BG-Исперих

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Исперих, ул. Дунав №2, За: Айлин Шукриева - Началник отдел "АПООП", РБ 7400, Исперих, Тел.: 08431 2178, E-mail: op_isperih@abv.bg, Факс: 08431 4712

Място/места за контакт: Община Исперих

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.isperih.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.isperih.bg/obporachki/tekushti.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на твърди горива (дърва и въглища) по предварителна писмена заявка за потребностите на ЦДГ на територията на Община Исперих, ДСП и кметствата по населени места.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09110000, 09111100, 09111400

Описание:

Твърди горива
Въглища
Горива на базата на дърва


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

прогнозни количества: - дърва нарязани - 200 т. - въглища брикети - 55 т. - въглища домбаски - 25 т.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

45000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Общинските детски заведения на територията на община Исперих, Домашен социален патронаж и кметствата по населени места

NUTS:

BG324

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителят се задължава да доставя стоките, предмета на поръчката, до обектите на възложителя - общинските детски заведения на територията на община Исперих, Домашен социален патронаж и кметствата по населени места.Други изисквания: Изпълнителят се задължава да извършва доставките до франко обектите, посочени от Възложителя, съгласно предварителна писмена заявка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели- тежести точки: Предложена цена- 60 точки; Срок на изпълнение на доставката в работни дни от получаване на писмената заявка - 40 точки. Методика за оценяване на офертите . Само участникът,чиито оферти отговарят на предварително зададените изисквания на Възложителя се допускат до по - нататъшна оценка. Комплесната оценка на офертите се определя като сбор от оценките по всеки един от показателите. Участник, получил най- висока комплексна оценка се класира на първо място. Крайната оценка на всяко предложение ще се извърши по формулата: КО = К1+ К2; Където К1- показател за предложената цена, К2- показател за срок за изпълнение ( определя се в работни дни) Забележка: Получената оценка за всеки показател се закръглява до втория знак след десетичната запетая. Оценка за предложена цена на обществената поръчка- К1 най- ниска предложена цена К1 = Кмин./Ку Х 60 Кмин. - най - ниска предложена цена; Ку - цена предложена от участника Забележка: предложение за най- ниска цена за изпълнение на доставката получава брой точки- 60 т. Оценка за срок на доставката - К2 минимално предложен срок К2 =Кмин./Ку х 40 Кмин - най- кратък срок за изпълнение Ку - срок предложен от участника Забележка: предложение с най- кратък срок за изпълнение на доставка получава брой точки- 40. Крайната оценка е сбор от точките на двата показателя, описани по- горе. Участника в процедурата, получил най- високата оценка "КО", се класира на първо място. Максималният брой точки в оценката на предложенията е 100.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/11/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

В офертата си участникът следва да представи: 1.Административни сведения; 2. Техническо предложение; 3. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър; копие от документа за самоличност , когато участникът е физическо лице; 4. Декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП; 5. Декларация за приемането на условията в проекта на договора; 6. Ценова оферта; Всички желаещи участници могат да изтеглят образци, документация и указания от интернет сайта на община Исперих, секция Профил на купувача на следния адрес: http://www.isperih.bg/obporachki/tekushti.html . Офертата следва да се представи до 17:00 часа на 27.11.2014г. в ЦИУ на Община Исперих, с адрес: гр. Исперих, ул. "Васил Левски" № 70. Офертите, заедно с всички документи, да се представят в запечатан, непрозрачен плик, върху който се отбелязва пълното наименование и адрес на участника, телефон и факс за контакт и надпис: Оферта за участие в публична покана с предмет: "Доставка на твърди горива по предварителна писмена заявка за потребностите на ЦДГ на територията на Община Исперих, ДСП и кметствата по населени места". С настоящата публична покана се утвърждават образците, проекта на договора - приложение 2, техническа спецификация - приложение 1, които са публикувани на сайта на Община Исперих, секция "Профил на купувача". Дата на отваряне на офертите- 28.11.2014г., час-09:00, Място - гр. Исперих, ул. "Дунав" №2 в заседателната зала на Община Исперих. Отвалянето на офертите ще се извърши при условия на чл.68, ал.3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/11/2014