на лиценза за извършване на застрахователна дейност, валидно за срока на застрахователните полици, в съответствие с предмета на настоящата поръчка, издадено от съответния компетентен орган – Комисия за финансов надзор. Забележка: при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася общо за обединението. Чуждестранните участници трябва да отговорят на изискването по еквивалентен начин. Възложителят не поставя изисквания за представяне на гаранция за участие и гаранция за изпълнение в настоящата процедура. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАTA: За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията на ЗОП и указанията от настоящата документация. Офертата задължително трябва да се отнася до пълния обем на поръчката за съответната обособена позиция. Всеки участник има право да представи само една оферта за едната или за двете обособени позиции.Офертата следва да бъде представена на адрес: гр. София, 1606, бул.“Св.Георги Софийски” №3, админ.сграда на ВМА, ет.2, входящо деловодство. Продължава в раздел Допълн.информация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/12/2014 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Възложителят публикува публичната покана и документацията за участие на своя Профил на купувача в интернет на адрес http://www.vma.bg/, откъдето може да бъде изтеглена безплатно заедно с приложенията и образците. Офертите се подават в запечатан плик в деловодството и не подлежат на отваряне. При желание за участие в обявената процедура, допълнителна информация и копия на Списъците по обособените позиции могат да бъдат получени във ВМА София на посочения по-горе адрес на Възложителя в Сектор „Транспортно осигуряване” и на следните телефони за контакт: 02/ 92 25237, 02/ 92 25330 и GSM 0882 291 932. Информация за деня, часа и мястото на провеждане на публично заседание за отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници: Публичното заседание на комисията, определена със заповед на Възложителя ще се проведе на 03.12.2014 г. от 10.00 ч. в административната сграда на ВМА, ет.1, зала №10. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител на посочения от възложителя адрес или се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва “Оферта”, посочват се наименованието на поръчката, обособената позиция, за която се участва, наименованието на участника, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Пликът с офертата съдържа 2 (два) отделни запечатани непрозрачни плика, върху които са поставени следните обозначения: •плик № 1 с надпис „Документи за подбор” и „Предложение за изпълнение на поръчката” с наименование на участника; •плик № 2 с надпис „Предлагана цена” и наименование на участника. Офертата се подава на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, документът по чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП се представя в официален превод на български език, а останалите изискуеми документи, които са на чужд език, се представят и в превод на български език. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл.56, ал.1, т.1, букви а) б) в) от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Когато за някой от изискуемите документи е определено, че може да се представи като “заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа се съдържа текста “Вярно с оригинала”, поставен е собственоръчен подпис на представляващия участника и е положен свеж печат. В случаите, в които участникът е обединение, което не разполага със собствен печат, върху документа може да бъде положен печат на един от участниците в обединението. Съдържащите се в настоящата документацията за участие образци и условията в тях са задължителни за участниците. Когато офертата (вкл. техническото и/или ценово предложение), не е представена по съответните образци, възложителят може да отстрани участника, поради несъответствие на офертата с изискванията от документацията за участие.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/12/2014