Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи", ул."Гурко" № 6, За: Радослав Вълков - началник отдел СДОП;, Република България 1000, София, Тел.: 02 9492260; 02 9494115, E-mail: rvalkov@esmis.government.bg, Факс: 02 9498787

Място/места за контакт: София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.esmis.government.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.esmis.government.bg/page.php?c=22.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ ЗА 2015 Г. НА ОПРЕДЕЛЕНИ УЧАСТЪЦИ ОТ ПЪТИЩА, ВОДЕЩИ ДО ОБЕКТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ” (ИА „ЕСМИС“), ПРИ СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ПОЗИЦИЯ І. „Зимно поддържане за 2015 г. на участък от път, водещ до обект на ИА ЕСМИС за дирекция ЕСМИС Дунав”; ПОЗИЦИЯ ІІ. „Зимно поддържане за 2015 г. на определени участъци от пътища, водещи до обекти на ИА ЕСМИС за дирекция ЕСМИС Сердика”;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90620000, 90630000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Подробно описание на задачите и естеството на услуги, включени в обхвата на поръчката: За обособена позиция № 1 – Опис на маршрутите за снегопочистване Във връзка с осигуряването на непрекъсваемост на работния процес в СОСП на дирекция „ЕСМИС Дунав“ през зимния сезон на 2015 г. се налага да бъде осигурено зимно поддържане на следните маршрути за снегопочистване: - Участък от път водещ, водещ към СОСП Плевен 2 - Участък от разклона на път Плевен – с. Бохот в посока хижа „Среброструй”- 1 км. За обособена позиция № 2 – Опис на маршрутите за снегопочистване Във връзка с осигуряването на непрекъсваемост на работния процес в СОСП на дирекция „ЕСМИС Сердика“ през зимния сезон на 2015 г. се налага да бъде осигурено зимно поддържане на следните маршрути за снегопочистване: - СОСП София 2 – стария път София – Ботевград до м. Ябланов дол – 2,5 км. - СОСП София 2 – от отклонението на с. Потоп до м. Ушите – 2,2 км. - СБ Елешница – от Каменния мост на стария път София – Ботевград до СБ Елешница – 1,1 км. - СОСП София 4 – от отклонението на пътя Вакарел – Панагюрище за м. Бозяковци – 1, 5 км. - СОСП София 4 – от отклонението на пътя за с. Крушовица до обекта – 1,1 км. - СБ Побит камък – отклонението от Е80 – с. Нови хан – с. Вакарел до с. Побит камък (при необходимост) – 400 метра. - СОСП Ботевград 2 – вилна зона „Зелин“ – от разклона на четвъртокласна общинска пътна мрежа Ботевград – вилна зона „Зелин“ до обекта – 1 км. - ПИКС Предела – от отклонението на пътя Благоевград – Разлог до ПИКС Предела – 2 км. Общата цена за изпълнение на целия предмет на поръчката по двете обособени позиции не може да надвишава 50 000 (петдесет хиляди) лева без включен ДДС. Общата цена за изпълнение на целия предмет на поръчката по отделните обособени позиции не следва да надвишава следните крайни стойности: • За Позиция І - 10 000,00 лв. • За Позиция ІІ - 40 000,00 лв. ВАЖНО! При изготвяне на ценовите предложения по отделните обособени позиции участниците следва да се съобразят със следните максимално допустими единични цени по видове дейности, както следва: - Максимална стойност за един км готов път, почистен от снега в двете посоки (двете пътни платна) – 130 лв. без вкл. ДДС; - Максимална стойност за един км готов път, почистен от снега в двете посоки (двете пътни платна) и опесъчен с пясък и техническа сол в двете посоки (двете пътни платна) – 250 лв. без вкл. ДДС; Пълното описание на задълженията на възложителя и подробни технически изисквания за съответната обособена позиция се съдържат в документацията за участие публкувана на сайта на ИА ЕСМИС www.esmis.government.bg в раздел "Профил на купувача".

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

на територията на Р. България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изготвянето на офертата всеки участник трябва да представи документи и информация, както следва: 1. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а - д”, т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1, 4 и 5 и ал. 5, т.1 и т. 2 от ЗОП – образец № III; 2. Техническо предложение, отговарящо на изискванията на Възложителя и попълнено по образец I; 3. Финансово предложение, попълнено съгласно образец II. (Поставя се в отделен по-малък запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена” и наименованието за съответната обособена позиция за която се отнася, поставен в големия плик с офертата. В случай, че това изискване не бъде изпълнено участникът се отстранява от процедурата);. 4.Списък на изпълнените еднакви или сходни с предмета на поръчката услуги (за съответната обособена позиция за която участниците подават оферта) през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата в настоящата поръчка – свободен формат на текстово оформяне, заедно с доказателства за извършените услуги. Доказателствата за извършените услуги се предоставят под формата на удостоверения, издадени от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Участниците следва да имат минимум 2 успешно изпълнени еднакви или сходни с предмета на поръчката за съответната обособена позиция услуги (услуги свързани с почистване на улици и/или пътища от сняг и лед и третирането на същите срещу заледяване - приложимо за обособена позиция № 1 и № 2). В случай, че участник подава оферти за обособени позиции № 1 и № 2, то е достатъчно да има изпълнени минимум две еднакви или сходни с предмета на поръчката услуги.; 5. Участниците следва да представят списък на специализираната техника за снегопочистване с която разполагат и възнамеряват да използва при изпълнението на поръчката. (Участнците представят отделен списък за всяка една обособена позиция за която участват); 6. Декларация за участието на подизпълнител/и попълнена по образец, съгласно образец IV; 7. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника (свободен формат на текстово оформяне).; Всеки участник може да подаде оферта за една или повече обособени позиции от настоящата поръчка. Всеки участник има право да представи само една оферта за съответната обособена позиция за която участва. Не се допуска представяне на варианти в офертите.За всяка обособена позиция ще бъде сключен отделен договор. Срокът за изпълнение на поръчката е 1 (една) година считано от 00.00 часа на 01.01.2015 г. и приключва в 24.00 ч. на 31.12.2015 г. (приложимо и за двете обособени позиции). Всеки участник може да поиска от възложителя писмени разяснения по обявените условия на обществената поръчка до три дни преди изтичане на крайния срок за получаването на оферти. Възложителят публикува в профила на купувача писмените разяснения най-късно на следващия ден, считано от датата на постъпване на искането. Офертите, които ще бъдат представени от участниците в процедурата трябва да бъдат със срок на валидност не по–малко 90 календарни дни, който започва да тече от крайния срок за подаване на офертите до Възложителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/11/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите трябва да бъдат адресирани до ИА „ЕСМИС”, гр. София 1000, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6 и представени от участника лично или от упълномощено от него лице в деловодството на ИА „ЕСМИС”, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6 или изпратени по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за сметка на участника. Оферти могат да се подават всеки работен ден в деловодството на ИА „ЕСМИС”, гр. София 1000, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6 от 9:00 ч. до 17:00 ч. в срок до 27.11.2014 г. Офертата и всички документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител. В случай, че участник представи документи на чужд език е необходимо да бъде приложен и превод на тези документи. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приема и се връща на участника. Отварянето на офертите ще се извърши на 28.11.2014 г. от 11:00 часа в сградата на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”, гр. София 1000, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. След отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения. Подробна информация може да бъде получена на сайта на Възлжителя: www.esmis.government.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/11/2014