Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи", ул."Гурко" № 6, За: Радослав Вълков - началник отдел СДОП;, Република България 1000, София, Тел.: 02 9492260; 02 9494115, E-mail: rvalkov@esmis.government.bg, Факс: 02 9498787

Място/места за контакт: София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.esmis.government.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.esmis.government.bg/page.php?c=22.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИ И НЕИМУЩЕСТВЕНИ ИНТЕРЕСИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ”(ИА „ЕСМИС“), ПРИ СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ПОЗИЦИЯ І. „Сключване на застраховка „Гражданска отговорност” и застраховка „Злополука на местата в автомобила” на моторните превозни средства, собственост на ИА „ЕСМИС”; ПОЗИЦИЯ ІІ. „Сключване на застраховка „Автокаско” на моторни превозни средства, собственост на ИА „ЕСМИС”; ПОЗИЦИЯ ІІІ. „Застраховка на недвижими имоти и дълготрайни материални активи, собственост на ИА „ЕСМИС”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Подробно описание на задачите и естеството на услуги, включени в обхвата на поръчката: ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ І. - 1. Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилите на ИА ЕСМИС по списък – Приложение № 1 към документацията за участие, определени по вид. 1.1. Покрити рискове – имуществени или неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на МПС на територията на Р. България, за които застрахования отговаря, съгласно законодателството. 1.2. За автомобили Пежо 607 с рег. № СА 2828 ВН (позиция № 4 от приложение №1) и Ровър с рег. № СА 8228 МА (позиция № 2 от приложение №1) се издава и международна карта за автомобилна застраховка („зелена карта”), със същия срок на валидност, както полиците „Гражданска отговорност”. 1.3. Обект на застраховка – 100 бр. МПС по списък – Приложение № 1 към настоящата документация. 2. Застраховка „Злополука на местата в автомобила” - 2.1. Застрахователят застрахова всички места, посочени в свидетелството за регистрация на МПС, включително мястото на водача. 2.2. „Злополука на местата в автомобила” включва основно покритие при смърт и трайна загуба на трудоспособност вследствие злополука, и допълнително покритие при временна загуба на трудоспособност вследствие злополука. 2.3. Застрахованият определя размера на застрахователната сума на едно лице/място, съгласно Приложение № 1 към док. за участие. Обект на застраховане на застраховка „Гражданска отговорност” и застраховка „Злополука на местата в автомобила” са 100 (сто) броя моторни превозни средства /МПС/ с общо 508 /петстотин и осем/ броя места в тях, собственост на ИА „ЕСМИС“. Броят, марките (моделите), регистрационните номера, вида, номерата на шасито, номерата на двигателите, годината на производство, кубатурата (респ. тонаж) на МПС се съдържат в Приложение I към док. за участие. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ IІ. - „Сключване на застраховка „Автокаско” на моторни превозни средства, собственост на ИА ЕСМИС”. 1.1. Покрити рискове – застраховка „Автокаско”: вреди и щети ( включително щети, загуби и/или разноски) на застрахованите МПС, представляващи пряк резултат от всяко внезапно, случайно и непредвидено събитие, включително пожар, умишлен палеж или взрив, природни бедствия, пътнотранспортни произшествия, злоумишлени действия на трети лица, кражба на цялото МПС, кражба чрез взлом на трайно монтирано в салона на МПС оборудване, допълнителни загуби и разходи вследствие застрахователно събитие. 1.2. Обект на застраховката – 93 бр. МПС по списък – Приложение № 2 към документацията за участие. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ІII. - „Сключване на застраховка на недвижими имоти и дълготрайни материални активи, собственост на ИА ЕСМИС”. 1. Обект на застраховката - 1.1. Част от административна сграда на ул.”Ген. Й. В. Гурко” №6 (Пощенска палата) с площ от 15 600 кв.м. с балансова стойност – 19 481 496, 00 (деветнадесет милиона четиристотин осемдесет и една хиляди четиристотин деветдесет и шест) лв.; 1.2. Суперкомпютърен център – IBM, находящ се в административна сграда на ул.”Ген. Й. В. Гурко” №6 (Пощенска палата) с площ от 225 кв.м. с балансова стойност 3 171 184,99 (три милиона сто седемдесет и един хиляди, сто осемдесет и един лева и деветдесет и девет стотинки) лв.; 1.3. Част от телевизионна ретранслаторна станция „Джанавара”, находяща се в гр. Варна с площ от 400 кв.м. с балансова стойност 294 040, 00 (двеста дeветдесет и четири хиляди и четиридесет) лв.; Общата цена за изпълнение на целия предмет на поръчката по трите обособени позиции не може да надвишава 50 000 (петдесет хиляди) лева без включен ДДС. Ценовите оферти не следва да надвишават следните крайни стойности: • За Позиция І - 16 500,00 лв.; • За Позиция ІІ - 25 000,00 лв.; • За Позиция ІІІ - 8 500,00 лв. Пълното описание на задълженията на възложителя и подробни технически изисквания за съответната обособена позиция се съдържат в документацията за участие публкувана на сайта на ИА ЕСМИС www.esmis.government.bg в раздел "Профил на купувача".

