Версия за печат

BG-Исперих

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Исперих, ул. Дунав 2, За: Айлин Шукриева, Р България 7400, Исперих, Тел.: 0882 555637, E-mail: op_isperih@abv.bg, Факс: 08431 4712

Място/места за контакт: Община Исперих

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.isperih.bg.

Адрес на профила на купувача: http://isperih.bg/obporachki/tekushti.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Целта на възлаганата поръчка е да се гарантира законосъобразното изпълнение на строително - монтажните работи и въвеждането в експлоатация при изграждане на обект: „ Рехабилитация на общински пътища на територията на община Исперих: - Обект 1. Път RAZ 2047 с. Печеница – с. Делчево, участък от км 0+000 до км 1+635 - Обект 2. Път RAZ 1042 граница община Исперих – с. Бърдоква, участък от км 7+012 до км 7+848 - Обект 3. Път RAZ 1042 с. Бърдоква – с. Лудогорци, участък от км 8+550 до км 10+363»

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно одобрените инвестиционни проекти и технически проекти на обект „Рехабилитация на общински пътища на територията на община Исперих: - Обект 1. Път RAZ 2047 с. Печеница – с. Делчево, участък от км 0+000 до км 1+635 - Обект 2. Път RAZ 1042 граница община Исперих – с. Бърдоква, участък от км 7+012 до км 7+848 - Обект 3. Път RAZ 1042 с. Бърдоква – с. Лудогорци, участък от км 8+550 до км 10+363»

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

19000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Исперих

NUTS:

BG324

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Участникът трябва да притежава валиден лиценз съгласно чл.166, ал.2 от ЗУТ, издаден от МРРБ за лицензиране на фирмата за упражняване на строителен надзор, при условия и ред, определени с Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи за консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор с приложен към него списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността, или еквивалентен документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Това обстоятелство се доказва със заверено от участника копие от валиден лиценз съгласно чл.166, ал.2 от ЗУТ, издаден от МРРБ за упражняване на строителен надзор, при условия и ред, определени с Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи за консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор с приложен към него списък на правоспособните физически лица, който е част от лиценза. 2. Участникът трябва има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по европейски стандарт:ISO9001:2008, ISO14001:2004 или екв. 3. Участникът, когато подава оферта трябва да е изпълнил успешно упражняване на строителен надзор на обекти еднакви или сходни с предмета на поръчката през последните 3 (три) години до крайната дата за подаване на офертите: Горните обстоятелства се доказват с декларация - съдържаща списък на изпълнените услуга/и с предмет строителен надзор, през последните 3 (три) години до крайната дата за подаване на офертите, с посочени стойности, датите и получателите, заедно с доказателство за извършените услуги, посочени в декларацията. Под еднакъв или сходен предмет се приема реконструкция и/или рехабилитация на общински и/или републикански пътища и / или сгради. *При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответните минимални изисквания се прилагат към обединението при следните правила:- Партньор в обединението, който съгласно разпределението на участието при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, ще изпълнява дейност по строителен надзор, следва да разполага с всички изискуеми сертификати /лицензи.-Ако даден партньор не разполага с изискуем сертификат/лиценз, Възложителят ще приеме, че обединението като цяло отговаря на изискванията на Възложителя, но само ако съгласно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите в договора за обединение този партньор няма да извършва дейност по осъществяване на независим строителен надзор. 4. Участникът трябва да разполага с квалифициран персонал за изпълнение на услугата, отговарящ на изискванията на Възложителя, както следва: 4.1. Ръководител - Ръководителят на екипа трябва да отговаря на следните изисквания: да е дипломиран инженер с образователна степен „магистър” или еквивалентна образователна степен; да има не по-малко от 5год. общ трудов стаж в сектора на инженерно-консултантските услуги, от които не по-малко от 2 год. на ръководна длъжност, при упражняване на строителен надзор.4.2. Главен инженер на обекта. Главният инженер на обекта трябва да отговаря на следните изисквания: да е дипломиран инженер с образователна степен „магистър” по специалност „Пътно строителство” или еквивалентна образователна степен; да има не по-малко от 5 год. общ трудов стаж в проектирането и/или строителството, от които не по-малко от 2 год. практически опит при упражняване на строителен надзор за обекти сходни с обектите на настоящата поръчка. 4.3 Инженер по материалите Инженерът по материалите трябва да отговаря на следните изисквания: да е дипломиран инженер и най-малко 3 (три) години трябва да е осъществявал функции на инженер по материалите при упражняване на на строителен надзор на строителни обекти. Да има завършен курс по качеството на строителството и влаганите материали.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ: Критерий за оценка: „Икономически най-изгодна оферта” Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и съгласно комплексна оценка по следната формула: Коф = П1+П2+П3 Показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка: Технически показатели Тежест на показателя в П1. Срок за изработване на окончателен доклад за строежите 20 % П2. Срок за съставяне на технически паспорт за строежите 20 % Икономически показател П3. Ценово предложение 60 % Общо: 100 % До оценка по технически показатели се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обекта на поръчката от документацията за участие. Точни указания за определяне на оценката по всеки показател Оценката по всеки от показателите се извършва, както следва: Показател Указания за определяне на оценката П1. Срок за изработване на окончателен доклад Оценката се определя съгласно формула: П1: Оценка на показателя = Сод min х100х0,20 Сод съотв Където: „Сод min" e най - краткият предложен срок за изработване на окончателен доклад за строежите; „Сод съотв" е предложеният от участника срок за изработване на окончателен доклад за строежите. П2. Срок за съставяне на технически паспорт за строежите Оценката се определя съгласно формула: П2: Оценка на показателя = Стп min х100х0,20 Стп съотв Където: „Стп min" е най - краткият предложен срок за технически паспорт на строежите „Стп съотв" е предложеният от участника срок за съставяне на технически паспорт за строежите !!! Сроковете се дават в цели календарни дни. !!! Участник, посочил срок в дробно число, в работни дни, седмици, месеци или години, ще бъде отстранен от участие. Указания за определяне на икономическата оценка на офертата. До оценка по икономически показател се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обекта на поръчката от документацията за участие. Показател Указания за определяне на оценката Ценово предложение Оценката се определя съгласно формула: П3: Оценка на показателя = Ц min х100х0,60 Ц съотв Където: „Цтпп" е най-ниската цена, предложена за изпълнение на поръчката; „Цсъотв" е предложената цена от съответния участник Забележка: При оценка на всеки един от показателите (технически показатели и предлагана цена) Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая. Участникът, получил най-висок брой точки, се класира на първо място и се определя за изпълнител като останалите по брой точки се класират по низходящ ред.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/11/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всеки участник може да представи само една оферта. Не се допуска представянето на различни варианти. Не се допуска участник да участва в офертата на друг участник за същата поръчка под каквато и да е форма. Изисквания при изготвяне и представяне на офертите Офертите, систематизирани съобразно посочените по-долу изисквания, се запечатват в три отделни непрозрачни плика, както следва: > Плик №1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите изисквани от Възложителя, отнасящи се до критериите за подбор на участниците. > Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката. > Плик №3 с надпис „Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника. Трите плика се запечатват в един общ непрозрачен плик, който се надписва по следния начин: За участие за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на Строителен надзор на изпълнение на СМР на обект „Рехабилитация на общински пътища на територията на община Исперих: - Обект 1. Път RAZ 2047 с. Печеница – с. Делчево, участък от км 0+000 до км 1+635 - Обект 2. Път RAZ 1042 граница община Исперих – с. Бърдоква, участък от км 7+012 до км 7+848 - Обект 3. Път RAZ 1042 с. Бърдоква – с. Лудогорци, участък от км 8+550 до км 10+363» /име на Участника //пълен адрес за кореспонденция - улица, номер, град, код, държава//лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/ Необходими документи при изготвяне и представяне на офертите. Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Офертата се състои от три части: 1. „Информация за правното, икономическо и финансово състояние на участника”; "Информация за техническите възможности на участника” - документи и образци, поставени в Плик №1 “Документи за подбор”. 2. „Техническо предложение” поставено в Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”. 3. „Ценова оферта” - по образеца от документацията, поставен в Плик №3 "Предлагана цена”. ПЛИК №1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”:1. Оферта на участника; 2. Административни сведения; 3.Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес включително електронен за кореспонденция при провеждането на процедурата; 4.Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП; 5. Декларация за участие на подизпълнител; 6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 7.Декларация за запознаване с условията на поръчката и приемане условията на проекта на договор; 8. При участници обединения –копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението; 9. Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участника; 10. Участника саморъчно да декларира , че при избор на изпълнител ще открие офис ( собствен или под наем) в района на обекта, необходим за съхранение на документация и възможност за осигуряване на помещение за провеждане на оперативки свързани с текущата дейност. Офертите се представят в деловодството на Община Исперих от участника или от упълномощено от него лице, лично или по пощата (куриер) с обратна разписка на адрес: гр. Исперих, пк 7400, ул. "Дунав" № 2, Център за информационно обслужване. Дата на отваряне на офертите - 25.11.2014г. от 08:30 часа в Заседателната зала на Община Исперих, ул. "Дунав" № 2 ет. 1, при условията на чл. 68, ал.3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/11/2014