BG-Исперих

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Исперих, Ул. "Дунав" № 2, За: Айлин Шукриева, РБ 7400, Исперих, Тел.: 08431 2178, E-mail: op_isperih@abv.bg, Факс: 08431 4712

Място/места за контакт: Община Исперих

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.isperih.bg.

Адрес на профила на купувача: www.obporachi/tekushti.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

" Зимно поддържане и снегопочистване на улици в населените места на територията на Община Исперих”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90620000, 90630000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата дължина на пътната мрежа подлежаща на зимно поддържане и снегопочистване е: 281, 190 км.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

37400 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Улици в населени места на Община Исперих.

NUTS:

BG324

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът да разполага с необходимата техника (собствена или наета) - за изпълнение на поръчката. Механизирана техника/камион за снегопочистване и/или опесачаване– минимум 1 брой. За доказване на това изискване участникът трябва да представи декларация - списък на техническото оборудване – образец № 3, с което разполага за изпълнение на услугата, придружена с документи, доказващи наличието на описаното оборудване - заверени копия на документи за собственост, договори за наем/лизинг или други еквивалентни документи, както и заверено копие на свидетелство за регистрация на всяка машина и заверени копия на доказателства за техническата им изправност. При договор за наем на техниката, срокът на действие не може да е по-рано от 31.12.2015 г.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Всяка позиция се оценява по отделно. Офертите ще се оценят по следната формула: К = Т х 30 т. + Ц х 70 т. = 100 точки, където: Показател Т - Време за реакция (в астрономически часа) на изпълнителя след уведомяването за снеговалеж от страна на Възложителя с относителна тежест при класирането - 30 точки Участникът, предложил най-бърза реакция (в астрономически часа) получава 30 точки. Показател Ц - предлагана цена се състои от два подпоказателя: Показатели за оценка на предложенията и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка: Ц = Ц 1 х 35 т. + Ц 2 х 35т. където: Подпоказател Ц 1 - Снегопочистване на 1 км. (един километър) път. Участникът, предложил най-ниска цена получава 35 точки. Подпоказател Ц 2 - Опесъчаване или лугиране на 1 км. (един километър) път. Участникът, предложил най-ниска цена получава 35 точки. Показател Ц - предлагана цена е с относителна тежест – 70 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/12/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата трябва да съдържа: 1. Административни сведения - Образец № 1; 2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; 3. Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП - Образец № 2; 4. Справка- декларация за техническо оборудване- Образец № 3; 5. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП- Образец № 4; 6. Декларация от подизпълнител за съгласие на участие в поръчката - Образец № 5 (ако е приложимо); 7. Декларация за приемане условията в договора -Образец № 6; 8. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 7; 9. Ценово предложение - Образец № 8; 10. Декларация по чл.8, ал. 8, т.2 от ЗОП- Образец № 9 Финансиране на ОП е от Републикански бюджет. Подаване на оферти: Офертата се представя в деловодството на Община Исперих от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата (куриер) с обратна разписка на адрес: гр. Исперих, пк 7400, ул. „Дунав" № 2, Център за информационно обслужване (ЦИУ). Постъпилите оферти по настоящата обществена поръчка ще се разгледат на 03.12.2014 г. в заседателната зала на Община Исперих в 9.00 ч. Неразделна част от Публичната покана са документацията, образцитe, проекта на договора за услуга и техническото задание които са публикувани на сайта на община Исперих www.isperih.bg в секция "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/12/2014