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

на територията на Р. България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изготвянето на офертата всеки участник трябва да представи документи и информация, както следва: 1. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а - д”, т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1, 4 и 5 и ал. 5, т.1 и т. 2 от ЗОП – образец № III; 2. Техническо предложение, отговарящо на изискванията на Възложителя и попълнено по образец I; 3. Финансово предложение, попълнено съгласно образец II. (Поставя се в отделен по-малък запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена” и наименованието за съответната обособена позиция за която се отнася, поставен в големия плик с офертата. В случай, че това изискване не бъде изпълнено участникът се отстранява от процедурата);. 4.Списък на изпълнените еднакви или сходни с предмета на поръчката услуги (за съответната обособена позиция за която участниците подават оферта) през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата в настоящата поръчка – свободен формат на текстово оформяне, заедно с доказателства за извършените услуги. Доказателствата за извършените услуги се предоставят под формата на удостоверения, издадени от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Участниците следва да имат минимум 2 успешно изпълнени еднакви или сходни с предмета на поръчката за съответната обособена позиция услуги (съгласно формулировката за сходни услуги от документацията за участие); 5. Участниците, които подават оферта за обособена позиция 2 следва да представят списък с посочени адреси (свободен формат на текстово оформяне) на доверените сервизи с които имат сключени договори за осъществяване на авторемонтни дейности в градовете посочени в техническите изисквания от документацията за участие за Обособена позиция № 2; 6. Лиценз (копие, заверено за вярност с оригинала) от Комисията за финансов надзор, предоставящ правото на участника да извършва застрахователна дейност на територията на Република България, в чийто обхват са включени всички видове застраховки, предмет на съответната обособена позиция; 7. Декларация за участието на подизпълнител/и попълнена по образец, съгласно образец IV; 8. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника (свободен формат на текстово оформяне).; Всеки участник може да подаде оферта за една или повече обособени позиции от настоящата поръчка. Всеки участник има право да представи само една оферта за съответната обособена позиция за която участва. Не се допуска представяне на варианти в офертите.За всяка обособена позиция ще бъде сключен отделен договор. Срокът на действие на застрахователната полица на позиция І. „Сключване на застраховка „Гражданска отговорност” и застраховка „Злополука на местата в автомобила” на моторните превозни средства, собственост на ИА „ЕСМИС”” от Приложение № 1 e 1 (една) година – от 00.00 часа на 01.01.2015 г. до 24.00 ч. на 31.12.2015 г. Срокът на действие на застрахователната полица по позиция ІІ „Сключване на застраховка „Автокаско” на моторни превозни средства, собственост на ИА „ЕСМИС“” от Приложение № 2 е 1 (една) година – от 00.00 часа на 01.02.2015г. до 24 часа на 31.01.2016 г. Срокът на действие на застрахователната полица по позиция ІIІ „Застраховка на недвижими имоти и дълготрайни материални активи, собственост на ИА „ЕСМИС” e 1 (една) година – от 00.00 часа на 01.01.2015 г. до 24.00 ч. на 31.12.2015 г. Всеки участник може да поиска от възложителя писмени разяснения по обявените условия на обществената поръчка до три дни преди изтичане на крайния срок за получаването на оферти. Възложителят публикува в профила на купувача писмените разяснения най-късно на следващия ден, считано от датата на постъпване на искането. Офертите, които ще бъдат представени от участниците в процедурата трябва да бъдат със срок на валидност не по–малко 90 календарни дни, който започва да тече от крайния срок за подаване на офертите до Възложителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите по обособена позиция I „Сключване на застраховка „Гражданска отговорност” и застраховка „Злополука на местата в автомобила” на моторните превозни средства, собственост на ИА ЕСМИС” ще бъдат оценявани по критерий икономически