Версия за печат

BG-РУСЕ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ, БУЛ. "ПРИДУНАВСКИ", № 68, За: Д-Р МАРГАРИТА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 7000, РУСЕ, Тел.: 082 825623, E-mail: rzi@rzi-ruse.com, Факс: 082 825623

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.rzi-ruse.com/index1.php.

Адрес на профила на купувача: http://www.rzi-ruse.com/files/op/proc3/p3.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“ДОСТАВКА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ НА ЕЛЕКТРО-МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33120000, 33123200, 33190000, 33196000

Описание:

Записващи системи и уреди за изследвания
Електрокардиографски уреди
Различни медицински уреди и изделия
Медицински помощни средства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

УЧАСТНИЦИТЕ МОГАТ ДА ПРЕДСТАВЯТ ОФЕРТИ ПО ЕДНА, НЯКОЛКО ИЛИ ВСИЧКИ ОТ СЛЕДНИТЕ ДЕВЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 1. ПРЕНОСИМ КОМБИНИРАН АПАРАТ – ДЕФИБРИЛАТОР+ ЕКГ +МОНИТОР+ ПУЛСОКСИМЕТЪР +НЕИНВАЗИВЕН ПЕЙСМЕЙКЪР + КРЪВНО НАЛЯГАНЕ - ЕДИН БРОЙ 2. ПРЕНОСИМ РЕСПИРАТОР/ВЕНТИЛАТОР - ЕДИН БРОЙ 3. ПРЕНОСИМ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АСПИРАТОР - ЕДИН БРОЙ 4. СГЪВАЕМ СТОЛ ЗА АВАРИЙНА ЕВАКУАЦИЯ ПО СТЪЛБИ - ЕДИН БРОЙ 5. ОБЕЗДВИЖВАЩА НОСИЛКА ТИП "СТРЕТЧЕР"/ ЛОПАТЪЧНА/ - ЕДИН БРОЙ 6. ВАКУУМЕН ДЮШЕК (НОСИЛКА) - ЕДИН БРОЙ 7. ШИЙНО-ГРЪБНАЧЕН ИМОБИЛИЗАТОР - ЕДИН БРОЙ 8. ПРЕНОСИМ ДИГИТАЛЕН ЕКГ АПАРАТ - ТРИ БРОЯ 9. КОМПЛЕКТ ШИЙНИ ЯКИ - ЕДИН БРОЙ

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

42000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДЛАГАНИТЕ ИЗДЕЛИЯ 1.1. Предлаганата апаратура и медицински изделия по съответната обособена позиция трябва да отговарят на изискванията, описани в Техническата спецификация, или да притежава по-добри параметри. 1.2. Предложенията трябва да са придружени с каталози на български език и необходимата техническа документация, от които да са видни конкретните параметри за доказване на съответствието на предлаганата апаратура с изискванията на техническите спецификации. 1.3. Офертата трябва да включва доставка и пускане в действие с всички необходими за ескплоатацията принадлежности и консумативи за изделието по съответната обособена позиция. 1.4. Предлаганата апаратура трябва да отговаря на изискванията на Директива 93/42/ЕЕС, с нанесена маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ; 1.5. Участникът трябва да представи документи, удостоверяващи съответствието на изделията с техническите спецификации и приложими стандарти - Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл. 14. ал.2 от ЗМИ, съставена от производителя и/или ЕС сертификат за оценка на съответствието – копие на оригинала и в легализиран превод. 1.6. Предложените изделия да бъдат фабрично нови, произведени не по-рано от 2014 год., да не са били демонстрационни, да не са рециклирани. 1.7. Да отговарят на минималните технически изисквания, посочени от Възложителя в Документацията за участие, достъпна в Профила на купувача на РЗИ - Русе 2. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, ОТНОСНО ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИМ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ 2.1. Участникът трябва да притежава валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват на действие, сходен с предмета на обществената поръчка. 2.2. Участниците да имат разрешение за търговия на едро с медицински изделия. 2.3. Участниците да са извършили минимум две доставки на стоки, сходни с предмета на поръчката през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. По смисъла на настоящата документация за „сходни“ се приемат доставки на медицински изделия.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/11/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съдържание на офертата 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника. 2. Данни за лицето, което прави предложението - представяне на участника, което включва: посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, попълнен образец от настоящата документация. 4. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация). 6. Документи за техническите възможности и квалификацията на участника, съгласно ЗОП и настоящата документация: 6.1. Заверено от участника копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват на действие, сходен с предмета на обществената поръчка. 6.2. Заверено от участника копие на Разрешение за търговия на едро с медицински изделия. 6.3. Списък, по смисъла на чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП, на доставките, еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършените доставки. От списъка и приложените доказателства следва да се установява, че участникът отговаря на изискването за изпълнени поне две доставки на сходни артикули. 7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие, попълнен образец от настоящата документация. 8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, попълнен образец от настоящата документация 9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 55, ал. 7 ЗОП и чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП; 10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора, попълнен образец от настоящата документация. 11. Техническо предложение по образец на възложителя. 12. Каталози на предлаганите изделия на български език или друга техническа документация, от които да са видни конкретните параметри за доказване на съответствието на предлаганата апаратура с изискванията на техническите спецификации. 13. Сертификати, доказващи съответствие на оферираното оборудване с изискванията на Директива 93/42/ ЕЕС, издадена от производителя или упълномощен представител, или Сертификат за CE-марка издаден от нотифициран орган, за оферираната апаратура – заверено от участника копие с гриф „Вярно с оригинала”. 14. Ценово предложение по образец на възложителя.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/11/2014