Версия за печат

BG-Попово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Попово, ул. "Александър Стамболийски" №1, За: Нина Антонова-гл. специалист в Дирекция ТСУ; Ивилина Иванова- мл.експерт в звено " ОП", Република България 7800, Попово, Тел.: 0608 40247; 0608 40234, E-mail: ob_porachki@abv.bg, Факс: 0608 40024

Място/места за контакт: стая- 211

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.popovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.popovo.bg/bg/uslugi/obiavi/profilkupuvach/128-publichnipokani/2015-remont-muzikalna-shkola.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Покривът на сградата е дървена конструкция с керемидно покритие, който е в много лошо състояние с течове и компроментирана дървена конструкция– нуждае се от основен ремонт.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Покривът на сградата е дървена конструкция с керемидно покритие, който е в много лошо състояние с течове и компроментирана дървена конструкция – нуждае се от основен ремонт. Предвидено е да се изкърпи вътрешната мазилка и бояджийски работи, да се ремонтира тротоарната настилка около сградата, санитарните възли в сградата се предвижда да бъдат основно ремонтирани с цялостна подмяна на оборудването и финишните покрития. Покривът на цялата сграда ще бъде основно ремонтиран. Дървената конструкция след като се разкрие покривът се преглежда основно и се подменят счупени или изгнили ребра. Прави се нова обшивка от OSB , върху която се полага хидроизолационна мембрана. Върху хидроизолацията се кове двойна скара за която се захващат керамичните керемиди. Монтира се топлоизолация от минерална вата между ребрата на дървената конструкция. Отводняването се решава като се подменят съществуващите улуци и водосточни тръби. Да се подмени ламаринена обшивка по улами и поли .При изпълнение на покривните работи следва да се ремонтират покривните стрехи и челни дъски.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

11063 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Попово

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участниците трябва да са изпълнили през последните 5 (пет) години минимум 3 (три) обекта със строителство, сходно или еднкаво с предмета на поръчката, считано до датата на подаване на офертата. 2. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя в съответствие с нормите на Закона за Камарата на строителите за обекти първа група, V категория или еквивалентен документ в случай, че участват чуждестранни физически или юридически лица. В случай, че участникът е обединение/консорциум, достатъчно е един от членовете на обединението/консорциумът да има такава регистрация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Цена за изпълнение на строително-монтажните работи, съгласно приложената в конкурсната документация количествена сметка-0.50 Организационно техническо решение при изпълнението-0.30 Срок за изпълнение на СМР (в календарни дни)- 0.15 Гаранционен срок- 0.05

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/11/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всички изисквания към изпълнение на поръчката и към участника, както и техническата спецификация, проект на договор и образците на документите са включени в документацията за участие. Документацията и образците към нея може да бъде открита на сайта на община Попово: www.popovo.bg. В посочения от Възложителя срок, Участникът следва да представи оферта, изготвена по образеца от документацията за участие. Същата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по поща с препоръчано писмо с обратна разписка до крайния срок за получаване на офертите. Върху плика участникът посочва предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Офертите се подават в сградата на Община Попово, етаж 1, ЦАУИ, работно място №1 и №2. Прогнозната стойност посочена по-горе се явява максимална стойност на поръчката без вкл. ДДС. Финансирането на поръчката е със собствени средства. Срок на валидност на офертите - 90 /деветдесет/ дни. Отварянето на офертите ще бъде публично на 01.12.2014г.от 10:00ч. в сградата на община Попово, зала № 1на ЦАУИ;

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/11/2014