Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи", ул."Гурко" № 6, За: Радослав Вълков - началник отдел СДОП;, Република България 1000, София, Тел.: 02 9492260; 02 9494115, E-mail: rvalkov@esmis.government.bg, Факс: 02 9498787

Място/места за контакт: София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.esmis.government.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.esmis.government.bg/page.php?c=22.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на стартерни и технологични акумулаторни батерии за нуждите на ИА ЕСМИС”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31422000, 31400000

Описание:

Групи от батерии
Акумулатори, електрически батерии, съдържащи един или няколко галванични елемента


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Участникът избран за изпълнител се задължава да достави 432 бр. Технологични батерии и 77 бр. Стартерни батерии. Важно !!! Посочените количества/бройки са прогнозни за периода на изпълнение на поръчката. Възложителят на етап изпълнение на поръчката няма задължение да закупи или заяви доставки на цялото прогнозно количество. Възложителят на етап изпълнение на поръчката има право да закупи или заяви доставки надвишаващи посоченото прогнозно количество до изчерпване на предвидения финансов рерурс за настоящата поръчка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65618 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставките на материалите се извършват на посочен от Възложителя адрес в градовете София, Пловдив, Стара Загора и Велико Търново.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изготвянето на офертата всеки участник трябва да представи документи и информация, както следва: 1. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а - д”, т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1, 4 и 5 и ал. 5, т.1 и т. 2 от ЗОП – образец № III; 2. Техническо предложение, отговарящо на изискванията на Възложителя и попълнено по образец I; 3. Финансово предложение, попълнено съгласно образец II, заедно със спецификация на материалите за доставка с посочени единични цени и обща стойност на предлаганите материали (съгласно посоченото в Раздел VI Техническа спецификация от документацията за участие), подписанo и подпечатанo от участника;. 4.Списък на изпълнените еднакви или сходни с предмета на поръчката доставки през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата в настоящата поръчка – свободен формат на текстово оформяне, заедно с доказателства за извършените доставки. Доказателствата за извършените доставки се предоставят под формата на удостоверения, издадени от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. Участниците следва да имат минимум 2 успешно изпълнени еднакви или сходни с предмета на поръчката доставки (Под „еднакви или сходни с предмета на поръчката доставки”следва да се разбират доставки на стартерни и технологични батерии); 5. Сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен – представя се заверено от участника копие. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват отговарящ на предмета на поръчката (доставка на стартерни и технологични батерии); 6. Сертификати, издадени от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти посочени в Раздел VI „Техническа спецификация“ от документацията за участие; 7. Декларация за участието на подизпълнител/и попълнена по образец, съгласно образец IV; 8. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника (свободен формат на текстово оформяне).; Всеки участник има право да представи само една оферта. Не се допуска представяне на варианти в фертите. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 календарни месеца, считано от датата на подписването на договора за възлагане на доставката, удостоверена с регистрационния щемпел на ИА ЕСМИС или до изчерпване на предвидения финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на поръчката. Доставките на материалите се извършват в срок до 5 (пет) работни дни след заявка от страна на Възложителя на посочен от Възложителя адрес в градовете София, Пловдив, Стара Загора и Велико Търново. Избраният изпълнител следва да отстрани за своя сметка всяка отделна рекламация по доставените материали до 24 (двадесет и четири) часа от заявяването . Всеки участник може да поиска от възложителя писмени разяснения по обявените условия на обществената поръчка до три дни преди изтичане на крайния срок за получаването на оферти. Възложителят публикува в профила на купувача писмените разяснения най-късно на следващия ден, считано от датата на постъпване на искането. Офертите, които ще бъдат представени от участниците в процедурата трябва да бъдат със срок на валидност не по–малко 90 календарни дни, който започва да тече от крайния срок за подаване на офертите до Възложителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/11/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите трябва да бъдат адресирани до ИА „ЕСМИС”, гр. София 1000, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6 и представени от участника лично или от упълномощено от него лице в деловодството на ИА „ЕСМИС”, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6 или изпратени по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за сметка на участника. Оферти могат да се подават всеки работен ден в деловодството на ИА „ЕСМИС”, гр. София 1000, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6 от 9:00 ч. до 17:00 ч. в срок до 24.11.2014 г. Офертата и всички документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител. В случай, че участник представи документи на чужд език е необходимо да бъде приложен и превод на тези документи. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приема и се връща на участника. Отварянето на офертите ще се извърши на 25.11.2014 г. от 10:00 часа в сградата на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”, гр. София 1000, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. След отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения. Подробна информация може да бъде получена на сайта на Възлжителя: www.esmis.government.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/11/2014