Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Черноморска технологична компания АД (ЧТК АД), бул. "Арсеналски" 7, За: Николай Киричов, България 1000, София, Тел.: 00359 0885225840, E-mail: nkirichov@bstc.bg, Факс: 052 920923

Място/места за контакт: гр. Варна, ул. "Цар Симеон 1" 25, ет.7

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bstc.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bstc.bg/new/index.php?option=com_content&view=article&id=203&Itemid=101&lang=bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Застраховане на дълготрайни материални активи - Покриване на риск: Пълна загуба или частична щета на сгради, газопроводи, машини, съоръжения, оборудване и незавършено строителство; Застраховка „Обща гражданска отговорност”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

По данни от предходни години, съществуващата нормативна уредба и предвиждане за следващия 12-месечен период, общата ориентировъчна максимална стойност на поръчката възлиза на 50000лева без ДДС. Източник на финансиране - собствени средства.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

територията на Република България

NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците следва да отговарят на условията и изискванията по ЗОП и на посочените такива от Възложителя, както и на изискванията на КЗ, относими към дейността на участниците в процедурата, в качеството им на застрахователи, в това число да разполагат с необходимите лицензии за съответния вид застрахователна дейност. Всеки участник трябва да подаде оферта и за двата вида застраховки.1.Застраховане на дълготрайни материални активи - Покриване на рискове: - Пълна загуба или частична щета на сгради, газопроводи, машини, съоръжения, оборудване и незавършено строителство; - пожар и последиците от неговото гасене, вкл. пожар, причинен от късо съединение; мълния (гръм); експлозия; имплозия; удар (сблъскване или падане на пилотирано летателно тяло, негови части и/или товар, падащи от него; - буря (ураган, вихрушка и смерч), вкл. падащи дървета, клони и части от тях, вследствие на природни бедствия; градушка, проливен дъжд, наводнение, вследствие на природни бедствия; тежест от естествено натрупване на сняг или лед; измръзване (замръзване); геоложко свличане и срутване на земни пластове; увреждане от действието на подпочвени води и действието на морски вълни; измокряне от забравени кранове или чешми или в резултат на авария на водопроводни, топлофикационни, канализационни, паропроводни, отоплителни, климатични, спринклерни (пожарогасителни) или друг вид инсталации и/или тръби, увреждане или унищожаване вследствие на удар от пътно превозно средство или от животно неприлежащо или не под контрола на Застрахования или на лице, на служба при него; щети на имущества в резултат на авария с товаро-разтоварни машини при товарене и разтоварване; - земетресение;- кражба чрез взлом;- кражба, извършена с използване на техничeско средство;- грабеж;- злоумишлени действия на трети лица (вандализъм), вкл. злоумишлен пожар (палеж) и злоумишено използване на взривни устройства и/или материали (експлозия);- чупене на стъкла, витрини, рекламни надписи, табели и повредена дограма, причинени от злоумишлени действия на трети лица;- късо съединение или токов удар на електрически инсталации и уреди, предизвикани вследствие проявление на риска „мълния/гръм”;- индукция от електрически ток в преносната мрежа, токов удар от свръхнапрежение, непряко попадение на мълния;- необходими целесъобразни разходи, извършени от застрахования за ограничаване или намаляване на щетите върху застрахованото имущество в резултат на покрито настъпило застрахователно събитие;- клауза „Прекъсване на дейността” – обезщетение за понесени финансови загуби, дължащи се на прекъсване на бизнеса, вследствие на материална щета или загуба на застраховано имущество от покрит риск за периода от събитието до отстраняване на последиците от него;Лимити на отговорност: 500 000 лева. Участникът следва да представи застрахователна сума - стойност на всеки един от обектите и имуществото в него, както и застрахователна премия за същите, видове обезщетения и начин на изплащането им. 2.„Застраховка „Обща гражданска отговорност”, във връзка с лицензионните дейности по Закона за енергетиката, осъществявани от „Черноморска технологична компания” АД- пренос и разпределение на природен газ. Покрити рискове:- възникване на отговорност на застрахования за нараняване и/или повреда, причинени на трети лица - телесни увреждания, включително смърт, заболяване или загуба на трудоспособност;- щети и загуби на имущество, причинени на трети лица.Лимити на отговорност 1 000 000 лева. Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител, в запечатан непрозрачен плик от Участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба на адрес: гр. Варна, ул. "Цар Симеон 1" 25, ет.7. Върху плика Участникът посочва следните означения: «Оферта», име на Участника, предмет на поръчката, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Съдържанието на офертата следва да отговаря на чл.101в от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Размер на застрахователна премия; Предложен начин на плащане; Срок за изплащане на обезщетение; Участие в положителен финансов резултат; Процент на дозастраховано имущество без допълнителна премия.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/11/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документите, свързани с поръчката, са достъпни на посочения интернет адрес на профила на купувача. Отварянето на офертите ще се извърши на 26.11.2014г. от 09.30 часа в централния офис на "ЧТК"АД - гр. Варна, ул. "Цар Симеон 1" 25, ет.7. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/11/2014