BG-Свищов

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Свищов, ул. "Цанко Церковски" №2, За: Даниела Станкова - Нач. отдел "ОП", Мирослава Иванова - ст. експерт "ОП", Цветелина Георгиева- ст. експерт "ОП", Република България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: op@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Място/места за контакт: Община Свищов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?category=6.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Дейността обхваща организиране и провеждане на следните обучения за служители на Община Свищов: 1. Обучение №1 „Ефективно лидерство”; 2. Обучение №2 „Екипна ефективност”; 3. Обучение №3 „Лична ефективност”; 4. Обучение №4 „Стратегическо мислене: извличане, разпознаване и оптимизация на стратегиите за мислене и действие”; 5. Логистично организиране на обучение №5 „Възможности за работа и кариера в институциите на ЕС” (ЕРФ-4) от Каталога на ИПА. Обучението ще се осъществи от Института по публична администрация. Конкретните дейности са описани в Техническата спецификация част от документацията за участие. Извършването на дейностите по организиране и провеждане на обученията е във връзка с изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет” с регистрационен номер: М13-22-46/13.08.2014 год. за изпълнение на проект „Компетентна и ефективна общинска администрация Свищов”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80400000

Описание:

Образование за възрастни и други образователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Дейността обхваща организиране и провеждане на четири обучения за служители на Община Свищов и логистично осигуряване на обучение №5 „Възможности за работа и кариера в институциите на ЕС” (ЕРФ-4) от Каталога на ИПА. Прогнозна стойност на обществената поръчка: в размер до 65 311 лв. (словом: шестдесет и пет хиляди триста и единадесет лева) без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65311 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

на територията на Република България

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Описание на предмета на обществената поръчка и изисквания за изпълнение на поръчката – съгласно Техническата спецификация, част от документацията за участие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Срок за организация за провеждането на съответното обучение – 40 т.; 2. Срок за реакция при установени грешки в материалите и документите, както и установени нередности, свързани с провеждането на конкретното обучение – 20 т.; 3. Цена - 40 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/11/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на Община Свищов на адрес гр. Свищов 5250, ул. "Цанко Церковски" №2, всеки работен ден до датата и часа посочени в публичната покана. Документацията за участие в процедурата може да бъде намерена на интернет адреса на Възложителя www.svishtov.bg в раздел "Профил на купувача" (Обществени поръчки). Отварянето на офертите ще се извърши на 13.11.2014 г. в 10:00 часа в Зала №18 на административната сграда на Община Свищов на ул. „Цанко Церковски” №2. Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/11/2014