Версия за печат

BG-Карнобат

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Карнобат, бул. "България" № 12, За: Маргарита Падарева; Мария Генова, Република България 8400, Карнобат, Тел.: 0559 29126; 0559 29111, E-mail: municipality_karnobat@abv.bg, Факс: 0559 27165

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://karnobat.acstre.com.

Адрес на профила на купувача: http://karnobat.acstre.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата процедура е: „Организиране и провеждане на обучениe за повишаване на професионалните умения и компетентност на педагогическите специалисти от детските градини на територията на община Карнобат”. Настоящата процедура се провежда в изпълнение на чл.36, ал.1, т.4 във връзка с чл.16, т.12 от Закона за народната просвета и Наредба № 5 за условията за повишаване квалификацията на педагогическите кадри в системата на народната просвета и реда за придобиване на професионално-квалификационни степени. Обучението трябва да бъдат изпълнени чрез следните дейности: 1. разработване на учебен план, учебна програма и обучителни материали; изготвянето им в тираж достатъчен за броя на обучаваните педагогически специалисти, на преподавателите и резерв 2 бр. при необходимост; 2. подготвяне на присъствени листи и носене на отговорност за тяхното попълване от обучаваните служители; 4. разработване на образец на сертификат и отпечатването му в съответния тираж; 5. осигуряване на необходимите преподаватели – обучители; обучителите трябва да притежават необходимата професионална квалификация и опит; 6. логистично осигуряване, вкл. настаняване в хотел на обучаваните; хотелът предложен за настаняване трябва да бъде минимум 3 звезди, обучаваните трябва да се настаняват в двойни и единични стаи; 7. осигуряване на храна (закуска, обяд и вечеря) и кафепаузи (минимум 1 за ден) за целия период на обучението; първият ден включва: обяд и вечеря и една кафепауза, вторият ден включва: закуска и обяд и една кафепауза; 8. осигуряване на зала за обучаващите се, включително осигуряване, подготовка и обслужване на техническото оборудване на залата; размножаване и/или разпределение на материалите за участниците, осигуряване на презентационна/мултимедийна техника (екран, мултимедия, лаптоп, флип чарт); 9. отчитане, в съответствие с изискванията на възложителя – изготвяне на доклади за всяко обучение; към доклада следва да са приложени в оригинал – учебен план, учебна програма, списъци на обучаваните, изготвени и връчени сертификати, снимков материал и др. документи приложими към конкретния случай;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80530000

Описание:

Услуги по професионално обучение


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1.Обучение на тема: Агресията. Причини за появата на агресивно поведение у децата, превенция и техники за овладяване на кризисни ситуации - 6 учебни часа, 20 служителя. 2.Интерактивни методи за работа с децата от предучилищна възраст. Приложими практически техники за достъп до различен тип деца едновременно - 6 учебни часа, 20 служителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

4000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

територията на Република България

NUTS:

BG34

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за технически възможности към участниците Участниците следва да представят: а) списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата – по образец, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга; участникът следва да е изпълнявал услуги еднакви или сходни с предмета на поръчката на стойност не по-малка от прогнозната стойност на поръчката; Под предмет „сходен с предмета на поръчката” да се разбира организиране и провеждане на обучения на възрастни (лица над 18 г. възраст). б) списък на ключовите експерти, които участникът ще използва при изпълнението на обществената поръчка – по образец; участникът следва да осигури екип за изпълнението на поръчката от не по-малко от 2 (двама) ключови експерти: - ръководител на екипа – висше образование в областта на „педагогическите науки”, „хуманитарните науки” или еквивалентна; общ професионален опит – минимум 5 (пет) години; специфичен опит – участие в проведени поне 2 обучения за възрастни; - експерт педагог/психолог – висше образование в областта на „педагогическите науки”, „хуманитарните науки” или еквивалентна; общ професионален опит – минимум 5 (пет) години; специфичен опит – участие в проведени поне 2 обучения за възрастни; Участникът следва да посочи образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за извършването на услугата. Гаранция за изпълнение на договора - в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС. Срок на валидност на офертата - 90 (деветдесет) календарни дни, от крайният срок за подаване на офертата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта” Крайното класиране на участниците ще се извърши с комплексна оценка по следната формула: КО = ФО х 4,0 + ТО х 6,0, където: КО – комплексна оценка ФО – финансова оценка ТО – техническа оценка 4,0 и 6,0 – коефициенти за тежест Финансова оценка на офертата: Финансовата оценка се получава по следната формула: ФО = (Цmin / Цi) х 100, където: Цmin е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката с включен ДДС. Цi е ценовото предложение на съответния участник за изпълнение на поръчката с включен ДДС. Техническа оценка на офертата се определя по следната формула: ТО = (Тmin / Тi) х 100, където: Тmin е най-краткият срок за организиране на обученията, който започва да тече от датата на писмено уведомяване от страна на Възложителя, за всяко обучение поотделно. Тi е предложен от участника срок за организиране на обученията, който започва да тече от датата на писмено уведомяване от страна на Възложителя, за всяко обучение поотделно. Избраният от възложителя критерий за оценка на офертите се прилага само по отношение на офертите на участниците, които не са предложени за отстраняване от участие в процедурата и които отговарят на обявените от възложителя изисквания.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/11/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да бъде получена на интернет адрес: http://karnobat.acstre.com Офертата се представя в Център за административно-информационно обслужване и местни приходи (ЦАИОМП) при община Карнобат в срок до 17,00 часа на 21.11.2014 г., в непрозрачен, запечатан плик, с посочен адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес. Адрес: община Карнобат, Център за административно-информационно обслужване и местни приходи, бул. „България” № 12, гр. Карнобат, п. код 8400 За участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Организиране и провеждане на обучениe за повишаване на професионалните умения и компетентност на педагогическите специалисти от детските градини на територията на община Карнобат”. Представената оферта трябва да съдържа: 1. Представяне на участника, с посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата – по образец. 2. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата – по образец, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. 3. Списък на ключовите експерти, които участникът ще използва при изпълнението на обществената поръчка – по образец, с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за извършването на услугата; 4.Техническо предложение за изпълнение, с посочен срок за изпълнение, срок на валидност на офертата. Техническото предложение трябва да съдържа предложенията му, свързани с организацията и методологията за изпълнение на дейностите по обученията и управлението на риска. 5.Ценова оферта. На основание чл. 101г, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви съобщаваме, че Отварянето на офертите, подадени за участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Организиране и провеждане на обучениe за повишаване на професионалните умения и компетентност на педагогическите специалисти от детските градини на територията на община Карнобат” е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Място на отваряне на офертите е: административната сграда на община Карнобат, находяща се на бул. „България” № 12, ет. 2, Конферентна зала. Дата и час на отваряне на офертите: 24.11.2014 г. от 11:00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/11/2014