Database error encountered

This script cannot continue. Съдържание на документ Версия за печат

BG-Шумен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Регионална здравна инспекция - Шумен, пл."Освобождение" № 1, За: д-р Пепа Николаева Калоянова, България 9700, Шумен, Тел.: 054 800722, E-mail: office@rzi-shumen.net, Факс: 054 800727

Място/места за контакт: гр. Шумен, пл."Освобождение" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rzi-shumen.net.

Адрес на профила на купувача: www.rzi-shumen.net.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка, монтаж и гаранционно обслужване и поддържане на медицинско оборудване – многофункционален апарат за ЕКГ, дефибрилация и мониториране на спешни пациенти с възможности за пренос на данни в реално време, ведно с медицински софтуер за телемедицина

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предметът на поръчката освен доставянето на многофункционалния апарат, ведно с всички принадлежности и консумативи, включва и неговото монтиране в санитарен автомобил /линейка/, определен от възложителя до готовност за експлоатация; доставката и инсталирането на медицински софтуер за телемедицина на сървър, посочен от възложителя; извършване на необходимите настройки; провеждане на тестове за работа на апарата в системата; пускане в действие и предаване за експлоатация на медицинското оборудване – многофункционалния апарат, ведно със съответния софтуер, принадлежности, консумативи и документация; провеждане обучение на лица, определени от възложителя за работа в системата; гаранционно обслужване и поддържане на медицинското оборудване – многофункционалния апарат, ведно със съответния софтуер, принадлежности и консумативи; провеждане на тестове, профилактика и инструктажи на персонала на всеки 6 /шест/ месеца от пускането в действие на медицинското оборудване до изтичане на срока за гаранционното му обслужване и поддържане. Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 42 000 /четиридесет и две хиляди/ лева без ДДС. Не се допускат ценови предложения, чийто размер е по-висок от посочената прогнозна стойност. Участник предложил по-висока от посочената по-горе прогнозна стойност се отстранява от процедурата. Прогнозната стойност е в рамките на максималния финансов ресурс на възложителя за поръчката и последният няма да заплаща по-висока от посочената прогнозна стойност за изпълнение на поръчката.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

42000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Шумен, пл. „Освобождение“ № 1

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Медицинско оборудване трябва да е ново /фабрично ново/, да не е било демонстрационно, да не е рециклирано. То трябва да отговаря на всички изисквания, съгласно техническата спецификация. Участниците следва да предложат гаранционно обслужване и поддържане на медицинското оборудване изцяло за тяхна сметка за срок не по-кратък от 36 месеца, като конкретният срок се определя съобразно офертата на участника, определен за изпълнител; трябва да бъдат провеждани тестове, профилактика и инструктажи на персонала на всеки 6 /шест/ месеца от пускането в действие на медицинското оборудване до изтичане на срока за гаранционното му обслужване и поддържане. Гаранционното обслужване и поддържане трябва да бъде извършвано на територията на Република България. Сервизната база може да е собственост на изпълнителя или да се ползва от него на друго валидно правно основание. За извършване на дейностите, предмет на настоящата поръчка, за срока на действие на договора, изпълнителят следва да разполага с необходимия /като брой и квалификация/ персонал, като в т.ч. следва да разполага с най-малко двама специалисти, квалифицирани за извършване на монтаж, инсталация, тестове, сервиз и поддръжка на оборудването. Сервизните специалисти да са преминали курс на обучение за сервиз и поддръжка на предлаганата медицинска апаратура при производителя или оторизирано от него лице. Медицинското оборудване – многофункционалният апарат и съответният медицински софтуер за телемедицина, трябва да притежава /да има нанесена/ „СЕ“ маркировка, в съответствие с изискванията по чл. 8 и чл. 15 от Закона за медицинските изделия, да е в съответствие с Директива 93/42/ЕИО на Съвета относно медицинските изделия. Участниците трябва да представят в процедурата декларация за наличие на „СЕ“ маркировка и за съответствие на предлаганото медицинско оборудване, в т.ч. многофункционалният апарат и съответният медицински софтуер за телемедицина, със съответните стандарти на Европейския съюз, в т.ч. с Директива 93/42/ЕИО на Съвета. Медицинското оборудване, в т.ч. и стойката за монтаж, трябва да са в съответствие с изискванията на действащия стандарт EN 1789 за монтиране и ползване в линейка със стандарт EN 1789, в линейка с висока проходимост, извън болници и клиники, в ситуации, където условията на околната среда могат да се различават от нормалните стайни условия. Участниците трябва да представят в процедурата сертификат за съответствие на предлаганото оборудване, в т.ч. и стойката за монтаж в линейка, с действащия стандарт EN 1789. Медицинското оборудване трябва да има степен на защита IP55, по стандарт EN 60529. Участниците трябва да представят в процедурата сертификат за степен на защита на оборудването защита IP55 по стандарт EN 60529. Преносимата система за телемедицина и медицинският софтуер за телемедицина трябва да са по утвърден модел, успешно внедрен в системите за спешна помощ на поне две държави-членки на Европейския съюз /ЕС/, в продължение на поне една година преди датата на публикуване на публичната покана за настоящата процедура. Участниците трябва да представят списък, който да съдържа държавите-членки и съответните структури, където е внедрена и се ползва системата за пациентски мониторинг, дефибрилация и телемедицина и медицински софтуер за телемедицина, както и датата на внедряване и срока на функциониране.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерии К1: Цена /в български лева, с включен ДДС/. Тежест – Т1 = 0,70 Критерии К2: Срок за гаранционно обслужване и поддържане на медицинското оборудване /в т.ч. батерии/, считано от датата на приемането на оборудването от възложителя /от датата на приемателно-предавателния протокол за предаване на възложителя за експлоатация/. Предложеният от участника гаранционен срок не може да бъде по-кратък от 36 /тридесет и шест/ месеца. Тежест – Т2 = 0,30

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/11/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

В профила на купувача на адрес:www.rzi-shumen.net

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/11/2014