Версия за печат

BG-Попово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Попово, пл. " Александър Стамболийски" №1, За: Ивилина Иванова- мл. експерт в звено " ОП", Република България 7800, Попово, Тел.: 0608 40234, E-mail: obshtina@popovo.bg, Факс: 0608 40024

Място/места за контакт: стая 211

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.popovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.popovo.bg/bg/uslugi/obiavi/profilkupuvach.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

В тази дейност се предвижда избраният изпълнител да предостави информация на широката общественост и осигуряване на публичност на проекта, като се използват подходящи комуникационни средства. Дейността се състои в разгласяване на проекта, обхвата на услугите и дейностите, чрез провеждането на информационна кампания и разпространението на информационни материали, в т.ч.: Провеждане на две пресконференции, една по повод стартирането на проекта и една за оповестяване резултатите от реализацията му, с включен кетъринг за участниците; За реализирането на дейността ще бъде подготвен списък с участници, зала, ще се организира кафе пауза, ще бъдат изпратени покани до заинтересованите страни и медиите. При провеждането пресконференцията ще бъдат разработени и мултимедийни презентации, чрез които да се визуализират дейностите, целите и очакваните резултати по проекта. Потенциален брой участници за всяка пресконференция – 30. Подготовка на 60 комплекта презентационни материали за участниците в пресконференциите (папка, химикалка, бележник) . Информационна табела – 1 бр., която да бъде поставена в сградата на Общинската администрация;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22000000, 22462000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти
Рекламни печатни материали


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Проведени 2 пресконференции, изготвени 60 комплекта презентационни материали за участниците в пресконференциите , изготвена Информационна табела – 1 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

667 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Попово

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Дейности за информация и публичност Целта е те да бъдат разбираеми и за неспециалисти по конкретната тема, така че да се осигури популяризиране на проекта в максимално широка степен. Като задължителен елемент в тях трябва да фигурира източникът на финансиране на дейностите по него. Текстовете трябва да запознаят читателите с целите, които са заложени за постигане чрез изпълнението на проекта. Дейността се състои в разгласяване на проекта, обхвата на услугите и дейностите, чрез провеждането на информационна кампания и разпространението на информационни материали, в т.ч.: Провеждане на две пресконференции, една по повод стартирането на проекта и една за оповестяване резултатите от реализацията му, с включен кетъринг за участниците; За реализирането на дейността ще бъде подготвен списък с участници, зала, ще се организира кафе пауза, ще бъдат изпратени покани до заинтересованите страни и медиите. При провеждането пресконференцията ще бъдат разработени и мултимедийни презентации, чрез които да се визуализират дейностите, целите и очакваните резултати по проекта. Потенциален брой участници за всяка пресконференция – 30. Подготовка на 60 комплекта презентационни материали за участниците в пресконференциите (папка, химикалка, бележник) , Информационна табела – 1 бр., която да бъте поставена в сградата на Общинската администрация; Дейностите трябва да завършат с: 1. Проведени 2 бр. пресконференции (с кетъринг), 2. Подготвени и разпространени 60 бр. презентационни материали (папка, химикалка, бележник);3. Изработена и поставена 1 бр. информационна табела; Изисквания към участника:1. Участникът следва да докаже опит по изпълнение на поне 1 (един еднакъв или сходен с предмета на настоящата поръчка през последните 3 (три) години, считано до крайния срок за подаване на офертите. 2. Участникът в процедурата следва да разполага с постоянен екип от минимум 1 (един) ключов експерт за изпълнение на настоящата поръчка, който следва да има квалификация, общ и специфичен професионален опит, свързан с предмета на поръчката, както следва: - висше образование, образователна степен „Бакалавър“ филология/журналистика/връзки с обществеността или еквивалент; - минимум 3 (три) години професионален опит по специалността;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/11/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всички изисквания към изпълнение на поръчката и към участника, както и техническата спецификация, проект на договор и образците на документите са включени в документацията за участие. Документацията и образците към нея може да бъде открита на сайта на община Попово: www.popovo.bg. В посочения от Възложителя срок, Участникът следва да представи оферта, изготвена по образеца от документацията за участие. Същата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по поща с препоръчано писмо с обратна разписка до крайния срок за получаване на офертите. Върху плика участникът посочва предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Офертите се подават в сградата на Община Попово, етаж 1, ЦАУИ, работно място №1 и №2. Прогнозната стойност посочена по-горе се явява максимална стойност на поръчката. Срок на валидност на офертата - 90 /деветдесет/ дни. Отварянето на офертите ще бъде публично на 12.11.2014г.от 10:00ч. в сградата на община Попово.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/11/2014