Версия за печат

BG-град Сливо поле

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Средно общооразователно училище "Св. Паисий Хилендарски", булевард България № 15, За: Кремена Крумова Димитрова, РБългария 7060, град Сливо поле, Тел.: 08131 2287, E-mail: sou_slivopole@abv.bg

Място/места за контакт: област Русе, община Сливо поле, град Сливо поле, булевард България № 15

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=73&selected=110&parent_id=64.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на хранителни продукти, вкл. хляб и хлебни изделия за училищен стол към СОУ “Св. Паисий Хилендарски”, град Сливо поле. Необходимите продукти са: Тестени изделия, Захар и захарни изделия; Риба и рибни изделия; Месо и месни изделия; Мляко и млечни продукти; Плодове и зеленчуци – пресни; Плодове и зеленчуци – консервирани, замразени; Мазнини и подправки и Варива. Доставките са периодични въз основа на заявки за срок календарната 2015 година, като отделните доставки ще се осъществяват съгласно заявка от страна на възложителя, по посочени от него видове и количества, със срок на доставката от заявяването й – до три работни дни. Конкретното място за изпълнение на доставките е СОУ “Св. Паисий Хилендарски”, град Сливо поле. Сумите по направените доставки ще се плащат в лева, по посочена от изпълнителя банкова сметка след осъществяване на доставката, за съответните количества и представяне на фактура.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000, 15131000, 15240000, 15431000, 15800000, 15851100, 15851210, 15870000, 15890000, 15897000, 15830000, 15833000, 15842000, 15842400

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Приготвени храни и консерви от месо
Риба в консерви или в кутии и други приготвени храни и консерви от риба
Маргарин и други подобни хранителни мазнини
Различни хранителни продукти
Тестени храни, неварени
Обработени тестени храни
Хранителни подправки и сосове
Различни видове хранителни продукти и сухи продукти
Консервирани хранителни продукти и полеви дажби
Захар и свързани с нея продукти
Захарни изделия
Шоколадови и захарни изделия
Плодове, кори от плодове и други части от растения, варени в захарен сироп


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Брашно – 120 кг; Галета 50 кг; Нишесте - пакет 60 гр. – 2500 бр.; Грис 80 кг; Макарони – 400 кг; Готови замразени закуски - 60 гр. – 2000 бр.; Пълнозърнест хляб – 600 гр. – 3200 бр.; Хляб – бял - 600 гр. – 4500 бр.; Захар кристална – 400 кг; Бисквити - закуска или еквивалентни - пакет 330 гр. – 200 бр.; Козунак - 0,500 кг – 200 бр.; Шоколад - 0,025 кг – 1000 бр.; Меден линцер или друг еквивал. меден десерт- 0,025 кг – 1000 бр.; Риба- замразена скумрия – 800 кг; Кайма- смес телешко /40%/ и свинско /60%/ - 800 кг; Свинско месо - бут с кост – 200 кг; Пилешки бут без кост – 1200 кг; Наденица – варена – 150 кг; Наденица – прясна – 250 кг; Кренвирши- пилешки и/ или телешки – 100 кг; Карначе – 100 кг; Салам – телешки, хамбурски, камчия – 80 кг; Салам – шпек – 80 кг; Пастет – 80 кг; Шунка – свинска – 100 кг; Кюфте, кебапче - 60 гр. – 4000 кг; Прясно мляко – 2200 л.; Кисело мляко- краве – 4000 кофички по 400 гр.; Сирене- краве – 500 кг; Яйца – 2500 бр.; Кашкавал – 80 кг; Маргарин – опаковка по 0.500 кг – 100 бр.; Краве масло - опаковка по 0,125 кг – 200 бр.; Извара – 200 кг; Мандарина – 400 кг; Ябълки – 600 кг; Картофи – 3000 кг; Лук кромид – 1000 кг; Моркови – 500 кг; Зеле – 1000 кг; Гъби – 50 кг; Маслини – 50 кг; Банани – 1500 кг; Тиквички – 100 кг; Портокали – 500 кг; Киви – 300 кг; Круша – 600 кг; Праскова – 200 кг; Грозде – 500 кг; Домати – 500 кг; Краставици – 500 кг; Домати – кутия - 0.800 кг – 700 бр.; Зелен боб – кутия/буркан 0,680 кг – 200 бр.; Грах – кутия/буркан 0,800 кг – 200 бр.; Кисели краставички – кутия/буркан 0.600 кг – 50 бр.; Лютеница – опаковка 5 кг – 50 бр.; Компоти – кутия/буркан 0.720 кг – 1500 бр.; Пчелен мед – 100 кг; Мармалад – 100 кг; Конфитюр – 100 кг; Натурален сок – 1000 литра; Боза – 1000 литра; Паприкаш - кутия/буркан 0,680 кг – 150 бр.; Гювеч - кутия/буркан 0,680 кг – 150 бр.; Зеленчуков микс – замразен – 250 кг; Олио – 700 литра; Сол – 60 кг; Черен пипер-млян (в пакетче 10 гр.) – 600 бр.; Червен пипер (в пакетче по 60 гр.) – 400 бр.; Чубрица (в пакетче по 10 гр.) – 500 бр.; Джоджен (в пакетче по 10 гр.) – 50 бр.; Оцет - Бутилка по 0.7 л – 150 бр.; Дафинов лист (в пакетче по 10 гр.) – 50 бр.; Чесън прах (в пакетче по 10 гр.) – 500 бр.; Ванилия (в пакетче по 1 грам) – 500 бр.; Чай кутия (опаковка с пакетчета мин. 20 бр.) – 200 бр.; Бял боб – 300 кг; Леща – 250 кг; Ориз – 300 кг. Максималната стойност на поръчката, която може да бъде финансирана е 60000,00 лева (Шестдесет хиляди лева) без ДДС, с оглед на което участниците, предложили обща по - висока цена от тази максимална стойност ще бъдат отстранявани от участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливо поле, град Сливо поле, булевард България № 15.

