Версия за печат

BG-Кърджали

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-КЪРДЖАЛИ, БУЛ.БЕЛОМОРСКИ 53, За: Гергана Георгиева,Маргарита Момчилова, България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 65942, E-mail: csmpkardjali@mail.bg, Факс: 0882 385566

Място/места за контакт: БУЛ.БЕЛОМОРСКИ 53

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.csmpkardjali.com.

Адрес на профила на купувача: www.csmpkardjali.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на Многофункционална система за мониторинг, дефибрилация и телемедицина за нуждите на Център за спешна медицинска помощ - Кърджали”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33100000

Описание:

Медицинско оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Настоящата публична покана се провежда при ограничено финансиране от 42000 /четиридесет и две хиляди лева/ лв. без ДДС. Участници, предложили по-голяма стойност ще бъдат отстранени.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

42000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЦСМП-КЪРДЖАЛИ,БУЛ.БЕЛОМОРСКИ 53

NUTS:

BG425

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Оферта могат да подават всички участници, които отговарят на предварително обявените от Възложителя условия. 2.Преносимата система за телемедицина и медицинския софтуер за телемедицина да са по утвърден модел и да са успешно внедрени в системите за спешна помощ на минимум две държави в ЕС, в продължение на повече от една година, считано от датата на настоящата покана. Доказва се с документ, издаден от фирмата производител, в който подробно са описани държавите членки на ЕС и структурите, в които се използва. Изисквания към апаратурата и медицинския софтуер: - ISO 9001 на производителя на предлаганата апаратура; - ISO 13485 на производителя на предлаганата апаратура; - Декларация за съответствие на предлаганото оборудване и медицинския софтуер за телемедицина с Директива 93/42/ЕЕС. - Сертификат за съответствие на предлаганото оборудване и стойката за монтаж в линейка със стандарт EN 1789 - Сертификат за степен на защита IP55 по стандарт EN 60529; - Оригинални каталози, брошури, техническа документация, снимков материал, екранни менюта и други приложими документи на производителя, изрично доказващи всеки един параметър от предложената преносима система за телемедицина и медицински софтуер за телемедицина. - Документ, издаден от фирмата производител, в който подробно са описани държавите членки на ЕС с внедрени системи за пациентски мониторинг, дефибрилация и телемедицина и медицински софтуер за телемедицина, съгласно изискването в т. 3.1 от Техническата спецификация. - Всички документи на чужд език да се представят в официален превод на Български език - Приемат се оферти от лица, за които липсват обстоятелствата, изброени в чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/11/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Оферта могат да подават всички участници, които отговарят на предварително обявените от Възложителя условия. При подготовката на оферта, следва кандидатите да използват приложените към публичната покана образци, без да ги променят. Всички документи се представят на български език. Всички преводи на документи следва да са придружени от копия на съответните оригинали, като преводът следва да е направен от заклет преводач и да е приложен документ за удостоверяване на този факт. Офертата, съгласно чл. 101в от ЗОП, следва да съдържа най-малко: 1. Данни за лицето, което прави предложението – наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефони и електронна поща за връзка, име на представляващия, лице за контакт.За физическо лице се изискват данни по документ за самоличност. 2. Техническо предложение - попълнен образец, предоставен от Възложителя, както и друга информация във връзка с изпълнението на поръчката. 3. Срок на валидност на офертата -30 тридесет) дни от крайния срок за получаване на офертите. 4. Проект на договор, подписан от участника. 5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписало офертата – представя се, когато офертата или документ от нея не е подписана от законен представител на участника, съгласно актуалната му регистрация. Съдържанието на офертата да се представи в запечатан непрозрачен плик. 6.Документите, необходими за подготовка на оферта, са публикувани в Профил на купувача в електронната страница на ЦСМП - Кърджали, на посочения в раздел І адрес. 7.Офертите да се представят на адрес: гр.Кърджали,Бул.Беломорски 53. 8.Дата и час на отваряне на офертите 25.11.2014г., 10:30 часа,в заседателната зала на ЦСМП-Кърджали на адрес: гр.Кърджали,Бул.Беломорски 53

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/11/2014