BG-Свищов

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Свищов, ул. "Цанко Церковски" №2, За: Даниела Станкова - Нач. отдел "ОП", Мирослава Иванова - ст. експерт "ОП", Цветелина Георгиева - ст. експерт "ОП", Република България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: op@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Място/места за контакт: Община Свищов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.svishtov.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?category=6.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на работно облекло и обувки” със следните обособени позиции: •Обособена позиция №1 – „Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на непедагогически персонал работещ в ЦДГ и ОДЗ на територията на община Свищов и служителите и работниците в звено „Здравеопазване” към отдел „Образование и култура” при Община Свищов”; •Обособена позиция №2 – „Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на ОП „Чистота - Свищов”. Пълно описание на предмета на обществената поръчка - съгласно Техническите спецификации по обособените позиции, част от документацията за участие, която е публикувана и в Профила на купувача на интернет страницата на Община Свищов – www.svishtov.bg.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

18000000

Описание:

Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност на обществената поръчка: в размер до 27 071 (словом: двадесет и седем хиляди и седемдесет и един) лева без ДДС, разпределена както следва: •За Обособена позиция №1: до 16 664 (словом: шестнадесет хиляди шестстотин шестдесет и четири) лева без ДДС; •За Обособена позиция №2: до 10 407 (словом: десет хиляди четиристотин и седем) лева без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

27071 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Място на доставка: гр. Свищов, ул. „Димитър Анев” №2А и ул. „33-ти Свищовски полк” №78.

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за изпълнение на поръчката – съгласно Техническите спецификации по обособени позиции, част от документацията за участие, която е публикувана и в Профила на купувача на интернет страницата на Община Свищов – www.svishtov.bg.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/11/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на Община Свищов на адрес гр. Свищов 5250, ул. "Цанко Церковски" №2, всеки работен ден до датата и часа посочени в публичната покана. Документацията за участие в процедурата може да бъде намерена на интернет адреса на Възложителя www.svishtov.bg в раздел "Профил на купувача" (Обществени поръчки). Отварянето на офертите ще се извърши на 21.11.2014 г. в 10.00 часа в Зала №18 на административната сграда на Община Свищов на ул. „Цанко Церковски” №2. Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/11/2014