Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи", ул."Гурко" № 6, За: Радослав Вълков - началник отдел СДОП;, Република България 1000, София, Тел.: 02 9492260; 02 9494115, E-mail: rvalkov@esmis.government.bg, Факс: 02 9498787

Място/места за контакт: София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.esmis.government.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.esmis.government.bg/page.php?c=22.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Текущо и основно почистване на сградата на ИА ЕСМИС”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90911200

Описание:

Услуги по почистване на сгради, без жилищните


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Участникът избран за изпълнител на поръчката се задължава да извърши следното: Текущо почистване: - Машинно почистване на меки подови настилки /мокети, килими, пътеки, велтери/ и отстраняване на петна. - Измиване на твърди настилки /мозайка, теракот, балатум, паркет, ламинат и др. със специализирани препарати и уреди/; - Почистване на офис-помещения - избърсване на прах от офис-оборудване, офис-мебели и гарнитури, первази и врати; събиране на отпадъци от кошчета в чували и изхвърлянето им на определеното за това място; Почистване на асансьори; - Измиване на стълбищни площадки и стъпала, коридори и фоайета; Почистване, дезинфекциране и осигуряване на консумативи за санитарно-хигиенните помещения; - Почистване на залите в сградата на ИА ЕСМИС преди и след провеждане на мероприятия в тях. - Почистване по време на снеговалеж, след снеговалеж и преди започване на работния ден на прилежащите тротоарни площи към сградата на ИА ЕСМИС през зимния период на 2015 г. Текущото почистване следва да бъде извършвано всеки работен ден, в извънработно за възложителя време - от 06,00 ч. до 8,30 ч. Участникът избран за изпълнител се задължава да осигури един дежурен хигиенист с работно време от 09,00 ч. до 17,30 ч. Основно почистване – два пъти годишно: Основното почистване ще включва: - Измиване на прозорци, дограми, полилеи, климатици, радиатори и врати; - Измиване на щори и пране на пердета; - Пране на меки настилки; - Пране на мека мебел; - Основно почистване на мрамор и твърди настилки; - Полиране на твърди настилки; - Специализирано почистване на врати, дървени ламперии, шкафове, мебели, кожени тапицирани врати. Конкретните дати за извършване на основно почистване ще бъдат определени от възложителя на етап изпълнение на поръчката. Основното почистване следва да бъде извършено в рамките на установеното работно време на възложителя от 09,00 до 17,30 ч. Забележка:Общата площ за почистване е 5500 кв.м.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

54167 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В административната сграда на ИА ЕСМИС, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изготвянето на офертата всеки участник трябва да представи документи и информация, както следва: 1. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а - д”, т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1, 4 и 5 и ал. 5, т.1 и т. 2 от ЗОП – образец № III; 2. Техническо предложение, отговарящо на изискванията на Възложителя и попълнено по образец I; 3. Финансово предложение, попълнено съгласно образец II, подписанo и подпечатанo от участника; 4. Списък на изпълнените еднакви или сходни с предмета на поръчката услуги през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата в настоящата поръчка – свободен формат на текстово оформяне, заедно с доказателства за извършените услуги. Доказателствата за извършените услуги се предоставят под формата на удостоверения, издадени от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Участниците следва да имат минимум 2 успешно изпълнени еднакви или сходни с предмета на поръчката услуги (под „еднакви или сходни с предмета на поръчката услуги” следва да се разбират услуги по почистване на административни и/или офис сгради/помещения от сгради); 5. Сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен – представя се заверено от участника копие. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват отговарящ на предмета на поръчката (извършване на услуги по почистване); 6. Сертификат за внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа, в съответствие със стандарт BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен – представя се заверено от участника копие. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за управление на здравето и безопасността при работа, с обхват отговарящ на предмета на поръчката (извършване на услуги по почистване); 7. Декларация за участието на подизпълнител/и попълнена по образец, съгласно образец IV; 8. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника (свободен формат на текстово оформяне).; Всеки участник има право да представи само една оферта. Не се допуска представяне на варианти в фертите. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 календарни месеца считано от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. . Всеки участник може да поиска от възложителя писмени разяснения по обявените условия на обществената поръчка до три дни преди изтичане на крайния срок за получаването на оферти. Възложителят публикува в профила на купувача писмените разяснения най-късно на следващия ден, считано от датата на постъпване на искането. Офертите, които ще бъдат представени от участниците в процедурата трябва да бъдат със срок на валидност не по–малко 90 календарни дни, който започва да тече от крайния срок за подаване на офертите до Възложителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/11/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите трябва да бъдат адресирани до ИА „ЕСМИС”, гр. София 1000, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6 и представени от участника лично или от упълномощено от него лице в деловодството на ИА „ЕСМИС”, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6 или изпратени по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за сметка на участника. Оферти могат да се подават всеки работен ден в деловодството на ИА „ЕСМИС”, гр. София 1000, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6 от 9:00 ч. до 17:00 ч. в срок до 24.11.2014 г. Офертата и всички документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител. В случай, че участник представи документи на чужд език е необходимо да бъде приложен и превод на тези документи. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приема и се връща на участника. Отварянето на офертите ще се извърши на 25.11.2014 г. от 14:00 часа в сградата на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”, гр. София 1000, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. След отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения. Подробна информация може да бъде получена на сайта на Възлжителя: www.esmis.government.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/11/2014