BG-Свищов

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Свищов, ул. "Цанко Церковски" №2, За: Даниела Станкова - Нач. отдел "ОП", Мирослава Иванова - ст. експерт "ОП", Цветелина Георгиева - ст. експерт "ОП", Република България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: op@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Място/места за контакт: Община Свищов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.svishtov.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?category=6.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Закупуване на компютърна и периферна техника за нуждите на общинска администрация и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов”. Пълно описание на предмета на обществената поръчка - съгласно Техническата спецификация, част от документацията за участие, която е публикувана и в Профила на купувача на интернет страницата на Община Свищов – www.svishtov.bg.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30000000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност и максимален разполагаем финансов ресурс на обществената поръчка: в размер до 30 000 лв. (словом: тридесет хиляди лева) без ДДС разпределена както следва: За общинската администрация – 9 800,00 лв. (словом: девет хиляди и осемстотин лева) без ДДС; За Общинска служба „Социални дейности” – 5 800,00 лв. (словом: пет хиляди и осемстотин лева) без ДДС; За Звено „Образование” към Отдел „Образование и Култура” – 12 500,00 лв. (словом: дванадесет хиляди и петстотин лева) без ДДС; За Звено „Култура” към Отдел „Образование и Култура” – 1 000,00 лв. (словом: хиляда лева) без ДДС; За ОП „Чистота-Свищов” – 200,00 лв. (словом: двеста лева) без ДДС; За ОП „Обреди – Свищов” – 700,00 лв. (словом: седемстотин лева) без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Място на доставка: гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски”, №2.

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за изпълнение на поръчката – съгласно Техническата спецификация, част от документацията за участие, която е публикувана и в Профила на купувача на интернет страницата на Община Свищов – www.svishtov.bg.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Общ гаранционен срок на компютърната и периферна техника - 50 точки; 2. Цена - 50 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/11/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на Община Свищов на адрес гр. Свищов 5250, ул. "Цанко Церковски" №2, всеки работен ден до датата и часа посочени в публичната покана. Документацията за участие в процедурата може да бъде намерена на интернет адреса на Възложителя www.svishtov.bg в раздел "Профил на купувача" (Обществени поръчки). Отварянето на офертите ще се извърши на 20.11.2014 г. в 10.00 часа в Зала №18 на административната сграда на Община Свищов на ул. „Цанко Церковски” №2. Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/11/2014