най-изгодна оферта, при следния показател: Методиката за определяне на оценката е, както следва: Ц – Цена за изпълнение – цената за изпълнение е с тежест - 100 т. Оценката се получава по формулата: Ц = минимална предложена цена х 100 цена, предложена от участника На първо място се класира участникът, получил най-висока оценка. Максималният брой точки, който може да бъде събран от един участник е 100. Оценката по показателя Ц се определя на базата на предложената от участника цена представляваща сбора от предложените застрахователни премии за всяко моторно превозно средство отделно по двете застраховки, съгласно приложение №1 от документацията за участие. 2. Офертите по обособена позиция II – „Сключване на застраховка „Автокаско” на моторни превозни средства собственост на ИА „ЕСМИС” ще бъдат оценявани по критерий икономически най-изгодна оферта при следните показатели: 1. Застрахователна премия – коефициент на тежест 50% (максимален брой точки 50 т.) – Пзп, представляващ сбора от предложените застрахователни премии за всяко моторно превозно средство, съгласно приложение №2 от документацията за участие. Оценката по този показател се получава по формулата: Пзп = (ЗПmin / ЗПi ) x 50, където: ЗПmin е най-ниската предложена застрахователна премия. ЗПi – предложена застрахователна премия от участника. 2.Застрахователна сума – коефициент на тежест 50% (максимален брой точки 50 т.) – Пзс, представляващ сбора от предложените застрахователни суми за всяко моторно превозно средство отделно, съгласно приложение №2 от документацията за участие. Оценката по този показател се получава по формулата: Пзс = (ЗСi / ЗСmax ) x 50, където: ЗСmax е най-високата предложена застрахователна сума. ЗСi – предложена застрахователна сума от участника. Комплексната оценка (К) на всеки участник се изчислява: К = Пзп + Пзс За изпълнител по обособена позиция II ще бъде избран участник получил най-висока комплексна оценка. 3. Офертите по Обособена позиция III „Застраховка на недвижими имоти и дълготрайни материални активи, собственост на ИА „ЕСМИС”” ще бъдат оценявани по критерий икономически най-изгодна оферта, при следния показател: Методиката за определяне на оценката е, както следва: Ц – Цена за изпълнение – цената за изпълнение е с тежест - 100 т. Оценката се получава по формулата: Ц = минимална предложена цена х 100 цена, предложена от участника На първо място се класира участникът, получил най-висока оценка. Максималният брой точки, който може да бъде събран от един участник е 100. Оценката по показателя Ц се определя на базата на предложената от участника цена представляваща сбора от предложените застрахователни премии за всеки обект, съгласно посоченото в техническите изисквания към документацията за участие. ВАЖНО: В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, икономически най-изгодната оферта се определя по правилата на чл. 71, ал. 4 и 5 от ЗОП.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/11/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите трябва да бъдат адресирани до ИА „ЕСМИС”, гр. София 1000, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6 и представени от участника лично или от упълномощено от него лице в деловодството на ИА „ЕСМИС”, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6 или изпратени по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за сметка на участника. Оферти могат да се подават всеки работен ден в деловодството на ИА „ЕСМИС”, гр. София 1000, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6 от 9:00 ч. до 17:00 ч. в срок до 06.11.2014 г. Офертата и всички документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител. В случай, че участник представи документи на чужд език е необходимо да бъде приложен и превод на тези документи. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приема и се връща на участника. Отварянето на офертите ще се извърши на 07.11.2014 г. от 11:00 часа в сградата на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”, гр. София 1000, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. След отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения. Подробна информация може да бъде получена на сайта на Възлжителя: www.esmis.government.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/11/2014