Версия за печат

BG-ШУМЕН

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ШУМЕН, ПЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ № 1, За: Д-Р ПЕПА КАЛОЯНОВА, РБЪЛГАРИЯ 9700, ШУМЕН, Тел.: 054800 722, E-mail: office@rzi-shumen.net, Факс: 054800 727

Място/места за контакт: ГР. ШУМЕН, ПЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rzi-shumen.net.

Адрес на профила на купувача: www.rzi-shumen.net.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на един брой санитарен автомобил за нуждите на Регионална здравна инспекция – Шумен.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34114121

Описание:

Линейки


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Един брой оборудван санитарен автомобил - линейка. Автомобилът да е оборудван и предназначен за оказване на спешна медицинска помощ. Автомобилът и оборудването да отговарят на изискванията по приложената техническа спецификация. Настоящата публична покана се провежда при ограничено финансиране от 66 000 (шестдесет и шест хиляди) лв. без ДДС. Участници, предложили по-голяма стойност ще бъдат отстранявани.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Франко РЗИ - Шумен

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.1. Участникът трябва да представи доказателства за съответствие със стандартите, посочени в Техническата спецификация. Съответствието се доказва чрез заверени копия от сертификати или чрез декларация от производителя и/или кандидата. Заверено копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват „Търговия с автомобили, резервни части, аксесоари и авторемонтна дейност“. 1.2. Участникът трябва да притежава валиден сертификат ISO 14001:2004 или еквивалент за управление по отношение на околната среда за дейности продажба и гаранционен сервиз на МПС. 1.3. Участникът трябва да разполага със сервизна мрежа (собствени или упълномощени сервизи) на територията на Република България ,осигуряваща гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на предлагания санитарен автомобил, на разстояние не повече от 100 км. от град Шумен. 1.4. Участникът трябва да притежава валиден сертификат за съответствие за предлагания модел МПС и копие от типовото одобрение на МПС. 1.5. В случай, че участникът не е производител, следва да представи оторизационно писмо, с което производителят го оторизира да предлага, доставя и извършва сервизна дейност на произведените санитарни автомобили. 1.6. В случай, че участникът не е производител на санитарни автомобили следва да декларира, че предлаганите от него санитарни автомобили ще отговарят на изискванията на стандарт ЕN 1789:2007+А1:2010 или еквивалент. 1.7. Предлаганите санитарни автомобили трябва да отговарят на Директива 93/42/ЕЕС, и на стандартите, съгласно тази Директива или на еквивалентни на тях. 1.8. Предлаганите санитарни автомобили да са нови, неупотребявани, серийно произведени не по-рано от 2014 г., Евро 5, категория М1, отговарящи на Европейските изисквания за типово одобрение. 1.9. Декларация от участника, че ще предостави необходимите документи за регистрация съгласно изискванията на „Наредба № I-45 на МВР от 24.03.2000 за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета“, чл.12 (1), т.3 или чл.12 (8), осигуряващи регистрация на предлаганите автобуси с категория М1.) 2.Цената по договора ще се заплаща в български лева, по банков път, чрез 100 % (сто процента ) авансово плащане, в срок до 15 (петнадесет) календарни дни от подписването на договора и представяне на проформа-фактура и безусловна и неотменима банкова гаранция за авансово плащане на еквивалентната сума, издадена в полза на Регионална здравна инспекция – Шумен в срок до 5 (пет) работни дни от подписване на договора и валидна 60 (шестдесет) календарни дни след датата на изпълнение на договора. Банковата гаранция за авансово плащане ще бъде освободена съгласно условията на проекто – договора 3.Предлаганата цена на оферирания автомобил следва да включва и оборудването му и не може да надвишава 66 000 лв.без ДДС . В цената са включени и всички дължими данъци, такси и разноски по прехвърляне на собствеността на автомобила и неговото доставяне франко мястото на изпълнение на поръчката. 4.Начин и срок на плащане - по банков път, по сметка посочена от Изпълнителя, в 15-дневен срок от подписване на приемно-предавателен протокол за доставка. 5.Срок на доставка - не по-голям от 6 месеца от сключване на договор. 6.Срок на валидност на офертата - не по-кратък от 60 дни от срока на получаване на офертите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерии за възлагане на поръчката е икономически най-изгодната оферта, при оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им както следва: За всяка отделна оферта, отговаряща на изискванията на ЗОП и на условията на настоящата документация, комисията изготвя комплексна оценка на база следните показатели: К1- Предлагана цена за доставка на един брой санитарен автомобил – с максимален брой точки – 40 т. К2 – Предлаган срок за доставка – с максимален брой точки- 10 т. К3 – Предлаган гаранционен /фабричен/ срок на автомобила (без допълнителното обурудване) – техническо предложение - с максимален брой точки – 50 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/11/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка оферта трябва да съдържа: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника. 2.Представяне на участника, което включва: копие от документа за регистрация или посочване на единен идентификационен код съгласно чл.23 от ЗТР, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; при участници обединения-документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. 3. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП, попълнен образец от настоящата документация. 4. При участници обединения – копие от договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението , в който се посочва представляващият. 5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата /когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация/. 6. Документи за техническите възможности и квалификацията на участника, съгласно ЗОП и настоящата документация: 6.1. заверено копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват „Търговия с автомобили, резервни части, аксесоари и авторемонтна дейност“. 6.2. заверено копие на валиден сертификат ISO 14001:2004 или еквивалент, за управление по отношение на околната среда за дейности продажба и гаранционен сервиз на МПС. 6.3. списък-декларация, съдържаща списък с наименованията и адресите на сервизите, които участникът ще осигури за гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на предлаганите санитарни автомобили. 6.4. заверено копие на валиден сертификат за съответствие за предлагания модел МПС и копие от типовото одобрение на МПС. 6.5. заверено копие на оторизационно писмо, с което производителят на санитарни автомобили, оторизира участника да предлага, доставя и извършва сервизна дейност на произведените санитарни автомобили; 6.7. декларация от участника, че предлаганите от него санитарни автомобили ще отговарят на изискванията на стандарт EN 1789:2007+А1:2010 или еквивалент; 6.8. декларация от участника, че предлаганите санитарни автомобили отговарят на Директива 93/42/ЕЕС, и на стандартите, съгласно тази Директива или на еквивалентни на тях. 7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие, попълнен образец от настоящата документация. 8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, попълнен образец от настоящата документация 9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора, попълнен образец от настоящата документация. 10. Техническо предложение. 11. Ценово предложение по образец. 12.Срок на валидност на офертата. При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и декларация за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5. Техническата спецификация и проектът на договора са публикувани в профила на купувача- www.rzi-shumen.net Същите могат да се получат от деловодството на РЗИ- Шумен, гр. Шумен, пл. Освобождение №1, всеки работен ден до 18.11.2014 г. от 08.30 ч. до 16 ч. Отварянето, разглеждането, оценката и класирането на получените оферти ще се извърши на 19.11.2014г.от 14.00 часа в сградата на РЗИ - Шумен, гр. Шумен, пл. Освобождение,№1, ет.1, при условията на чл.68,ал.3 от ЗОП. Протоколът на комисията се утвърждава от директора на РЗИ – Шумен и в един и същ ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/11/2014