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Кандидати за изпълнение на поръчката могат да бъдат физически и юридически лица. Към момента на сключване на договора, доставчикът трябва да притежава актуална регистрация за производство или за търговия с храни, съгласно изискванията на Закона за храните. Изпълнителят е длъжен да изпълнява доставките по сключения договор с транспортни средства, които са регистрирани за транспортиране на хранителни продукти, съгласно изискванията на РЗИ и Агенцията по храните. В деня на доставката, хранителните продукти трябва да имат остатъчен срок на годност не по-малък от 65 % от целия им срок на годност посочен от производителя и да бъдат в разфасовки и опаковки, съгласно изискванията на Възложителя. За всички видове и количества продукти, ще се сключи един договор за доставка за срок календарната 2015 година. При сключване на договора, определеният изпълнител трябва да представи документ, издаден от компетентен орган за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя и декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП. Плащането на доставките ще се извършва от бюджета на училището. Условията на плащане са уредени в проекта на договор, който е на разположение в профила на купувача на адреса, посочен в настоящата покана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/11/2014 09:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 1. Доставките се изпълняват въз основа на подавани от Възложителя заявки в срок не по – дълъг от 3 работни дни. 2. Срокът на договора за доставка е календарната 2015 година. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 1. Цените на продуктите включват всички разходи за стоката и доставката й до адреса на възложителя. 2. Възложителят заплаща доставените продукти в срок до 10 дни след съответната доставка, за която Изпълнителят е представил всички първични платежни документи (стокова разписка, фактура и документи за произход и качество). 3. Плащането на сумите за доставените продукти става по банков път, въз основа на издадената от Изпълнителя фактура и изпълнението на другите предпоставки. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 1. Всеки участник има право да подаде само една оферта, която да съдържа следните документи: а/ Оригинал на Оферта по образец, с включено предложение за срок на валидност на офертата и съдържаща админ.данни за участника – попълнена, подписана и подпечатана от участника; б/ Посочване на ЕИК за регистрация по чл.23 от Закона за търг. регистър; в/ Заверено копие от рег-я по ЗДДС (ако има такава); г/ Заверено копие на удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни, съгласно изискванията на Закона за храните; д/ Оригинал на Списък на транспортните средства, с които ще се изпълняват заявките на Възложителя, придружен със заверени от уч-ка копия на съответното им удостоверение, изд. от компетентните органи за превоз на продуктите, с които ще се извършват доставките до адреса на училището; е/ Оригинал на Техническо предложение, съгл. изискванията на Възложителя – по обр. – попълнено, подписано и подпечатано от участника; ж/ Оригинал на Ценово предложение – по обр. – попълнено, подписано и подпечатано от участника. Забележка: В случай, че офертата е подписана от упълномощено лице към посочените документи се прилага и заверено копие от пълномощното. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА Срокът на валидност на офертата е не по-кратък от 20 календарни дни, посочен в Образеца на офертата за участие. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ Всеки кандидат представя своята оферта в срок до 09:00 ч. на 28.11.2014 г. в град Сливо поле, булевард България № 15, в сградата на училището, етаж втори, "Администрация". Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик, върху който е изписано наименованието на поръчката, наименованието на участника, адрес за кореспонденция, лица и телефони за контакт и по възм-ст факс и електр. адрес. Оферти, представени в прозрачни, незапечатани или скъсани пликове се връщат обратно и не се приемат. Оферти, които са изпратени по пощата или с куриер, следва да имат предупредителен текст: „Да не се отваря преди заседанието на комисията”. Оферти, получени или представени след изтичане на крайния срок не се приемат. На интернет страницата на Община Сливо поле (http://www.slivopole.ru-se.com/) в раздел „Образование”, подраздел „СОУ Сливо поле", се публикува настоящата покана, непосредствено след публикуването й в АОП. Неразд. част от нея е Техническо задание, вкл. описание на поръчката, изискванията към участниците, техническа спецификация, оценяване и информация за съдържанието и представянето на офертите и др. със следните приложения: Подробна техническа спецификация – Прил. № 1; Образец на оферта за участие с включено предложение за срок на валидност на офертата – Прил. № 2; Образец на техническо предложение – Прил. № 3; Образец на ценово предложение – Прил. № 4; Проект на договор – Прил. № 5. Посочените документи могат да бъдат изтеглени от даденият интернет адрес, както и са на разположение за предоставяне на заинтересованите лица в СОУ на адрес: град Сливо поле, булевард България № 15, в сградата на училището, етаж втори, "Администрация". Не подлежат на разглеждане и оценяване оферти, които са непълни и/или не отговарят на изискванията на Възложителя. Отварянето на офертите ще се извърши на 28.11.2014 година от 10.00 часа на мястото на подаване на офертите.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/11/2014