Версия за печат

BG-с. Венец

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТП ДЛС "ПАЛАМАРА" към "СИДП" ДП - гр. Шумен, с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен, ул. Кирил и Методий 17, За: адв. Дилян Нанев, България 9751, с. Венец, Тел.: 05343 2049, E-mail: ddspalamara@abv.bg, Факс: 05343 2047

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dlspalamara.dpshumen.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://dlspalamara.dpshumen.bg/category/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Закупуване на прикачна дискова брана за нуждите на ТП ДЛС „Паламара“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

16120000

Описание:

Брани, разрохквачи, култиватори, машини за плевене или окопвачи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1 бр. прикачна дискова брана, която да се прикача към трактор "ФЕНД" 718

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен, ул. Кирил и Методий 17

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Да се достави прикачна дискова брана със следните технически характеристики: - Прикачна дискова брана, която да може да се прикача към трактор „Фенд“ 718, с мощност 180 конски сили; - Браната да е оборудвана с ротатор; - Работни характеристики и функционални изисквания на браната: 1. Тип: тежък 2. Работна широчина – от 5.0м до 5.5м 3. Дълбочина на работа – 15 см 4. Работна скорост –от 5 до 10 км/ч 5. Производичелност – от 25 до 50 дка/ч 6. Диаметър на диска – 610 мм 7. Маса – от 4000 до 4500 кг. Изпълнителят на поръчката следва да достави дисковата брана до адреса на Възложителя или до друго място, посочено от него в срок от пет работни дни от подписване на договор с Вълзожителя Изпълнителят следва да осигури на Възложителя гаранционно обслужване на доставената дискова брана за срок не по-кратък от 2 (две) години, за което време Испълнителят следва да поеме всички разноски по транспортирането за ремонт и по отстраняването на повреди в дисковата брана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/11/2014 14:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Предмет на поръчката е „Закупуване на дискова брана за нуждите на ТП ДЛС „Паламара“ Прогнозна стойност на поръчката е в размер на 30 000 лв. Обект на поръчката: доставка Източник на финансиране: Бюджета на “Североизточно държавно предприятие” ДП Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 19.11.2014г. от 10:00 в кабинет първи - деловодство, в сградата на ТП ДЛС "Паламара" в с.Венец, ул. "Кирил и Методий" 17 Артикулите, за които следва да се представи техническо и ценово предложение са описани в техническата спецификация по поръчката, която ще бъде достъпна на профила на купувача на Възложителя на електронния му адрес: http://www.dpshumen.bg/procedyri.htm

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/11/2014